بررسی رابطة نگرش مذهبی و اعتیاد به اینترنت در بین جوانان مطالعه موردی: دانشجویان رشته‌های علوم‌انسانی دانشگاه خوارزمی

نوع مقاله: علمی_ پژوهشی