نوع مقاله : علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آِزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

تکنولوژی‌های اطلاعاتی تاثیرات شگرفی بر جامعه گذاشته‌اند که مهم‌ترین بخش از این تاثیرات بر فرهنگ بوده، چیزی که بارلو آن را جدی‌ترین تحول فرهنگی از کشف آتش تا کنون می‌داند. از مهمترین تکنولوژی‌های اطلاعاتی در چند سال اخیر شبکه‌های اجتماعی هستند که رشد غیر قابل باوری به لحاظ جذب کاربر داشته‌اند. در ایران نیز شبکه اجتماعی با نام فیس‌نما توانسته در عرض 3 سال حدود 2 میلیون کاربر به خود جذب کرده و در صدر پربیننده‌ترین سایت‌های ایرانی قرار گیرد. هدف از این تحقیق، این است که بدانیم کابران شبکه اجتماعی فیس‌نما در چند گونه فرهنگی جای می‌گیرند. به دلیل اینکه تا به حال کار تحقیقی خاصی در این موضوع صورت نگرفته و نظریات خاصی در این مورد وجود نداشت، لاجرم از روش نظریه زمینه‌ای که مبتنی بر نظریه نیست استفاده کردیم. نتایج تحقیق بیانگر این مطلب بود که 5 گونه اصلی کاربری در شبکه اجتماعی فیس‌نما با عناوین «عاشق و توجه به زندگی عاشقانه»، «علاقمند به زندگی دینی و عمل به توصیه‌های دینی»، «توجه به سخنان بزرگان برای زندگی بهتر»، «شاد و سرزنده و با نشاط»، «تنها و منزوی و دلشکسته» وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cultural Typology of Facenama Social Networking’s Popular Users by Grounded Theory Method

نویسندگان [English]

  • saiid maadani 1
  • mehdi abedini 2

چکیده [English]

The Information technologies have had significant impacts on society in a way that their most impacts are being on the culture sector. Barlow marks it as the most serious cultural evolution since the discovering of fire. In recent years, one of the most important information technologies is social networking which has grown incredibly in terms of attracting the users. In Iran, the social networking of Facenama could have attracted about 2 million users in 3 years and is located on top of the most popular sites in Iran. The aim of this research is to know that how many cultural types of the Facanama social networking’s user can be categorized. Since no studies have been performed on this issue and no specific theories exist about it, the grounded theory was used in this study which is based on no theories. The results showed that 5 main types of users exist in Facenama social networking, including: “lover and paying attention to romantic life”, “interested in religious life and doing religious recommendation”, “paying attention to the words of elders for a better life”, “happy, lively and joyful” and “single, isolated and heartbreak”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • consumption
  • Information Society
  • social networking & Facenama

 

استراس، آنسلم و کوربین، جولیت (1390). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها (چاپ سوم)، ترجمه بیوک محمدی، تهران: نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ایمانی جاجرمی، حسین (1384). بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر عملکرد شواری اسلامی شهر در توسعه محلی، رساله دکتری جامعه شناسی توسعه دانشگاه تهران. دانشکده علوم اجتماعی.
خادمیان، طلیعه(1390). سبک زندگی و مصرف فرهنگی (چاپ سوم)، تهران: انتشارات جهان.
ذکایی، محمد (1391). فراغت، مصرف و جامعه (چاپ اول)، تهران: نشر تیسا.
ساروخانی، باقر (1382). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی – جلد دوم بینش‌ها و روش‌ها (چاپ چهارم)، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
صلصامی، مهوش ( 1382). روش‌های تحقیق کیفی،تهران: نشر بشری.
فقیهی، ابوالحسن و علیزاده، محسن (1384). «روایی در تحقیق کیفی»، نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره 9.
 فلیک، اووه (1387). درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی،تهران: نشر نی.
 کاستلز، مانوئل (1385). عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ، قدرت هویت، ترجمه حسن چاووشیان،جلد دوم، تهران: انتشارات طرح نو.
محمدپور، احمد (1390). روش تحقیق کیفی – ضد روش 1، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
هالووی، ایمی(1385). روش تحقیق کیفی در پرستاری، ترجمه حیدرعلی عابدی، تهران: نشر بشری.
Brandtzæg. P, Bae. H. J.(2009).Why People Use Social Networking Sites, Online Communities. LNCS 5621, 143–152.
Fiebert S. Martin (2013). The Origins and Development of a Typology of Facebook Users. International Review of Social Sciences and Humanities.Vol.5, 115-116.
Gilad L, Erhardt G, Mike A., Devin G, Ian P, Danah B. (2011). The Revolutions Were Tweeted: Information Flows during the 2011 Tunisian and Egyptian Revolutions. International Journal of Communications.Vol 5, p 1375-1405.
Rheingold, H.(2002). The virtual community, homesteadin on the electronic frontier. Addison-wesley publishing company reading , ma.