تنوع فرهنگی، حقوق بشر و رهیافت امنیت بشری

نوع مقاله: علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور (کارشناس ارشد حقوق عمومی)

چکیده

در دیدگاه تنوع فرهنگی، تمامی ملل و جوامع در سراسر جهان با سوابق فرهنگی، تاریخی و مذهبی گوناگون، هم زمان ضمن تأکید بر مختصات و ویژگی‌های مربوط به خود و با رعایت ارزش‌های فرهنگی و مذهبی خویش، در مفهوم کلان جهان‌شمولی حقوق بشر سهیم هستند. از این رو لازم به تأکید است که استدلال اصلی در مفهوم تنوع فرهنگی به هیچ وجه تقویت سفسطه نسبیت‌گرایی فرهنگی نیست. آنچه اولویت دارد، تقویت گفت‌وگوی بین فرهنگی برای رسیدن به تعاریفی جهان‌شمول از حقوق بشر است، که مقدمه چنین رویکردی نیز، احترام به تنوع فرهنگی است. در این رابطه، تجربه تاریخی نیز پشتوانه لازمی را برای این بحث فراهم می‌کند. فرهنگ‌ها و تمدن‌های بسیاری در طول تاریخ دچار فراز و فرود شده‌اند. تعدادی از آنها رشد کرده، شکوفا شده و سیطره یافته و تعدادی دیگر در سراشیبی زوال قرار گرفته اند.هرچند که در ظاهر، تنوع فرهنگی، حقوق فرهنگی ملت ها، امنیت بشری، توسعه اقتصادی و حقوق بشر، عناصری مجزا و متمایز به نظر می رسند، لکن هر یک دارای ارتباطی بهم تنیده و منسجم با یکدیگر بوده و افول یا توسعه هریک، به طور مستقیم و موثر بر دیگری تاثیرگذار خواهد بود. در این مقاله، تنوع فرهنگی را در ارتباط با حقوق بشر و امنیت بشری بررسی و ارزیابی گردیده است که تا چه میزانی قابلیت همزیستی مسالمت آمیز بین فرهنگهای مختلف در یک کشور، منطقه و نیز صحنه جهانی در چنین نگرشی فراهم می شود. هرچند که هنوز ابهام ها و ایرادهای فراوانی در این ارتباط وجود دارد؛ لکن وضعیت موجود می تواند به عنوان محل ثبات مناسبی، برای تحولات آتی در این حوزه تلقی شود.

