نوع مقاله : علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت و برنامه‌ریزی امور فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،

2 دانش آموخته دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی امور فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

تحقیق حاضر باهدف ارایه مدل سازگاری فرهنگی کارکنان جدیدالاستخدام درسازمان های چند فرهنگی در شرکت فولاد خوزستان انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و
ترکیبی بوده، جامعه آماری این تحقیق شامل 670 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت فولاد خوزستان است و براساس محاسبات انجام شده حجم نمونه این تحقیق 244 نفر برآورد گردیده است. ابزار اندازهگیری، پرسش نامه محقق ساخته که دارای 4 بعد اصلی، 8 مولفه و 76 سوال بوده و جهت سنجش اعتبار آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده که در این تحقیق مقدار آن برای بعد 0 و یگانگی فرد- / 0، جامعه پذیری سازمانی 92 / 0، هوش فرهنگی 884 / مدیریت تنوع فرهنگی 86 0 محاسبه شد، پس از تأیید روایی محتوا توسط خبرگان میزان روایی سازه محاسبه و سازمان ارتباط سوالات و مولفه ها تأیید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از فراوانی، مستقل، تحلیل t درصد، درصد تجمعی، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون واریانس یک طرفه و معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که بین مولفه های درک کارکنان از تنوع فرهنگی، هوش فرهنگی، جامعه پذیری سازمانی و یگانگی فرد- سازمان با سازگاری فرهنگی کارکنان جدیدالاستخدام در سازمان چند فرهنگی شرکت فولادخوزستان رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a Model for Cultural Adaptation among Newcomer Employees in Multi-cultural Organization

نویسندگان [English]

  • Esmail Kavoshi 1
  • mahmod falahnia 2

1 Faculty Member of Islamic Azad University

چکیده [English]

The study aim is to Presenting a Model for Cultural Adaptation among Newcomer Employees In Multi-cultural Organization. Research method was descriptive and kind of survey, statistical population were included 670 people of Khuzestan Fouled Corporation Employees , Sample size of this study estimated 244 people according to Cochran sampling formula. The measuring tool has been researcher made questionnaire with 4 main dimension, 8 factor and 76 questions and using of 5 degree Likert scale. To measure validity, at the first content validity by experts and then construct validity was confirmed and relationship between questions and factors was approved. Also to assess the reliability used of Cornbrash's alpha coefficient that in this study Amount was calculated for the cultural Diversity Management 0/86, Cultural Intelligence 0/884, Organizational Socialization 0 /92 and Unity Of Person & Organization 0/891. At levels of descriptive statistics was used of frequency, percentage, cumulative percentage, mean, standard deviation and inferential statistics of independent Sample t-test, ANOVA and structural equation modeling... Demographic findings showed that there is significant relationship between cultural Diversity Management, Cultural Intelligence, Organizational Socialization and Unity of Person & Organization and cultural Adaptation among newcomer Employees in Multi-cultural Organization at Khuzestan Fouled Corporation Employees

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • Multi-cultural Organizations
  • cultural Adaptation
  • Newcomer Employees
  • cultural Adaptation among Newcomer Employees
 
اردلان، محمدرضا؛ سلیمی، قربانعلی؛ رجایی­پور، سعید و مولوی، حسین. (1387)، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با یگانگی فرد- سازمان در دانشگاه­های دولتی غرب کشور (همدان، کرمانشاه، سنندج)، فصلنامه پژوهش  برنامه­ریزی در آموزش عالی،  شماره 47، صص 131-97.
اردلان، محمدرضا؛ قنبری، سیروس و منافی شرف­آباد، ک. (1395)، توسعه فرهنگی در بستر نظام­های آموزشی، همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، چاپ اول.
اردلان، محمدرضا. (1391)، زمینه­­ی فرهنگی یگانگی فرد- سازمان، همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، چاپ اول.
اصانلو، بهاره و خدامی، سهیلا. (1393)، بررسی اثر هوش فرهنگی بر شوک فرهنگی، سازگاری میان فرهنگی و عملکرد، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی، دوره دوم، شماره 4، بهار، صص75-96.
توماس، د و اینکسون، ک. (1387)، مهارت­های انسانی برای کسب­وکار جهانی، هوش فرهنگی، ترجمه ناصر میرسپاسی؛ احمد ودادی و اعظم دشتی، تهران: انتشارات میثاق همکاران.
طبرسا، غلامعلی و نظرپوری، امیرهوشنگ نظرپوری (1393)، مدیریت مبتنی بر هوشمندی سازمانی، تهران: انتشارات مهربان نشر، چاپ اول.
عسگری، محمد هادی و طالقانی، محمد (1389)، تنوع فرهنگی و نقش آن در بهبود فرآیند کسب و کار، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال چهارم، شماره 43 و 44، مرداد و شهریور، صص58-65.
قلی­زاده، آذر؛ کشتی­آرای، نرگس و سهرابی­رنانی، مریم. (1390)، نقش به­کارگیری مهارت­های مدیریت تنوع فرهنگی مدیران دبیرستان‌های شاهین شهر در ارتقای سطح مشارکت اجتماعی دانش­آموزان در سال تحصیلی89-1388، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره چهارم، شماره 4، زمستان، صص159-184.
کیخانژاد، مهین و قنادی، سوزان (1392). بررسی رابطه­ی بین هوش فرهنگی با سازگاری شغلی و اعتماد سازمانی اعضای هیأت علمی، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره پنجم، شماره 15، تابستان، صص128-114.
منافی شرف­آباد، کاظم؛ زمانی، الهه و مهدوی­خواه، عباس. (1393)، تربیت شهروند جهانی، تهران: مرکز ملی مطالعات جهانی‌شدن، چاپ اول.

