تحلیل امکان و چیستی فلسفه آفریقایی بر اساس خوانش میان فرهنگی هاینتس کیمرله از تاریخ فلسفه

نوع مقاله: علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه سمنان، گروه ادیان و عرفان

2 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- محقق و پژوهشگر فلسفه در دانشگاه وین اتریشی

چکیده

در این نوشتار دیدگاه هاینتس کیمرله را درباره امکان، چیستی و موانع تحقق فلسفه آفریقایی توصیف و تحلیل میکنیم. کیمرله تحت تأثیر هرمنوتیک گادامر از امتزاج افقهای فهم برای گفتگو
میان دو فرهنگ سخن می گوید. به نظر او برای اینکه فرهنگ های مختلف در تعامل با هم قرار گیرند، لازم است که ضمن حفظ هویت فرهنگی، از مرکزیت گرایی فاصله بگیرند تا امکان گفت و گو میان آنها فراهم شود. بر اساس خوانشی که پس از رواج استعمار اروپایی و عصر روشنگری رواج یافته و بر تاریخ فلسفهها نیز سایه افکنده است، فلسفه ریشه در تفکر غربی دارد و سایر ملل مخصوصاً اقوام افریقایی فاقد تفکر فلسفی هستند. به نظر کیمرله این تفکر اروپایی- غربی محور، مانع جدی بر سر راه گفتگوی میان فرهنگی است. با توجه به تحلیلی که کیمرله از ظهورات فلسفه آفریقایی ارائه میدهد، بازنویسی تاریخ فلسفهای جدید بر مبنای اصول گفتگوی میان فرهنگی ضروری مینماید که این امر به نوبه خود زمینه را برای احترام متقابل در سطح بین المللی و تحقق صلح پایدار جهانی فراهم میکند.

کلیدواژه‌ها


 
Cheikh Anta Diop
Gyekye, Kwame. (1985). An Essay on African Philosophical Thought. The Akan Conceptual Scheme. Cambridge
Gyekye, Kwame. (1985). An Essay on African Philosophical Thought. The Akan Conceptual Scheme. Cambridge
Harding, Leonhard u. Reinwald, Brigitte .(1990). Afrika--Mutter und Modell der europäischen Zivilisation: die Rehabilitierung des schwarzen Kontinents durch Cheikh Anta Diop. Berlin
Heising, Johannes .(1990). Entwicklung und moderne Philosophie in Schwarzafrika: Wege zu einer unbekannten geisteswissenschaftlichen Tradition. Frankfurt a. M.
Iwersen, Ann- Kristin .(2016). “Afrikanische Ethniphilosophie – Zur Konstruktion philosophischer Tradition im kolonialen Kontex“t. In: Zeitschrift für interkulturelle Bindung und Arbeit (ZIB) e.V, Arbeitsberichte, Nr. 2. www.zibev.de/images/ZIBAfrika2.pdf. Stand 06.06.2016.
Kimmerle, Heinz (1991). Philosophie in Afrika - afrikanische Philosophie: Annäherung an einen interkulturellen Philosophiebegriff. Frankfurt a. M, New York.
Kimmerle, Heinz (1991). Philosophie in Afrika - afrikanische Philosophie: Annäherung an einen interkulturellen Philosophiebegriff. Frankfurt a. M., New York.
Kimmerle, Heinz .(2000). Interkulturelle Philosophie. Zur Einführung. Hamburg. Internet- Fassung.Kimmerle, Heinz .(2000). Interkulturelle Philosophie. Zur Einführung. Hamburg. Internet- Fassung.
Kimmerle, Heinz. (1993). “Afrikanische Philosophie als Weisheitslehre?”In: Philosophische Grundlagen der Interkulturalität. R. A. Mall u. D. Lohmar (Hrsg.). Amsterdam. 159 – 180.
Kresse, Kai .(1997). “Zur afrikanischen Philosophiedebatte. Ein Einstieg“. In: Wiederspruch. Nr. 30. Afrikanische Philosophie. 11- 27.
Ntumba, Maurice Tschiamalenga. (1989). “Afrikanische Weisheit“. In: Philosophie und Weisheit. W. Oelmüller (Hrsg.). Paderborn/ München/ Zürich/ Wien. 24- 38.
Ntumba, Maurice Tschiamalenga. (1989). „Afrikanische Weisheit“. In: Philosophie und Weisheit. W. Oelmüller (Hrsg.). Paderborn/ München/ Zürich/ Wien. 24- 38.
Oruka, Henry Odera .(1990b). Sage Philosophy. Indigenous Thinkers and Modern Dabate on African Philosophy. Leiden/ New York/ Kobenhavn/ Köln.
Oruka, Henry Odera .(1990b). Sage Philosophy. Indigenous Thinkers and Modern Dabate on African Philosophy. Leiden/ New York/ Kobenhavn/ Köln.
Oruka, Henry Odera. (1990a). Trends in Contemporary African Philosophy. Nairobi.
Oruka, Henry Odera. (1990a). Trends in Contemporary African Philosophy. Nairobi.
Oruka, Henry Odera. (1990a). Trends in Contemporary African Philosophy. Nairobi.
Sumner, Claude. (1986). The Source of African Philosophy. The Ethiopian Philosophy of Man. Stuttgart.
Sumner, Claude. (1986). The Source of African Philosophy. The Ethiopian Philosophy of Man. Stuttgart.