نوع مقاله : علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 دانشیار مدیریت آموزشی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

3 استاد مدیریت آموزشی, دانشکده مدیریت و اقتصاد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف اصلی این مقاله ارائه مدل ارتقاء چابکی فرهنگی مدیران دانشگاه است. نوع پژوهش کاربردی و اجرای آن با دو رویکرد کیفی و کمی بصورت تلفیقی بوده است. در فاز کیفی به کمک تکنیک دلفی با نظرخواهی از خبرگان 22 شاخص موثر بر شایستگی کلان چابکی فرهنگی مدیران دانشگاه  مشخص شد. در فاز کمی جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و هیات علمی دانشگاههای آزاد استان گیلان در سال 97-96 بود که تعداد آنها 870 بود. حجم نمونه 267 نفر برآورد شد که به روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی ابزار از لحاط صوری، محتوایی، تشخیصی به تایید رسید. پایایی مولفه ها با محاسبه آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. پایایی کل پرسشنامه 964/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمونهای آمار استنباطی آزمون کیسرمایر و بارتلت، تحلیل عاملی اکتشافی، t زوجی ، تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد 22 مولفه استخراجی در سه گروه قرار می گیرند. در نهایت مدل ارتقاء چابکی فرهنگی مدیران با سه بعد اصلی شایستگی های فردی ، شایستگی های مدیریت تنوع فرهنگی، شایستگی های مدیریت اجرایی و 22 مولفه شایستگی فرعی طراحی و پیشنهاد شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی و برازش مدل نشان داد ، این مدل ، مولفه های چابکی فرهنگی که باعث ارتقاء چابکی فرهنگی مدیران می شود را تبیین می کند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a Model for Promoting the Cultural Agility of University Administrators (Case Study: Islamic Azad University of Guilan Province)

نویسندگان [English]

  • Mah Legha Karimi Koma 1
  • Mohammad Sahebalzamani 2
  • nadergholi ghorchian 3

1 Ph.D. Student In Educational Management Islamic Azad University, Research Science Branch, Tehran

2 PhD of educational management Associate professor of Tehran Medical Sciences Branch, Islamic Azad University

3 ....

چکیده [English]

 

The aim of this study is to present a model for promoting the cultural agility of university managers. The type of research has been applied and its implementation has been combined with two qualitative and quantitative approaches. In qualitative phase by expert opinions 22 effective indicators on cultural agility of university managers have been identified with Delphi technique. In the quantitative phase of the statistical population, all of the managers and faculty members of Islamic Azad universities of Guilan province were in 2016-2017 including 870 individuals. The sample size was estimated at 267 people selected by simple random sampling. To collect the data, a researcher-made questionnaire was used. The validity of the tool has been confirmed in the form of the appearance, content, and diagnostic. The reliability of the components was checked and confirmed by calculating the Cronbach's alpha. The reliability of the components was checked and confirmed by calculating the Cronbach's alpha. Total reliability of the questionnaire was calculated as 0.946. To analyze the data, descriptive statistics and inferential statistics tests of Kaiser-Meyer and Bartlett’s test, exploratory factor analysis, paired t-test, confirmatory factor analysis were used. The results of exploratory factor analysis revealed that 22 extractives were divided into three groups. Finally, the model for promoting cultural agility of managers with three main dimensions of individual competencies, competencies of cultural diversity management, executive management competencies and 22 sub-competency components was proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Agility
  • Agility
  • Managers
  • University
  • Model Present
 
