بررسی جامعه‌شناختی گرایش به فرقه‌های دینی: مطالعه طریقت نقشبندیه در مریوان (کردستان)

نوع مقاله: علمی_ پژوهشی