تحلیل فازی رابطه تفاوت های فرهنگی شهروندان با معیارهای ارزش گذاری کیفیت فضاهای عمومی شهری

نوع مقاله: علمی_ پژوهشی