آرمان، مانی و خسروی، محبوبه (1392)، اعتبارسنجی الگوی آموزش نیروی انسانی با رویکرد شایستگی. فصلنامه مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و سوم، شماره 71، 73-49.
اکرامی، محمود و رجب زاده، سمیه (1390)، توسعه مولفه‌های مقیاس شایستگی مدیران. فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، شماره 77، 69-51.
امینی، محمد (1391)، تبیین برنامه درسی چند فرهنگی و چگونگی اجرای آن در نظام برنامه‌ریزی درسی ایران. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال هفتم، شماره 26، 32-11.
امیری، علی نقی، زارعی متین، حسن، ذوالفقارزاده (1389)، پیچیدگی‌های فرهنگ و گونه‌شناسی مطالعات آن در آموزش عالی. فصلنامه راهبرد، فرهنگ، شماره دهم و یازدهم، 40-7.
باقری کراچی، امین و عباس پور، عباس (1391)، چابکی؛ رهیافتی نوآورانه در مدیریت دانشگاه‌ها. فصلنامه نوآوری و ارزش‌آفرینی، سال اول، شماره 1و2، 72-63.
ترک زاده، جعفر و انصاری، سمیه (1394)، تدوین و اعتباریابی چارچوبی برای ارزیابی شایستگی‌های مدیران دانشگاهی با توجه به آموزه‌های اسلامی، فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، سال چهاردهم، شماره1، 22-3.
تیموری، میترا ( 1394)، طراحی مدل چابکی فرهنگی در آموزش عالی ایران با تأکید بر نقش اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها. استاد راهنما: ابراهیم صالحی عمران، اساتید مشاور: محمد یمنی‌دوزی سرخابی، حجت صفار حیدری، پایان‌نامه مقطع دکترای دانشگاه مازندران،‌ دانشکده ادبیات و علوم انسانی (منتشر نشده). 
چیت‌ساز، احسان، ذوالفقار زاده، محمد مهدی و غیاثی ندوشن، سعید (1391)، تدوین الگوی شایستگی‌های محوری مدیران فرهنگی- اجتماعی دانشگاه‌ها در ایران اسلامی. فصلنامه مدیریت در دانشگاه آزاد اسلامی سال اول، شماره 2، 271-251.
خدایی انارکی، سارا (1392)، بررسی دانش و مهارت‌های فرهنگی موردنیاز مدیران دولتی در مراکز فرهنگی و پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه پیام نور تهران.
خسروی پور، الهام (1396)، تأثیر متغیرهای داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمانی در دانشگاه‌های دولتی استان خوزستان (مورد مطالعه: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان)، فصلنامه نوآوری‌های مدیریت آموزشی، سال دوازدهم، شماره 2 (مسلسل 46)، 65-51.
رحیم نیا، فریبرز، مرتصوی، سعید و دلارام، طوبی (1388)، بررسی میزان تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه‌ای مدیران  (موردمطالعه: شعب بانک اقتصاد نوین استان تهران)، فصلنامه مدیریت فردا، شماره 23، سال هشتم، 78-68.
رعنایی کردشولی، حبیب‌الله، علوی، سید مسلم و انعمی، فائز السادات (1395)، مدیریت فرهنگ سازمانی بر مبنای مدل موجودی فرهنگ سازمانی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال پنجم، شماره1 (شماره پیاپی 17)، 35-1.
زارعی متین، حسن، رحمتی، محمدحسین، موسوی، سیدمهدی و ودادی، احمد (1393)، طراحی مدل شایستگی مدیران در سازمان‌های فرهنگی کشور. فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، دوره 2، شماره 4، 36-19.
زمانی، ابوالفضل و طبرسا، غلامعلی (1388)، هوش فرهنگی شایستگی جدید مدیران. ماهنامه تدبیر، شماره 213، 53-49.
شعبانی، احمد، اباذری، زهرا، پیکامیان، بهناز و محمدی استانی، مرتضی (1395)، میزان کاربست مولفه‌های اعلامیه جهانی سازمان یونسکو درباره تنوع فرهنگی دربین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان. فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، دوره 22، شماره 4، 561-539.
عسگریان، مصطفی (1385)، جایگاه فرهنگ‌های قومی در تربیت شهروند. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره17،  133 ـ 162.
عطافر، علی، سهرابی رنانی، مریم و صادق زاده تبریزی، محبوبه (1392)، نقش مهارت‌های مدیریت تنوع فرهنگی مدیران در ارتقای سطح بهره‌وری مدارس (با استفاده از سنجش مشارکت اجتماعی دانش آموزان). فصلنامه علوم اجتماعی، سال هفتم، شماره 2 (پیاپی 21)، 128-99.
علی‌پور، نسرین و علی پور، لیلا (1395)، آموزش چند فرهنگی و قومیت در برنامه درسی. فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، سال دوم، شماره 11،182-167.
قلی زاده، آذر، نرگس، کشتی آرای  و سهرابی رنانی، مریم (1390)، مهارت‌های مدیریت تنوع فرهنگی پاسخی به مطالبات دانش آموزان اقلیت‌های قومی و مذهبی. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره 2، 154-131.
مجد نیا، مجید (1392)، مولفه‌های فرهنگی در عصر جهانی‌سازی. فصلنامه علوم خبری، شماره7، 108-77.
محمودی، سید محمد، زارعی متین، حسن و بحیرایی، صدیقه (1391)، شناسایی و تبیین شایستگی‌های مدیران دانشگاه، فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، سال اول، شماره 1، 143-114.
مکرونی،گلاله و بلند همتان، کیوان (1393)، آموزش چند فرهنگی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی. فصلنامه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره ششم، سال 21، شماره 1، 92-73.
نقوی، سید علی، عادل،آذر و اسعدی، میر محمد(1394)، اولویت‌بندی عوامل توانمندساز چابکی سازمانی در دانشگاه‌ها ومراکز آموزش عالی شهر یزد، فصلنامه علمی پژوهشی علوم تربیتی پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 75،  82-61.
 
