رویکردی فرهنگی جهت کاهش آسیب های اجتماعی با مداخله دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله: علمی_ پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی ( فرهنگ و توسعه) و هیات علمی پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این مقاله که بر اساس پژوهشی بنیادی تنظیم شده با هدف ایجاد خدمات مثبت، پویا و مداخله گرانه ی دانشگاه ها در جهت تعدیل آسیب های اجتماعی، که در کلان شهرها در حال افزایش و ایجاد نگرانی ها و اختلالات بسیار عمده در زندگی مردم شده، تلاش شده تا فضایی خودآگاه و دارای نقشه ی راه به منظور، کاهش آسیب ها فراهم شود. متاسفانه گسترش آسیب های اجتماعی و نابسامانی های روانی و ضداخلاقی آن بر هویت فرهنگی نسل جوان، آرامش و تعادل نهادهای پایداری مانند خانواده و تعلیم و تربیت را تهدید میکند. نتیجه آن که با ملاحظه قسمت نهایی این مقاله بتوان از دامنه ی ابهام در بحث مداخله ی فرهنگی دانشگاه جهت کاهش آسیب های اجتماعی کاسته و نیز روحیه ی خودآگاه جمعی و عاری از بی تفاوتی در کنشگری مدیران اجرایی دانشگاه ها به ویژه در مرکز مهم استانی فراهم شود؛ تا واحدهای دانشگاهی بتوانند با آگاهی از راهبردهای روشن حقوقی، جامعه شناسی و فرهنگی، الگوهای کارکردی و انسجام دهندهای برای کاهش سندرم آسیب های (اجتماعی) نگران کننده و ملتهب جامعه ی شهری، عرضه نموده، و فضای گفتمانی نوآور و ویا و استقبال کننده ی علمی را برای جذب نظرها و روش های نوین فراهم شود. امید است این کوشش، مبنایی برای انجام گفتمان های پژوهشی و کاربردی در مناطق بومی کشور با مشارکت دانشگاه و هماهنگی نهادهای دولتی مانند بهزیستی، نیروی انتظامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر سازمان های اجرایی مربوط انجام باشد.

کلیدواژه‌ها


 
ازکیا، مصطفی و دیگران (1392)، توسعه و مناقشات پارادایمی جدید، تهران: انتشارات کیهان.
امام جمعه، فرهاد (1395)، جامعه‌شناسی فرهنگی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات بهمن برنا.
امام جمعه، فرهاد (1391)، مطالعه جامعه‌شناختی آسیب‌ها و تهدیدهای موثر بر مدیران فرهنگی استان مرکزی، اراک، منتشرنشده، اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی.
امام جمعه، فرهاد (1387)، دیدگاه جامعه‌شناسی در باره نظارت اجتماعی، امربه معروف و نهی از منکر، اراک: نشر ستاد احیاء استان.
امام جمعه، فرهاد (1394)، جامعه‌شناسی نظم اجتماعی و کیفیت زندگی در کلان شهرهای امروز، با تأکید بر کلان شهر صنعتی اراک.
محسنی، منوچهر (1386)، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی؛ تهران، انتشارات طهوری، چاپ اول.
محسنی، منوچهر (1386)، بررسی در جامعه‌شناسی فرهنگی ایران، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، چاپ اول.

Disertori B. etal. (1975). La psychiatrie. Sociale. Paris: ESF.

Merton, R.K.et al (1971). Contemporary Social Problems, New York: Harcourt Brace Jovanouich.