نوع مقاله : علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 استاد مدیریت بهداشت و درمان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استاد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدیریت فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی– بنیادی؛ از نظر روش جمع­آوری داده­ها توصیفی – همبستگی و از نظر نوع داده، آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعۀ آماری بخش کیفی پژوهش، شامل خبرگان و اساتید واحدهای دانشگاهی و مدیران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بودند و در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به تعداد 1535 نفر بود. حجم نمونه در بخش کیفی با استفاده از اصل اشباع و روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند 20 نفر تعیین شد و در بخش کمی نیز با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای 320 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین شد. ابزار گردآوری داده­ها در بخش کیفی مصاحبه­های نیمه ساختار یافته و در بخش کمی یک پرسشنامه محقق ساخته 29 سؤالی عوامل اثرگذار بر توسعه مدیریت فرهنگی بود. برای سنجش روایی در بخش کمی از روایی محتوا و سازه استفاده شد و همچنین برای سنجش پایایی در بخش کمی از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی استفاده شد که نتایج بیانگر پایا و روا بودن پرسشنامه بود؛ در بخش کیفی هم از روش پایایی بین دو کدگذار و بازآزون استفاده شد که نتایج بیانگر پایی در کدگذاری بود. روش تحلیل داده­ها در بخش کیفی روش تحلیل محتوا بود؛ هم­چنین در بخش کمی از روش­های آمار توصیفی استفاده شد و در بخش استنباطی از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که در تمام مراحل از نرم‌افزارهای Lisrel-V9.2 و Spss-V22 کمک گرفته شد. نتایج نشان داد که عوامل اثرگذار بر توسعه مدیریت فرهنگی و مؤلفه­های آن به ترتیب عبارتند از فرهنگ‌سازمان ؛ بالندگی فرهنگی؛ هوش فرهنگی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Affecting Factors on Development of Cultural Management in Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • Alireza Samet 1
  • Seid Jamaledin Tabibi 2
  • MEHRDAD NAVABAKHSH 3

1 management,Islamic Azad University,Tehran,Iran

2 Health Management, management,IAU,Tehran,Iran

3 ....

چکیده [English]

 
The purpose of this study was identifying the Affecting Factors on Development of Cultural Management in Islamic Azad University. The research method was applied in terms of functional-fundamental purpose; in terms of collecting data, the data was descriptive-correlation and in terms of data type it was a combination. The statistical society of the qualitative research part consisted of academic experts and managers of the Central Organization of Islamic Azad University of Islamic Azad University. The statistical population included all (1535 people) the staff of the Central Organization of Islamic Azad University. The sample size in the qualitative part was determined using the theoretical principle of saturation. Twenty people were selected by purposeful method. In the quantitative part, 320 people were selected as the sample using Cochran's formula and they were selected by random sampling method. Data collection tools were semi-structured interview in the qualitative part and a researcher-made questionnaire in a quantitative part with 29 questions in Affecting Factors on Development of Cultural Management. The method of data analysis in qualitative part, was content analysis; also, in the quantitative part, descriptive statistics methods were used and in the inferential part of the exploration factor analysis methods were used by Lisrel-V9.2 and Spss-V22 software in all stages. Finding showed that the factors affecting the development of cultural management and its components are respectively culture; cultural uplift; cultural intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Development
  • Cultural Management
  • Cultural Intelligence
  • Cultural maturity

 

الوانی، سید مهدی ،  عموزاد خلیلی، مجید (۱۳۹۴)،مدیریت فرهنگی وفرهنگ‌سازمانی. اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، ساری، شرکت علمی پژوهشی و مشاوره ای آینده ساز ، دانشگاه پیام نور نکا.
براتلو، فاطمه (1391) ،  امنیت فرهنگ و راهبردهای کلان آن در حوزه مدیریت فرهنگی. جامعه پژوهشی فرهنگی، 3(2)، 25-1.
چیت ساز، احسان،  ذوالفقار زاده، محمد مهدی،  غیاثی ندوشن، سعید (1391) ، تدوین الگوی شایستگی های محوری مدیران فرهنگی اجتماعی دانشگاه هادر ایران اسلامی. مدیریت در دانشگاه اسلامی. 1(2) ، 251-272.
دهشیری، محمدرضا (1393) ، جایگاه هم‌افزایی فرهنگی در توسعه اجتماعی کشور. مطالعات توسعه اجتماعی، 6 (2)، 44-25.
زارع، جواد ،  ربیعی، علی (1396) ، هوش فرهنگی و رابطة آن با انگیزة توفیق‌طلبی مدیران شرکت مخابرات استان خراسان رضوی. مدیریت فرهنگ‌سازمانی، 15 (1)، 42-25.
علایی، سوسن، میرمحمدی، مهسا(1392) ،  بررسی نقش و اهمیت هوش فرهنگی در مدیریت فرهنگی. مهندسی فرهنگی، 77، 199-169.
فرهی بوزنجانی، برزو (1385) ،  تواناسازی مدیران استراتژیک کشور با رویکرد مدیریت استراتژیک فرهنگی. مهندسی فرهنگی. شماره 4: 10-15.
نیستانی، محمدرضا، رامشگر، ریحانه.(1392) ،  نقش فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها در توسعه فرهنگی جامعه. مهندسی فرهنگی، شماره 76: 146-169.
 
Bennis, W. G (2017). Beyond bureaucracy. In American Bureaucracy (pp. 3-16). Routledge.
 Davies, J., Easterby-Smith, M., Mann, S., & Tanton, M (2018). The Challenge to Western Management Development: International Alternatives. Routledge.
Guttormsen, D. S., & Lauring, J (2018). Fringe Voices in Cross-Cultural Management Research: Silenced and Neglected?.
Oberguggenberger, A. S., Nagele, E., Inwald, E. C., Tomaszewski, K., Lanceley, A., Nordin, A & Arraras, J (2018). Phase 1–3 of the cross‐cultural development of an EORTC questionnaire for the assessment of sexual health in cancer patients: the EORTC SHQ‐22. Cancer medicine, 7(3), 635-645.