نوع مقاله : علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید ستاری

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

این تحقیق به شناسایی پیامدهای هوش فرهنگی با استفاده از رویکرد فرا تحلیل می‌پردازد. تحقیق حاضر از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده، کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، شامل 70 پایان‌نامه‌ی‌ کارشناسی ارشد، دکترا و تحقیقات هوش فرهنگی بود که تعداد 23 مورد با استفاده از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدف‌مند به‌عنوان نمونه وارد فرایند فراتحلیل شدند.پایایی شناسایی از طریق توافق داوران در انتخاب تحقیق‌ها و طبقه‌بندی آنها، پایایی کدگذاری از طریق توافق داورها در مورد استفاده از مفاهیم خاص برای کدگذاری متغیرها و پایایی سطح معنی‌داری و اندازه اثر از طریق توافق در محاسبات اندازه اثر در بین دو فرا تحلیل‌گر به‌دست آمد. یافته‌های پژوهش نشان داد از میان 18 متغیر، اندازه اثرهای 0.1-0.3، بین 0.3-0.5 و 0.5 و بیشتر به ترتیب کم، متوسط و زیاد فرض می‌شود. هم‌چنین نتایج نشان داد متغیر‌های بهره‌وری، کیفیت زندگی کاری و سرمایه اجتماعی دارای بیشترین اندازه اثر هستند و متغیر‌های حل مشکل، رهبری تحول‌آفرین و هوش هیجانی دارای کمترین اندازه اثر هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study on the meta-analysis of cultural intelligence research in the organization

نویسندگان [English]

  • mehdi kheirandish 1
  • salimeh latifi jaliseh 2

1 phd

2 phd student

چکیده [English]

