نوع مقاله : علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشیار جامعه شناسی علوم اجتماعی, دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران شمال

چکیده

شبکه‏ های اجتماعی از پرطرفدارین رسانه‏ های اجتماعی هستند که مخاطبان بسیاری به خصوص از قشر جوان و نوجوان دارند. ویژگی‎های تعاملی و بسترسازی برای ایجاد روابط اجتماعی از دلایل مورد استقبال واقع شدن شبکه‏ های اجتماعی مجازی است. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی (تلگرام، اینستاگرام و توییتر) بر سبک زندگی نسل چهارمی‌ها یا متولدین دهه هشتاد است. در این پژوهش با رویکرد اثبات‌گرایی، از تکنیک پیمایش استفاده‌ شده است. جامعه آماری دانش‏آموزان مقطع متوسطه دوم شهر تهران بوده و سه منطقه 1، 7 و 16 به عنوان مناطق نمونه انتخاب شده‏اند. تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران 380 نفر که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای طبقه‌بندی تصادفی انتخاب شدند. یافته‌ها بیانگر آن است که بین میزان استفاده و نوع شبکه‌های اجتماعی مجازی و ابعاد سبک زندگی همبستگی مستقیمی وجود دارد، به‌گونه‌ای که هرچه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی افزایش ‌یابد، گرایش به سبک زندگی مدرن نیز، بالاتر می‌رود. همچنین، به میزان فاصله گرفتن از سبک زندگی سنتی، اعتماد اجتماعی کاهش ولی سرمایه فرهنگی افزایش‌یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of Virtual Social Networks on the Lifestyle of the Fourth Generation (the Eighties) - Emphasizing Telegram, Instagram and Twitter

نویسندگان [English]

  • alie rezaiyan 1
  • afsaneh edrisi 2

1 ...

2 ...

چکیده [English]

