سنجش احساس وفاداری ملی در بین دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران)

نوع مقاله: علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

2 استادیار مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در دهه‌های اخیر موضوع وفاداری و به‌ویژه احساس وفاداری ملی به یکی از مسائل مورد توجه در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی کشورها، به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته تبدیل شده است. مقاله حاضر با هدف سنجش احساس وفاداری ملی در میان دانشجویان، جهت تدوین سیاست‌های فرهنگی مؤثر، صورت گرفته است. در این پژوهش، وفاداری ملی در ابعاد چهارگانه فداکاری شخصی، آمادگی دفاع از سرزمین در هنگام بروز خطر، دلبستگی و تعلق خاطر به سرزمین مادری و عدم تمایل به مهاجرت، مورد بررسی قرار گرفته است. نوع پژوهش، کاربردی و روش تحقیق، توصیفی و پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است که پایایی آن نیز به وسیله ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده‌ها از طریق نرم افزار SPSS تحت محیط ویندوز تجزیه و تحلیل شدند. جامعه آماری تحقیق دانشجویان شاغل به تحصیل در داخل کشور بوده که با استفاده از فرمول کوکران، 200 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران شاغل به تحصیل در سال 1394 با استفاده از روش نمونه گیری خوشهای و تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهند که وضعیت احساس وفاداری ملی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در سطح مطلوبی قرار دارد، اما در برخی مؤلفه‌ها، مانند توجه به پیشرفت و آبادانی کشور، تحویل اشیا و آثار تاریخی قیمتی، همکاری در مسائل اقتصادی با دولت و توجه به منافع جمعی نیازمند سیاست‌گذاری‌های فرهنگی دقیقتر و تلاش جهت تقویت روحیه ملی هستیم.

کلیدواژه‌ها


 

باوند، داوود (1377). «چالش‌های برون مرزی و هویت ایرانی در طول تاریخ»، ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال دوازدهم شماره 129، 130.

چلبی، مسعود (1373). «تحلیل شبکه در جامعه شناسی»، فصلنامه علوم اجتماعی، دوره دوم شماره 5 و 6 (پاییز و زمستان): 42-9.

چلپی، مسعود (1375). جامعه شناسی نظم، نشر نو.

خاکی، غلامرضا (1378). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، تهران: مرکزتحقیقات علمی کشور.

دواس، دی،‌ای (1381). پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی، چاپ دوم.

دورکیم، امیل (1369). درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمة باقر پرهام، چاپ اول، نقش جهان.

دورکیم، امیل (1373). قواعد روش جامعه شناسی، ترجمة علی محمد کاردان، چاپ پنجم، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

رضایی، علی اکبر (1391). برنامه‌ریزی فرهنگی، انتشارات سخنکده.

رفیع پور، فرامرز (1375) کندو کاو و پنداشته‌ها، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، تهران.

روشه، گی (1376). جامعه‌شناسی تالکوت پارسونز، ترجمة عبدالحسین نیک گهر، چاپ اول، تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان.

عبداللهی، محمد (1376). «جامعه‌شناسی بحران هویت»، نامه پژوهش، شماره 2 و 3، پاییز و زمستان.

کوزر، لوییس (1369). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمة محسن ثلاثی، چاپ دوم، تهران: انتشارات علمی.

 

Cohen, D. and Prusak, L. (2001). In Good Company: How Social Capital Make Organizations Work. In Vilanova & Josa (2003) Social capital as a managerialphenomenon. Tampere University of Technology.

Crick, Bernard (1973). In Defense of Politics, Edi. Penguin, England,

Estimate feelings of national loyalty among Islamic Azad University, Region 8

http://en.Wikipedia. org/wiki/Corporate_Social_Responsibility