This study deals with the identification of cultural intelligence consequences using meta-analysis approach . The purpose of this study based on goal is descriptive and type of use is applied. The study population included 70 dissertations, Thesis and cultural intelligence research that 23 sample selected using non-random purposefully method for meta-analysis. The identification reliability via the agreement of the Referees in selecting the researches and Their categorization, The Coding Reliability was obtained via The agreement of the Referee on the use of specific concepts to variables Coding and significance and Effect size Reliability was obtained via an Agreement on effect size calculation between two meta-analyzer. Findings showed that among 18 variables, 8 variable has a high effect size (more than 0/5), 4 variable has a low effect size (between 0/1 – 0/3) and 10 variable average effect size(0/3 – 0/5). The results showed that the variable of productivity, quality of work life and social capital had the greatest effect size. And problem solving, transformational leadership and emotional intelligence had the lowest effect size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Intelligence
  • meta-analysis
  • consequences
ابزری، مهدی، اعتباریان، اکبر، خانی، اعظم، (1389) تأثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی گروهی (مورد مطالعه: شرکت فولاد مبارکه اصفهان)، پژوهش نامه مدیریت تحول، سال دوم، شمارة چهار، صفحات 26-41.
اسدی، حسن، (1380) رابطه فرهنگ سازمانی با بهره‌وری مدیران سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، مجله علمی- پژوهشی حرکت، دانشگاه تهران، شماره هفتم.
اسماعیلی، علی اکبر، اکبرزاده، ابراهیم، محمدی، یحیی، نعمتی، محمد علی و رئسون، محمدرضا، (1395) رابطه میان هوش فرهنگی و خود نظارتی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، سال سوم ، شماره 23، صفحات 268-276.
آهنچیان، محمدرضا؛ رعنا امیری و محمود بخشی، (1391) بررسی همبستگی هوش فرهنگی با تعامل اجتماعی در پرستاران، مدیریت ارتقای سلامت، دوره اول، شماره دوم، صفحات53-44.
پاپ زن، عبدالحمید، علی‌آبادی، وحید، صی محمدی، سمیره، و قربانی پیر علی دهی، فاطمه، (1393) تأثیر مؤلفه‌های هوش فرهنگی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی، پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 29، صفحات 108-117.
پرهیزگاری، جعفر، (1389) بررسی رابطه‌ی هوش فرهنگی با اثربخشی و سبک‌های ‌تعارض مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شهر ارومیه، پایان نامه کارشناشی ارشد، دانشگاه ارومیه.
دهشیری، محمد رضا، (1393) جایگاه هم افزایی فرهنگی در توسعه اجتماعی کشور، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران،  سال ششم، شماره دوم، صفحات 25-44.
حسنی، فهیمه، (1394) تأثیر هوش فرهنگی بر یادگیری خود راهبر دانشجویان پرستاری، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دوره هشتم، شماره دو، صفحات 115-122.
حسینی نسب، سید داوود و وریا قادری، (1390) بررسی رابطۀ بین هوش فرهنگی با بهره‌وری مدیران در مدارس شاهد استان آذربایجان غربی،  علوم تربیتی، سال چهارم، شماره 13، صفحات 44-27.
خاشعی، وحید، هرندی، عطاالله، (1394) نقش هوش فرهنگی در ارتقای هوشمندی رقابتی، مدیریت منابع سازمانی، دوره پنجم، شماره اول، صفحات 43-60.
حیدری، مرضیه و محمدجانی، صدیقه، (1393)رابطه هوش فرهنگی با سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری اعضای هیات علمی، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره سوم، صفحات 127-144.
سپهوند، رضا، بهاروند، فتانه و بیرانوند، رضوان، ( 1393) هوش فرهنگی در رابطه با استراتژی‌های مدیریت تعارض، فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره 78، صفحات 98-122.