 
Ang, S & Van Dyne, L & Livermore, D. (2008). Cultural Intelligence: A Pathway for Leading In A Rapidly Globalizing World. In.K.M.Hannum. B.McFeeters & L. Booysen (Eds.), Leadership Across Difference: Cases and Perspectines. San Francisco, CQ: Pfeiffer.
Ang, S & Van Dyne, L & Livermore, D. (2008). Cultural Intelligence: A Pathway for Leading In A Rapidly Globalizing World. In.K.M.Hannum. B.McFeeters & L. Booysen (Eds.), Leadership Across Difference: Cases and Perspectines. San Francisco, CQ: Pfeiffer.
Ang, S., Leung, K & Tan, M.L. (2014). Intercultural Competence. Annual Reviews. 1, pp. 489-519. Pfeiffer.
Balogh, A & Gall, Z. (2011). Relationship Between Organization Culture and Cultural Intelligence . Management & Challenge for The Knowledge Society, 6 (1), pp. 95-110.    
Black, S & Mendenhall, M. (1990). Cross-cultural training effectiveness: A review and theoretical framework. Academy ofManagement Review, 15, pp. 113-136.
Cheng, L. (2007). Cultural Intelligence: A QUEST for Cultural Competence. Communication Disorder Quarterly, 29, pp. 36- 42.
Crowne, K.A. (2013). Cultural Exposure, Emotional Intelligence, and Cultural Intelligence: An Exploratory Study, International Journal of Cross Cultural Management 13(1), pp. 5-22.
Earley, P.C & Ang, S. (2007). Cultural Intelligence Individual Interactions Across  Cultures. Palo Alto: Stanford University Press.
Earley, P.C & Mosakowski, E. (2004). Cultural Intelligence, Harvard Business Review, pp.139-146
Feldman, D.C. (1981), “The Multiple Socialization of Organization Members”, Academy of Management Review, Vol. 6, No. 2, pp. 309-318.
Gelfand, M. J., Erez, M & Aycan, Z. (2007). Cross-cultural organizational behavior. In S.T. Fiske, D.L. Schacter, & e. Zahn-Waxler (Eds.), Annual Review of Psychology, 58, 479-514. Palo Alto, CA: Annual Reviews.
Gruman, J.A., Saks, A.M., Zweig, D.I. (2006). Organizational Socialization Tactics and Newcomer Proactive Behaviors: An Integrative study. Journal of Vocational Behavior, Vol. 69, pp. 90–104.
Harris, O.J & Hertman, S.J. (2002). Organizational Behavior, Binghamton, New York: Best Business Books.
Higgins, J & Alon, I. (2005). Business Horizons, No. 40, pp. 501- 512
Kammeyer-Mueller, J. D., Livingston, B. A., Liao, H. (2011). Perceived Similarity, Proactive Adjustment, and Organizational Socialization. Journal of Vocational Behavior, 78, pp. 225–236.
Kraimer, M.L, Wayne, SJ & Jaworski, R.A. (2001). Sources of support and expatriate performance: The mediating role of expatriate adjustment. Personnel Psychology, 54, 71-99.
Lipp G & Clarke C. (2003). Managing Culture, Available from: www. emeraldinsight. com. (Accessed 25 April 2010).
Lipp G & Clarke C. (2003). Managing Culture, Available from: www. emeraldinsight. com. (Accessed 25 April 2010).
Lombardo, T.J. (2015). Making Urban Citizens: Civility and Civic Virtue in the Modern Metropolis. Journal of Urban History. 41, pp. 143–151.
Malek, M.A & Budhwar, P. (2012). Cultural Intelligence as a Predictor of Expatriate Adjustment and Performance in Malaysia», Journal of World Business, 48, pp. 222-231.
Ng, K.Y, Van Dyne, L & Ang, S. (2012). Cultural intelligence: A review, reflections, and recommendations for future research. In A.M. Ryan, F.T. Leong, & F.L. Oswald (Eds.), Conducting multinational research: Applying organizational psychology in the workplace (pp. 29-58). Washington, DC: American Psychological Association.
Pitts, R. (2010). Organizational Socialization of pgysicians into a large medical group parctice, Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy, Walden University.
Teerikangas, H. (2002). Approaching Cultural Diversity through the Lenses of System Thinking and Complexity Theory, Available from: http: //citeseer.ist. psu.edu. (Accessed 1 March 2010).
Thomas, D & Inkson, K. (2004). Cultural Intelligence: People Skills for Global Business, Published by Berrett-Koeler Publishers, Inc.
Thomas, D., & Inkson, K. (2004). Cultural intelligence: People skills for global business. San Francisco, CA: Berrett-Koehler, pp. 20-26.
Tomoki, S & Vandra, L.H. (2011). The Use of Person–Organization fit and Person–Job Fit Information in Making Selection Decisions. Organizational Behavior and Human Decision Processes 116,  pp. 203–216.
Van Vianen, A.E.M. (2002). “Person-Organization fit: The Match between Newcomers’ and Recruiters’ Preferences for Organizational Cultures”, Personnel Psychology, Vol. 53, No. 1, pp. 113-49.