نوع مقاله : علمی_ پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی ( فرهنگ و توسعه) و هیات علمی پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این مقاله که بر اساس پژوهشی بنیادی تنظیم شده با هدف ایجاد خدمات مثبت، پویا و مداخله گرانه ی دانشگاه ها در جهت تعدیل آسیب های اجتماعی، که در کلان شهرها در حال افزایش و ایجاد نگرانی ها و اختلالات بسیار عمده در زندگی مردم شده، تلاش شده تا فضایی خودآگاه و دارای نقشه ی راه به منظور، کاهش آسیب ها فراهم شود. متاسفانه گسترش آسیب های اجتماعی و نابسامانی های روانی و ضداخلاقی آن بر هویت فرهنگی نسل جوان، آرامش و تعادل نهادهای پایداری مانند خانواده و تعلیم و تربیت را تهدید میکند. نتیجه آن که با ملاحظه قسمت نهایی این مقاله بتوان از دامنه ی ابهام در بحث مداخله ی فرهنگی دانشگاه جهت کاهش آسیب های اجتماعی کاسته و نیز روحیه ی خودآگاه جمعی و عاری از بی تفاوتی در کنشگری مدیران اجرایی دانشگاه ها به ویژه در مرکز مهم استانی فراهم شود؛ تا واحدهای دانشگاهی بتوانند با آگاهی از راهبردهای روشن حقوقی، جامعه شناسی و فرهنگی، الگوهای کارکردی و انسجام دهندهای برای کاهش سندرم آسیب های (اجتماعی) نگران کننده و ملتهب جامعه ی شهری، عرضه نموده، و فضای گفتمانی نوآور و ویا و استقبال کننده ی علمی را برای جذب نظرها و روش های نوین فراهم شود. امید است این کوشش، مبنایی برای انجام گفتمان های پژوهشی و کاربردی در مناطق بومی کشور با مشارکت دانشگاه و هماهنگی نهادهای دولتی مانند بهزیستی، نیروی انتظامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر سازمان های اجرایی مربوط انجام باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introduction to Cultural Strategies to Reduce Social Damage with the Intervention of Islamic Azad University

نویسنده [English]

  • farhad emamjome

...

چکیده [English]

 
This article is based on a fundamental and exploratory research, By studying and analyzing texts and aiming to create positive, dynamic, and interventional services for universities, In order to mitigate the social damage that has been rising in metropolis, causing major concerns and disruptions in people's lives, An attempt has been made to provide an informed, space-saving map to reduce injuries. Unfortunately, the spread of social damage and its anti-Semitism on the cultural identity of the younger generation threatens the peace and balance of sustainability institutions such as the family and education. The result is that, considering the final part of this paper, one can reduce the scope of ambiguity in the cultural intervention of the university to reduce social harm. As well as the collective responsibility of the indifference of the executive directors of universities, especially in the provincial center; to provide academic units with awareness of clear legal, sociological, and cultural strategies, they will provide functional and coherent patterns to reduce the distress and infectious (social) syndrome of urban society. And provided an innovative, dynamic, and scientific discursive atmosphere to attract new ideas and methods. It is hoped that this endeavor will be the basis for conducting research and applied discourses in the native regions of the country, with the participation of the university and the coordination of governmental institutions such as welfare, law enforcement, Islamic culture and guidance, and other relevant executive agencies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Damages
  • Cultural Strategy
  • intervention
  • Islamic Azad University
 
ازکیا، مصطفی و دیگران (1392)، توسعه و مناقشات پارادایمی جدید، تهران: انتشارات کیهان.
امام جمعه، فرهاد (1395)، جامعه‌شناسی فرهنگی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات بهمن برنا.
امام جمعه، فرهاد (1391)، مطالعه جامعه‌شناختی آسیب‌ها و تهدیدهای موثر بر مدیران فرهنگی استان مرکزی، اراک، منتشرنشده، اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی.
امام جمعه، فرهاد (1387)، دیدگاه جامعه‌شناسی در باره نظارت اجتماعی، امربه معروف و نهی از منکر، اراک: نشر ستاد احیاء استان.
امام جمعه، فرهاد (1394)، جامعه‌شناسی نظم اجتماعی و کیفیت زندگی در کلان شهرهای امروز، با تأکید بر کلان شهر صنعتی اراک.
محسنی، منوچهر (1386)، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی؛ تهران، انتشارات طهوری، چاپ اول.
محسنی، منوچهر (1386)، بررسی در جامعه‌شناسی فرهنگی ایران، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، چاپ اول.
Disertori B. etal. (1975). La psychiatrie. Sociale. Paris: ESF.
Merton, R.K.et al (1971). Contemporary Social Problems, New York: Harcourt Brace Jovanouich.