سلیمانی، مجید، (1395) رابطه هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض مدیران در ادارات ورزش و جوانان استان همدان، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره سوم، شماره10، صفحات 92-98.
طولابی، زینب، کریمی، شکوفه، (1391) بررسی رابطة بین هوش فرهنگی و خودکارآمدی اجتماعی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه ایلام)، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، دوره دوم، شماره چهارم.
رحیمی، محمد، کشتی دار، محمد و خوشبختی، جعفر، (1391) سنجش میزان هوش فرهنگی مدیران فدراسیون‌های منتخب در کشور و بررسی رابطۀ آن با سبک رهبری تحول‌آفرین،  مطالعات مدیریت ورزش، شماره 14، صفحات 208-191.
رجب بیگی، مجتبی، امیرخانی، طیبه و محمدپور، مریم، (1392) بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 13 ، صفحات 65-84.
قدم‌پور، عزت‌اله، مهرداد، حسین و جعفری، حسنعلی، (1390) بررسی رابطه‌ی بین ویژگی‌های شخصیتی و هوش فرهنگی کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان، فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، سال دوم، شماره پنجم.
قربانی زاده، وجه الله، ( 1394) روش تحقیق فراتحلیل با نرم افزارCMA2، نشر بازتاب.
عبدی، کیکاووس، محبی، مصطفی، رحیمی نسب، مسیب و رسولی، آراس، (1393) ارتباط بین عملکرد شغلی با کیفیت زندگی پرستاران بیمارستان های شهر کرمانشاه، پژوهش پرستاری، دوره نهم، شماره چهار، صفحات 70-77.
عصاره، فریده، بیگدلی، زاهد، مروتی، ذکرالله و حسینی، سیده مریم، (1394) بررسی رابطه هوش فرهنگی و عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان، تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، شماره 22، صفحات 141-157.
عسگری، پرویز و روشنی، خدیجه، (1391) مقایسه هوش فرهنگی، هوش هیجانی، سازگاری فردی - اجتماعی دانشجویان زن و مرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، فصلنامه علمی- پژوهشی زن و فرهنگ، سال سوم، شماره 12.
غفاری، جعفر، ( 1392) بررسی رابطه هوش عاطفی و هوش فرهنگی بر عملکرد مدیران مدارس حوزه علمیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
ملائی، سوسن و مهسا میرمحمدی، (1393) رابطۀ هوش فرهنگی و فرهنگ سازمانی مطلوب (مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی) مجله مدیریت فرهنگی، سال هشتم، صفحات 30-11.
موسوی چک، افشین، حسینی، الهام السادات و پور بخشیان، علیرضا، (1393) تأثیر هوش فرهنگی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور رامسر، نوآوری های مدیریت آموزشی، سال 10، شماره دوم، صفحات 73-87.
محزون‌زاده بوشهری، فاطمه، (1394) نقش میانجیگری خودکارآمدی در ارتباط بین مهارت حل مسئله و هوش فرهنگی، 21. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هفتم، شماره سوم، صفحات 193-208.
نائیجی، محمد جواد، عباسعلی‌زاده ، منصوره، (1390) هوش فرهنگی و رابطه‌ی آن با ویژگی‌های کارآفرینانه‌ی مدیران سازمان‌های غیرانتفاعی در ایران، توسعه کارآفرینی، سال سوم، شماره 12،27-44.
نظری، رسول، سهرابی، زهرا، احسانی، محمد (1395).تدوین مدل معادلات ساختاری طبقه‌بندی مدیران براساس مهارت‌های ارتباطی و هوش فرهنگی در سازمان های ورزشی استان اصفهان، مدیریت ورزشی، دوره هشتم، شماره اول، صفحات 121-135.
نقی پور، کمال، قلاوندی، حسن، (1393) الگوی علیّ روابط بین هوش فرهنگی، رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی در میان دبیران متوسطه شهرستان نقده، فرایند توسعه، دوره 28، شماره دوم، 135-158.
ورقانی، ندا، بزازیان، سعیده و جعفری، اصغر، (1391) رابطه هوش فرهنگی با کیفیت زندگی کاری و رضایت از زندگی در مدیران مدارس، مجله مطالعات میان فرهنگی، سال نهم، شماره 21، صفحات 33-51.
هراتی، محسن، فهیم دوین، حسن، کشتی دار، محمد، (1395) نقش میانجی هوش فرهنگی با مهارت‌های ارتباطی در رابطه با مدیریت ارتباط با مشتری،مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره سوم، شماره 11، صفحات
 