کلیدواژه‌ها


 
Asadi Asadolah. (1389). Respect the presumption of innocence in the quasi-judicial proceedings in France in the light of the European Convention on Human Rights، centrnal of Legal Studies، (49)
Ann M. Florini and P. J. Simmons. (1998). the New Security Thinking: A Review of the North American Literature, New York, Rockefeller Foundation.
B.Carter, Ashton., & J. Perry, William and D.Steinbruner, John. (1992). A New Concept of Cooperative Security, Washington, D.C., Brookings Institution.
Giddens, Anthony. (1996). Affluence, poverty and the idea of a post-scarcity society, Cynthia Hewitt de Alcántara (ed.), Social Futures, Global Visions (UNRISD), Geneva and Blackwell, Oxford.
Buzan, Barry. (1998). Ole Waever and Iaap de Wilde, Security. A New Framework for Analysis, Boulder, Colo., Lynne Rienner Publishers.
Nikole,Brandi.(2008). Andrews ,Cosmopolitanism and Human Rights: Creating a Global Consciousness, European University for Peace Studies، January.
Thomas, Caroline.(2001). Global Governance, Development and Human Security: Exploring the Links, Third World Quarterly, Vol. 22, No. 2.
Ghai, Dharam.(1992). Structural Adjustment, Global Integration and Social Democracy, Discussion Paper No. 37, UNRISD, Geneva.
Ghai, Dharam.(1997). Economic Globalization, Institutional Change and Human Security، UNITED NATIONS RESEARCH INSTITUTE FOR SOCIAL DEVELOPMENT، November
Held, David.(1997). La democracia y el orden global. Del estado moderno al gobierno cosmopolita, Buenos Aires, Editorial Paidós.
Javid Ehsan.(1338). United Nation Human Rights Council and Its Mechanism for Military Conflicts ، International Law Journal، 40.
Kharazi, Fardin.(1386). Human Rights and the Council's strategy of IRI, Institute for International Studies - Center for Strategic Research ,Tehran,Summer .
Medilson, G. B. (1380). Translator: Mahmod Salimi, Globalization, the challenges and opportunities، Rahbord Journal، Vol. 22، Winter
Ohta, Hiroshi.(2009). The Interlinkage of Climate Security and Human Security: The Convergence on Policy Requirements، Waseda University.
Steiner Henry J. (2007). International Human Rights In Context،  Newyork, Oxford.
Kaul, Inge. (1999). Isabelle Grunberg and Marc A. Stern, Global Public Goods, New York, UNDP/Oxford University Press.
Breslin, William, j., and Rubin , Jeffrey, Z. (1995).  Negotiation Theory and Practice, Program on Negotiation Books. Cambridge, Mass. Harvard Law School.
Romm, Joseph, J. (1993). Defining National Security The Nonmilitary Aspects, New York, Council on Foreign Relations Press.
Rehman, Javaid. (2009). International Human Roghts Law ، London, Longman.
Snnar, Michael P. and D. Neil Snarr. (1998). (eds.), Global Issues, Boulder, Colo., Lynne Rienner Publishers.
Krepon, Michael., Newbill, Michael., Khoja, Khurshid., and.Drezin, Jenny S. (1999). Global Confidence Building, New Tools for Troubled Regions, New York, St Martin’s Press.
Wolfe, Marshall. November (1994). Social Integration: Institutions and Actors, Occasional Paper No. 4, UNRISD, Geneva.
Zakerian, Mehdi. (Spring 1379). A process of fundamental human rights to Jus cogens rules, Foreign Policy Journal، Vol. 1.
Golshan Pazoh, Mahmod Reza. (Mordad 1388). Human Rights in the World:Processes, Cases and Reactions،  Tehran, Azad Islamic University .
Scott, Leckie., Anne, Gallanger. (2006).Economic social and cultural rights: a legal resource guide, University of Pennsylvania Press.
Stewart, Onces. (2004). Development and Security, Centre for Research on Inequality, Human Security, and Ethnicity (CRISE), Working Paper 3, London, University of Oxford.
Roland, Paris. (2001). Human Security- Paradigm Shift or Hot Air? In International Security, Vol. 26, No. 2.
Patrice M, Franco.   (2000). Toward a New Security Architecture in the Americas, Washington, D.C., Center for Strategic and International Studies.
Fisher, Roger., & Kupfer Schneider. (1994). Andrea Elizabeth Borgmardt and Brian Ganson, Beyond Machiavelli. Tools for Coping with Conflict, Harvard University Press.
Bergalli, Roberto., and Resta, Eligio. (comp). (1996). Soberanía: un principio que se derrumba, Buenos Aires, Editorial Paidós.
Keohane, Robert O., and Nye Jr, Joseph S. (1998). Power and interdependence in the information age, Foreign Affairs, Vol. 77, No. 5.
Keohane, Roberto. (1993). Instituciones internacionales y poder estatal, Buenos Aires, Editorial GEL.
Dellios2, Rosita. (October-December 2008). Mandalic Regionalism in Asia: Exploring the Relationship between Regional Governance and Economic Security, Culture Mandala, Vol. 8, No. 1.
Link, Siz.G., Translator., Shakiba, Saber. (Atumn 1380). Ambiguous meaning of globalization, Journal of Strategic Studies,Vol. 3.
Hoffmann ,Stanley. (1998). World Disorders, Troubled Peace in the Post-Cold War Era, Boston, Mass, Rowman and Littlepield Publishers.
Krasner, Stephen. D. (1991). International Regimes, Cornell University Press, 1983, 6th ed.
Ebrahimi, Shahroz.) Winter 1381)." Globalization and Security of IRI، Defense and Security Studies Journal، Vol. 33.
Cristian,Tamoshat. (1386). Human Rights, Theorical Roots, Translator: Sharifi Tarazkohi, Hosein. Tehran, Mizan.
Thanh -Dam ,Truong . (2005). Human  Security and Human Rights ,in: The Essentials of Human Rights , Ed. by Rhona k.m. smith and Christien Van den Anker , Hodder Arnold, New york .
Lippmann, Walter. (1943). U.S. Foreign Policy, Boston.
Processes, Cases and Reactions، Azad Islamic University. Steiner, H.j. (2007). International Human Rights In Context, Oxford.
J. Rehman. (2009). International Human Roghts Law، Longman.
G. Pazoh, M.R. (Mordad 1388). Human Rights in the World: