طراحی مدل اعتبارسنجی سازمان‌های مردم ‌نهاد فرهنگی بر مبنای ابَر خط مشی فضای مجازی از دیدگاه مقام معظم رهبری

نوع مقاله: علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی( گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری)، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمان

2 استادیار علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان

3 استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان

4 استادیار آمار، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

چکیده

در حال حاضر فضای مجازی به جزء لاینفک زندگی بشریت تبدیل شده است. هدایت، راهبری، کنترل و مراقبت در این دریای عظیم به راحتی امکان ‌پذیر نیست و ورود تام و تمام در این حوزه از عهده هیچ دولتی بر نخواهد آمد، مگر آن که نیروی عظیم مردمی در این حوزه ورود کنند و دولت بسترساز و تسهیل‌گر ورود مردم در این امر باشد. اولین و اساسی‌ترین گام جهت ورود نیروهای مردمی به حوزه فضای مجازی اعتبار سنجی می‌باشد، لذا الگویی بومی برای سنجش سازمان‌های مردم‌نهاد فرهنگی در حوزه فضای مجازی در راستای تعیین سیاست‌های اصلی و افزایش مشارکت‌های اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران بسیار ضروری است. ازینرو ‌پژوهش حاضر به‌دنبال تعیین شاخص‌های اساسی اعتبار سنجی مجموعه‌های مردمی فعال در حوزه فضای مجازی است و در این مقاله سعی شده است با بهره‌گیری از نظرات خبرگان فرهنگی و استخراج نکات راهبردی از بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و با استفاده از روش «تحلیل مضمون» شاخص‌ها احصاء گردند. در این پژوهش برای طراحی مدل اعتبارسنجی، هشت مصاحبه نیمه ساختار یافته با مسئولین بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیاء(عج)و نخبگان این عرصه صورت گرفته است و با توجه به روش تحلیل مضمون، این داده‌ها کدگذاری شده است.

کلیدواژه‌ها


 

ابراهیم بای سلامی غلام، حیدر (1386). «فرهنگ و سیاست‌گذاری در ایران«، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره 2، ماره 5، بهار و تابستان، صص 213-234.

خاشع، ش (1383)، نقش سازمان‌های غیر دولتی در پیشبرد اهداف توسعه هزاره سوم

سیاری، مجید؛ سیاری، هادی و ابراهیمی، حسین (1385). اعتبار سنجی و ارزشیابی بیرونی در نظام آموزش عالی، تهران: مکتب ماهان.

صادقی، محسن (1385). «تهدید واگذاری فعالیت‌های فرهنگی به سازمان‌های مردم نهاد»، روابط فرهنگی، صص 18-23.

عابدی جعفری، حسن؛  تسلیمی، محمد سعید؛ فقیهی، ابوالحسن و شیخ زاده، محمد (1390). «تحلیل مضمون و شبکه مضامین»، اندیشه مدیریت راهبردی، صص 151-198.

علوی تبار، علیرضا (1373). «ملاحظات اساسی در سیاست‌گذاری فرهنگی ایران»، فصلنامه راهبرد، شماره 3.

کوهکن، علیرضا (1389). بررسی نقش و کارکردهای سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس.

گلشن پژوه، محمدرضا (1386). راهنمای سازمان‌های غیر دولتی، تهران: ابرار معاصر.

مؤذن جامی، محمد هادی (1386). «نقش مشارکت مردمی در تقویت بنیه اجتماعی»، فصل‌نامه علوم اجتماعی، صص 66-107.

نیاز آذری، کیومرث (1383). اعتبار سنجی و آموزش عالی از کلاسیک تا مجازی، تهران: فراشناختی اندیشه.

یادگار زاده، غلامرضا و  پرند، کوروش (1385). «اعتبار سنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی سوئیس»،  مدیریت فردا، شماره 13 و 14، بهار و تابستان، صص 43-53.

Braun, V., & Clark, V (2006). Using thematic analysis in psychology. oualitative research, 77-110.

Hughes, M., & Aville Kushner (2005). Evaluation of systems. Encyclopedia of Evaluation.

Stufflebeam, D., & Shinkfield, A (2007). Evaluation theory model and application. jossey-bass.