Adair Wendi, L, Hideg, I &  Spence Jeffrey,  R, (2013) The culturally intelligent team: The impact of team cultural intelligence and cultural heterogeneity on team shared values,  Journal of Cross-Cultural Psychology, Vol. 44, No. 6, pp.941-962.
Alidoust, A, & Bagherzadeh Homaei, M, (2012) Analysis the of Effects of Cultural Intelligence on Knowledge Management Practice (Case study: Higher Education Institution), Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, No,3(10),pp. 633-649.
Ang, S, Van. D, & Linn. K, (2007) Cultural Intelligence: Its Measurement and Effects on Cultural judgment and Decision Making Cultural Adaptation and Task Performance, Management and Organization Review, Vol. 3, Iss.
Ansari, M, Radmehr, R & Shalikar, M, (2012) Analysis the Ralationship between Cultural Intelligence and Transformational Leadership (the Case of Managers at the Trade Office), International Journal of Business and Social Science, Vol. 3, pp. 252-261.
Aspinall,  Y, (2011)  Competitive intelligence in the biopharmaceutical industry: The key elements,  Business Information Review, Vol. 28, No. 2, pp.101-104.
Butler, J.S, (2005) Entrepreneurship and Self-Help among Black Americans, State University of New York Press, Albany, New York.
Cohen, J, (1977) Statistical power Analysis for the behavioral sciences, New york: Academic press.
Chen, A.S. Wu I.H, & Bian, M, (2014) The moderating effects of active and agreeable conflict management styles on cultural intelligence and cross-cultural adjustment, International Journal of Cross Cultural Management, No.7.
Crowne, K. A, (2008) What leads to cultural intelligence?,Business Horizons , No. 51,pp. 391—399.
Decenzo, p, Robbins, S, (2011) The Effects of Organizational Culture on Business Management Performance in Palestine,  American Journal of Business and Management,Vol. 2, No. 2,pp. 114-122.
Earley, P, Christophe & Ang, S, (2003) Cultural Intelligence: Individual Interactions Across Cultures,America:Stanford University Press, Business & Economics.
Eskandarpur, B, Nazari, I, Vejdan, R, & Tohidi, A, (2013) Relationship between Cultural Intelligence and Organizational Commitment, Journal of Basic and Applied Scientific Research, No. 3(1) pp. 823-829.
Gorji, M & Ghareseflo, H, (2011) The Survey of Relationship between Cultural Intelligence and Emotional Intelligence with Employee’s Performance, International Conference on E-business, Management and Economics. IPEDR Vol. 25. IACSIT Press, Singapo.
Groves, K.S, Feyerherm, A, Gu, M, (2014) Examining Cultural Intelligence and Cross-Cultural Negotiation Effectiveness, Journal of Management Education, No. 38 (3).
Park, JK, Gunn, F, Rutherford, B, (2015) The role of listening in e-contact center customer relationship management, Journal of Services Marketing, No.21, pp. 49–58.
Pigott, T.D, (2012) Advances in meta-Analysis, New york.
Kim, Y.J. & L. Van  Dyne, (2012) Cultural Intelligence and International Leadership Potential: The Importance of Contact for Members of the Majority, Applied Psychology: An International Review, Vol. 61,pp. 272-294.
Lin, Y.C, Chen, A.S.Y. and Song, Y.C, (2012) Does your intelligence help to survive in a foreign jungle? The effects of cultural intelligence and emotional intelligence on cross-cultural adjustment, International Journal of Intercultural Relations, 36(4): 541-552
Livermore, D, (2011) The Cultural Intelligence Difference: Master th One Skill You Can’t do Without in Today’s Global Economy, United States of America: American Management Association.
Lugo, M, (2007) An Examination of Cultural and Emotional Intelligences in the Development of Global Transformational Leadership Skills, Dissertation, Philosophy.
Moon, T, (2010) Emotional intelligence correlates of the four-factor model of cultural intelligence, Journal of Managerial Psychology, No.25(8),pp. 876-898.
Nasr isfahani, A, Bahraminejad, R &  Azar, M, (2013) Analyzing the Effect of cultural intelligence on Employee performance in Azaran Industrial Group (Isfahan province), Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society, No. 54(2), p. 321.
Petrovic DS, (2011) How do teachers perceive their cultural intelligence? Procedia Soc Behav Sci,11:276-80.
Ping Chen, X, Dong L & Portnoy, R, (2012) A Multilevel Investigation of Motivational Cultural Intelligence, Organizational Diversity Climate, and Cultural Sales: Evidence From U.S. Real Estate Firms, Journal of Applied Psychology, Vol. 97, No. 1,pp. 93-106.
Prado,W. H,  (2006) The Relationship between Cultural intelligence and perceived Environmenetal Uncertainty,  phD University of phoenix, pp. 43-60.
Putranto, N. A. R, Ganesha, J, Indonesia, B, & Ghazali, A. (2013). The effect of Cultural Intelligence to Knowledge Sharing behavior in university students,No.2,pp.120-132.
Ramirez, AR, (2010) Impact of Cultural Intelligence Level on Conflict Resolution Ability: A Conceptual Model and Research Proposal, Emerging Leadership Journeys, No.3(1), pp.42-56.
Reader, S.M. Hager, Y. & Laland K. N, (2011) The evolution of primate general and cultural intelligence. Philosophical transactions of the royal society, Biological Sciences, 12, 366 (1567), 1017-1027
Rehg, S, (2012) Doing Business in Global Arena: An Examination of the Relationship Between Cultural Intelligence and Crosscultural Adjustment, Asian Academy of Management Journal,No. 15(1), pp. 79-97.
Rockstuhl, T, Seiler, S, Ang, S, Van Dyne, L. & Annen, H. (2011). Beyond general intelligence (IQ) and emotional intelligence (EQ): The role of cultural intelligence (CQ) on cross-border leadership effectiveness in a globalized world, Journal of Social Issues,No. 67(4),pp. 825–840
Stokes, M, (2013) Exploring the Relationship between Cultural Intelligence, Transformational Leadership, and Burnout in Doctorate of Education Students,  Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Education. Liberty University, Lynchburg, VA.
Tan, Joo-seng, (2004) Cultural Intelligence and the Global Economy, LIA, Vol. 24, No. 5.
Tay, C ,Templer, K. J, & Chandrasekar, N. A, (2006) Motivational Cultural Intelligence: Realistic Job Previews, Realistic living Conditions Preview, and Cross-cultural Adjustment, Group and Organization Management, 31, pp. 154-173.
Yi Chun L, Chen Angela SYC, Yi Chen S, (2011)  Does your intelligence help to survive in a foreign jungle? The effects of cultural intelligence and emotional intelligence on cross-cultural adjustment,  Int J Intercultural Relations, 36(4):pp. 541-52.
Ying, L & Aaron, C, (2010) Values Commitment and OCB among Chinese Employees. International Journal of Intercultural Relations, 34(5), pp. 493-506
Yee, NG, Kok, L, Van Dyne & Ang,  S, (2012) Cultural Intelligence: A Review, Reflections and Recommendations for Future Research, In A.M. Ryan, F.T. Leong & F.L. Oswald (Eds.), Conducting Multinational Research: Applying Organizational Psychology in the Workplace. pp. 28-5.