Brownell J (2008), Leading on land and sea: competencies and context. International Journal of Hospitality Management, 27(2), 137-150.
Caligiuri, Paula (2012), Cultural Agility: Building a pipeline of successful global professionals. San Francisco: A Wily Imprint. www.wiley.com.
Caligiuri, P, Tarique, I (2012), Dynamic cross-cultural competencies and global leadership effectiveness. Journal of World Business. 47(4), 612-622.
Campinha-Bacote, J (2009), A Culturally Competent model of care for African Americans. Urol Nurs, 29(1), 49-54.
Chen, Y, Wang, Y, Nevo, S, Wang, L. & Chow, W (2014), IT capability and organizational performance: the roles of business process agility and environmental factors, European Journal of Information Systems, 23(3), 326–342. 
Conboy, K. & Fitzgerald, B (2004), Toward conceptual framework of agile methods: a study of agility in different disciplines, in ACM workshop on interdisciplinary software engineering research.
Cortazzi, M. & Jin, L (1997), Communication for learning across cultures. In D. McNamara & R. Harris (Eds.), Overseas Students in Higher Education (76-90). London and New York: Routledge.
Deshwal, p. &Choudhary, S (2012), Workforce diversity management: biggest challenge for 21ST century managers. International Journal of Multidisciplinary Research, Vol.2 Issue 4, 74-87
Earley, P. Ch, & Ang, S (2003), Cultural intelligence: Individual interactions across cultures. Palo Alto, CA: Stanford University Press.
Grisham, T. & Walker, Derek H.T (2008), Cross-cultural leadership, International Journal of Managing Projects in Business; 1(3), 439-445.
Harraf, A, Wanasika, I, Tate K, Talbott, K (2015), Organizational agility. The Journal of Applied Business Research, 31(2), 675-686.
Jia, Fu (2009), Cultural adaption between Western buyers and Chinese suppliers. PhD Thesis, Cranfield University.
Khavari, S. A, Arasteh, H. and Jafari, P (2016), Assessing the Level Organizational Universities Agility; Case Study of Islamic Azad University in Mazandaran. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7)3(:117-112.
Khoshlahn, M, Sattari Ardabili (2016), the Role of Organizational Agility and Transformational Leadership in Service Recovery Prediction. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 230,142-149.
Lynton, N (2016), Definition of cultural agility. Financial Times lexicon. Available at http://lexicon.ft.com, Accessed Jul 5, 2016.
MacDonald, C (2012), Faculty leadership in baccalaureate study abroad programs: The relationship between faculty preparedness and intercultural competence, Dissertation Submitted to the Faculty Division of Graduate Studies in Leadership and The Graduate School in partial fulfilm of requirement for the degree of Doctor of Education, organization Leadership, Indiana Wesleyan University.
Mukerjee. Sh (2014), Agility: A Crucial Capability for universities in times of disruptive change and innovation, Australia Universities review, 56(1), 56-60.
Osei-Bonsu, N (2016), Discourse Analysis of Cross-Cultural Competencies in International Business Management. European Scientific Journal, 12(22), 359-379.
Trzcielinski, S (2015), The influence of Knowledge Based Economy on agility of enterprise, Procedia Manufacturing, 3, 6615 – 6623.
 Rios, P (2016), Cultural agility: Cross-Cultural leadership for the 21st century. DEVOE School Of
Business,https://www.forbes.com/2010/09/29/cross-cultural-agility-globalization-leadership-anaging-ccl.html,Accessed :Jun 2017.
Williams, Ch (2017), Cultural Agility. British Columbia,
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/careers-myhr/job-seekers/about-competencies/aboriginal-relations/cultural-agility,Accessed 27 Jun.