آثار ارتباطات بین فرهنگی زوج های ایرانی و فرانسوی بر انگاره های ذهنی و کاهش حساسیت بین فرهنگی ان ها

نوع مقاله: علمی_ پژوهشی