نوع مقاله : علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روانشناسی تربیتی، دانشگاه علوم و تحقیقات اصفهان

2 استاد روانشناسی تربیتی،دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار روانشناسی تربیتی ، دانشگاه الزهرا

چکیده

در حال حاضر اینستاگرام یکی از محبوب ترین اپلیکیشن در بین نوجوانان سراسر جهان می باشد. بنابراین بررسی و پژوهش در این زمینه یکی از موضوعات مهم اسـت. هـدف اصـلی پژوهش حاضر شناسایی انگیزه های دانش آموزان در استفاده از اینستاگرام به طریقی کیفـی می باشد. جامع هدف این پژوهش شامل کلی دانش آموزان دختـر مقطـع متوسـط دوم در منطق دوازده تهران است که از بین آنها 21 دانش آموز بـا اسـتفاده از روش نمونـه گیـری هدفمند انتخاب شده اند. روش جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل مصـاحبه مـی شود. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد و نتایج نشان داد که انگیزه های دانش آموزان برای استفاده از اینستاگرام شامل تازگی و نوظهور بودن، تشویق دوسـتان، در جریان اخبار و اطلاعات قرار داشتن، اوقات فراغت، تداوم دوستیهای قـدیم و آغـاز روابـط جدید، ابراز خویشتن و فرار از واقعیت می باشد. در مجموع می توان گفت که دانش آموزان بنا به دلایل مختلفی از اینستاگرام استفاده می کنند شناسایی این انگیزه هـا مـی توانـد گـامی نخست برای توانمند ساختن و هدفمند کردن دانش آموزان در استفاده از اینستاگرام باشد

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining Students' Motives for Using Instagram Application: a Qualitative Research

نویسندگان [English]

  • roghie sadeghzadeh 1
  • fariborz Dortaj 2
  • morteza monadi 3

1 .....

2 professoe at allameh university

3 associat at professor alzahra

چکیده [English]

 
Instagram is currently the most popular app among teenagers around the world. Therefore, research in this area is one of the most important issues. The main purpose of the present research is to identify the motives of students for using Instagram through a qualitative method. The statistical population of this study is all high school female students in the twelve districts of Tehran, Iran. We used a purposeful sampling method to select 21 students for our sample. Methods of collecting qualitative data were interviewing with the students. For analyzing the data, we used the content analysis method. The results showed that student motivations for using Instagram includes novelty of Instagram, being in contact with friends, keeping up with the news and information, leisure time, making friends and knowing about old friends, expressing the self and escaping from reality. In sum, students can use Instagrams for different reasons. Identifying these motivations can be the first step for empowering them and making these students purposeful in using the Instagram.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Instagram
  • motivation
  • Youth
  • Qualitative Research
  • Iran

 

دادگران، سید محمد، خرازی آذر، رها؛ دیلشکی، فرحناز (1396). نقش شبکه های اجتماعی بر ترویج فرهنگ کتابخوانی (مطالعه موردی دنبال کنندگان صفحۀ کتابدونی در شبکه اجتماعی اینستاگرام). فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، 6 (22): 234 - 207
دلاور،علی(1389). روش شناسی کیفی. فصلنامه راهبرد، 54 (19): 329-307.
رضایی، مهدیه، شبیری، سید محمد (1394). رابطۀ استفاده از نرم افزارهای وایبر، لاین و اینستاگرام با سواد زیست محیطی دانشجویان، نشریۀ فناوری آموزش، 9 (4): 273 - 283.
سورین، ورنر،تانکارد، جیمز(1389 ). نظریه های ارتباطات(ترجمه ی علیرضا دهقان). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
مک کوایل، دنیس (1382). درآمدی بر نظریه‌های ارتباط جمعی(ترجمه مهدی منتظر قائم). تهران: مرکز تحقیقات مطالعه و رسانه.
منادی، مرتضی (1386).  اوقات فراغت و چالشهای جهانی شدن مقایه دو نسل.مطالعات فرهنگی و ارتباطات.3 (8):131-166.
منادی، مرتضی (1385).  روش کیفی در علوم اجتماعی و رفتاری .فصلنامه حوزه و دانشگاه،47 (12): 93-80.
مهدی زاده، سید محمد (1395). نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی.تهران: همشهری.
نعامی، عبدالله،مشبکی، اصغر ،آتیه‌کار، غلامرضا (1395). عوامل مؤثر در خریدهای لذت‌ها از راه اینستاگرام. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین. 2 (6): 18-1.
 
Abbott, W, Donaghey, J, Hare, J & Hopkins, P (2013). An Instagram is Worth a Thousand Words: An Industry Panel and Audience Q&A. Library Hi Tech News, 30(7), 1-6.
Angleman, S (2000). Uses and Gratifications and Internet Profiles: A Factor Analysis. Is Internet Use and Travel to Cyberspace Reinforced by Unrealized Gratifications? Paper presented at the Western Science Social Association 2001 Conference held in Reno, NV. From.
Baek, Y. M, Cho, Y & Kim, H (2014). Attachment style and its influence on the activities, motives, and consequences of SNS use. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 58(4), 522-541.
Brandtzæg, P. B (2012). Social networking sites: Their users and social implications—A longitudinal study. Journal of Computer-Mediated Communication, 17(4), 467-488.
Chou, H. G., & Edge, N (2012). They are happier and having better lives than I am: The impact of using Facebook on perceptions of others' lives. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 15(2), 117-120.
Chua, T. H. H& Chang, L (2016). Follow me and like my beautiful selfies: Singapore teenage girls’ engagement in self-presentation and peer comparison on social media. Computers in Human Behavior, 55, 190-197.
Glaser, B. G & Strauss, A. L (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. New York: Aldine De Gruyter.
Haythornthwaite.C (2011). Social networks and Internet connectivity effects,journal of Communication & Society, Vol 8(2), 125-147.
Huang, Y.T, Su, S.F (2018). Motives for Instagram Use and Topics of Interest among Young Adults. future internet, 10 (8): 77 - 89.
Kusyanti, A, Wh, O.S (2016). HOW DO I LOOK”: SELF-DISCLOSURE OF INSTAGRAM USERS IN INDONESIA, Journal of Education and Social Sciences, 5 (2): 242 - 247.
McQuail, D (2010). McQuail’s Mass Communication Theory; Weber: Taipei, Taiwan.
Perse, E.M (1994). Uses of Erotica and Acceptance of Rape Myths. Commun. 21, 488–528.
Phua, J, Jin, S. V & Kim, J (2017). Uses and gratifications of social networking sites for bridging and bonding social capital: A comparison of Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat. Computers in Human Behavior, 72, 115-122.
Ruggiero, T.E (2000). Uses and gratifications theory in the 21st century, MassCommunication and Society, Vol. 3(1), 3–37.
Salomon, D (2013). Moving on from Facebook: Using Instagram to connect with Undergraduates and engage in teaching and learning. ACRL TechConnect, 408-412.
Sheldon, P (2008). Student favorite: Facebook & motives for its use. Southwestern MassCommunication Journal, 23, 39-55.
Sheldon,P,Bryant,K (2016).Instagram: Motives for its use and relationship to narcissism and contextual age.Computers in Human Behavior,58,89-97.
Valkenburg, P, Peter, J & Schouten, A (2006). Friend networking sites and their relationship to adolescents' well-being and social self-esteem. CyberPsychology& Behavior, 9(5), 584-590.
Wagner, K (2015). Instagram is the fastest growing major social network. Retrievedfromhttp://recode.net/2015/01/09/instagram-is-the-fastest-growing-majorsocial-network.