 
Social networks are one of the most popular social media platforms that have many audiences, especially young people and teenagers. Interactive features and planning to create of social relationships are one of the reasons of gravitation to virtual social networking. The purpose of this article is to investigate the impact of virtual social networks (Telegram, Instagram and Twitter) on the lifestyle of the fourth generation or eighties. Theories of  Bourdieu, Giddens, Putnam, Castells and Habermas have been used in this study. The research method in this research is using the technique of survey with the positivist approach. The statistical population is the second high school students in Tehran and the three regions of 1, 7 and 16 were selected as sample areas. The sample size was 380 people based on Cochran formula and it selected by multi-stage random cluster sampling. Findings indicate that there is a direct correlation between the using rate and type of virtual social networks with lifestyle and its dimensions, in such a way that the increasing use of social networks increases the tendency to modern lifestyles. Also, with getting away from the traditional lifestyle, social trust has diminished, but cultural capital has grown.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks
  • lifestyle
  • fourth generation
  • Social trust
  • Cultural capital
افراسیابی، محمدصادق (1390)، شبکه‏ های اجتماعی مجازی و سبک زندگی: مطالعه موردی جامعه مجازی ایرانیان (کلوب)، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق علیه‎السلام، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی.     
ازکیا، مصطفی؛ غفاری، غلامرضا (1384)، جامعه‎شناسی توسعه، تهران: انتشارات کیهان.                                       
امیرپور، مهناز؛ گراوانی، مریم (1392)، تأثیر شبکه‏های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان، فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی، 1(3)، 39-23.
پاستر، مارک (1995)، عصر دوم رسانه‌ها، ترجمه غلامحسین صالح‌یار، تهران: انتشارات مؤسسه ایران.
تاجبخش، کیان و همکاران (1384)، اعتماد، دموکراسی و توسعه. تهران: نشر شیرازه.
تنهایی، ابوالحسن، خرمی، شمسی (1389)، بررسی رابطه جامعه‌شناختی باورهای دینی و سبک زندگی براساس نظریه و روش گافمن، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال سوم، شماره ششم، بهار 89.
چیت‏ساز قمی، محمدجواد (1386)، بازشناسی مفاهیم نسل و شکاف نسلی، ماهنامه جوانان و مناسبات نسلی، شماره اول، بهار و تابستان 1386- 112- 85.
حاجیانی، ابراهیم (1386)، الگوی سبک زندگی ایرانیان، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک.
خادمیان، طلیعه (1386)، سبک زندگی و مصرف فرهنگی: بررسی رابطه سبک زندگی و مصرف کالاهای فرهنگی (با تکیه بر کتاب، سینما، موسیقی)، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
دوران، بهزاد (1381)، تأثیر فضای سایبر بر هویت اجتماعی. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
ساروخانی، باقر (1394)، جامعه‎شناسی ارتباطات، اصول و مبانی، تهران، انتشارات اطلاعات
شیخ‎زاده، ابراهیم (1395)، بررسی رابطه شبکه‏های اجتماعی با مولفه های سبک زندگی مجله پژوهش‏های جامعه شناختی، سال دهم، شماره 2، تابستان 1395
صادقی ده چشمه، ستار؛ داداشی آرانی، زهرا (1395)، سبک زندگی و مصرف از منظر جامعه‎شناسی، ارایه شده در دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران (ESPCONF02_037)
فاضلی، محمد (1382)، مصرف و سبک زندگی، قم، انتشارات صبح صادق.
قاسم‏زاده، مرتضی (1390)، نقش شبکه‏های اجتماعی در تحولات منطقه‏ای و بین‏المللی، پرتال سیاست ما، دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای. Mcstudies.ir
کاستلز، مانوئل (1996)، اقتصاد، جامعه و فرهنگ (ظهور جامعه شبکه‏ای) احمد علیقلیان، افشین خاکباز، جلد اول، تهران ، طرح نو.
کروبی، مهدی(1387)، فرهنگ قومی، سرمایه فرهنگی و صنعت گردشگری، فصلنامۀ علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شمارۀ 28، 324-309.
گلابی، فاطمه (1383)، نقش اعتماد در امر توسعه با تأکید بر عملکرد و نقش شوراهای اسلامی. پایان‏نامه کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی. دانشکده علوم اجتماعی: دانشگاه تهران.
گیدنز، آنتونی(1382)، تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان، نشر نی.
گیدنز، آنتونی (1384)، پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی، نشر مرکز.
ممتاز، فریده (1383)، معرفی مفهوم طبقه از دیدگاه بوردیو، پژوهشگاه علوم انسانی، شماره 42-41،160-149.
مهدوی کنی، محمدسعید (1391)، مطالعات سبک زندگی، سال اول، شماره 1، پاییز.
میرحسینی، بیدا (1396)، بررسی مطالبات اجتماعی زنان با تکیه بر سرمایه اجتماعی و سبک زندگی آنان در شهر قزوین، پایان‏نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز
نعیمی، نادیه، ابراهیم‏زاده، داود (1396)، بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و سبک زندگی در میان دبیران زن ناحیه4 آموزش و پرورش شهر تبریز، فصلنامه مطالعات جامعه‎شناسی، سال نهم، شماره 36، پاییز، 64- 49.
نیرومند، لیلا و لطفی، سیدرضا (1394)، «تأثیر برنامه‏های ماهواره بر سبک زندگی دختران نوجوان» فصلنامه مطالعات رسانه‏ای،  پاییز، دوره10، شماره 30، 62- 51.
 
Adler, A (1956), The Individual Psychology of Alfred Adler: A Systematic Presentation in Selections from His Writings.  New York : Basic Books
Anheier .H & Gerhards. J &Romo. F (1995), Forms of Capital and Social Structure in Cultural Fields, American Journal of Sociology
Bourdieu, Pierre (1984), Distinction: A Scocial Critique if the Judjement of Taste. Routledje.
Johasson, S. & et al (2009), Trust and Religion: Experimental Evidence from Rural Bangladesh, Economica, 76.
Mayuri Suresh Pawar, Shraddha Popat (2017), Friendbook: A Scalable and Efficient Way to Recommend Friends on Social Networks through Life-Style, International Journal of Engineering Science and Computing, April 2017.
Dickinson, Janet E (2017), Tourism communities and social ties: the role of online and offline tourist social networks in building social capital and sustainable practice, JOURNAL OF SUSTAINABLE TOURISM, 2017
Brokers, Power (2016), Building Youth Social Capital through Connected Learning, University of California, Irvine Student Center / Emerald Bay A Wednesday, October 5.
Veal, Anthony. J (2001), "Leisure, Culture and Lifestyle" Loisir et Société / Society and Leisure, vol. 24, n° 2, 2001, 359-376.