نوع مقاله : علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 استادیار مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران؛

4 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین هویت فرهنگی و مشارکت فرهنگی با افزایش امنیت اجتماعی و امنیت فرهنگی در شهروندان منطقه 7 شهرداری اصفهان بود. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه شهروندان بالای 18 سال منطقه 7 شهرداری اصفهان به تعداد 165205 نفر بودند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد مشارکت فرهنگی یونسکو (2006) و پرسش نامه استاندارد هویت فرهنگی راسک (2009) و پرسش نامه های استاندارد امنیت اجتماعی مقصودی نیا و همکاران (1395) و پرسش نامه‌های استاندارد امنیت فرهنگی افضلی و همکاران (1395) بود که روایی پرسشنامه‌ها بر اساس روایی محتوایی، صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگر پایایی پرسش نامه‌ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای مشارکت فرهنگی، 933/0 و هویت فرهنگی، 951/0 و امنیت اجتماعی، 855/0 و امنیت فرهنگی، 823/0 برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد بین هویت فرهنگی و مشارکت فرهنگی با امنیت اجتماعی و امنیت فرهنگی رابطه معنا دار مثبت وجود دارد و همچنین نتایج نشان داد که ابعاد هویت فرهنگی (میراث فرهنگی، رسانه، آداب و رسوم، زبان، دین، هنجارها، باورها) و ابعاد مشارکت فرهنگی (صوتی و تصویری، کتاب و نشریات، میراث فرهنگی، زبان، هنرهای آئینی و نمایشی، فعالیت‌های ورزشی، فعالیت های مرتبط با سنت‌ها، هنرهای بصری و کتابخانه) با امنیت اجتماعی و امنیت فرهنگی رابطه معنا دار مثبت داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of the Sociological Relationship between Cultural Identity and Cultural Partnership with Social Security and Cultural Security

نویسندگان [English]

  • Abbas Gheadamini Harouni 1
  • Reza Ebrahimzadeh 2
  • mehrdad sadeghi 3
  • homeyra abdi 4

1 Ph.D. Student, Cultural Managementof Facuty Management. South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran

2 Assistant professor of Management, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

4 phd student

چکیده [English]

 The aim of this study was to examine the relationship between cultural identity and cultural participation with Increasing social security and cultural security in citizens of Isfahan, 7th district. The research method was descriptive and correlational in terms of purpose and method of data collection. The statistical population of the study was 165205 citizens of all over the age of 18 years in district 7 of Isfahan municipality. 384 persons were selected through cluster sampling method through Cochran sampling formula. The research instrument was a questionnaire for the standard cultural participation of UNESCO (2006) and the Rosk Cultural Identity Standard Questionnaire (2009) and Maghsoudi Nia et al. Standard social security questionnaires (1395) and the standard questionnaires on cultural security of Afzali et al. (1395). The validity The questionnaires were evaluated based on the content, form and content validity, and after validation of the necessary terms, validity was confirmed. On the other hand, the reliability of the questionnaires by Cronbach's alpha method was 0.933 for cultural participation, 0.951 and social security, 0.855 and cultural security were estimated at 0.823. Data analysis was done at descriptive and inferential levels including Pearson correlation coefficient. The results of the research showed that there is a significant positive correlation between cultural identity and cultural participation with social security and cultural security (p <0.05). The results also showed that the dimensions of cultural identity (cultural heritage, media, customs, language, religion, norms, beliefs) and dimensions of cultural participation (audio and visual, books and publications, cultural heritage, language, ritual and performing arts, Sport activities, traditions, visual arts and library activities) had a meaningful positive relationship with social security and cultural security (p <0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Participation
  • Cultural Identity
  • Social Security
  • Cultural Security
 
افضلی،رسول ،حکیم دوست،سید یاسر،رحمانی اصل، محمد (1395). بررسی عوامل و شاخص های تهدیدات امنیت فرهنگی در مراکز شهرستان های جنوب استان کرمان.فصل نامه دانش انتظامی.(7)16،132-114.
آوریده ،س، علمی،م(1389) بررسی عوامل موثر برمشارکت اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور بررسی موردی پیام نور مرکز رشت.فصلنامه زن و مطالعات خانواده،(3) 9،35-52.
جوادی یگانه،م، عزیزی،ج(1387). هویت فرهنگی و اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز با توجه به عامل رسانه. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، (1) ۳، ۲۱۳-183.
حجازی،سعید، حیدرخانی،هاجر(1393). تحلیل و بررسی رابطۀ ابعاد سرمایۀ اجتماعی و هویت فرهنگی.مجله مهندسی فرهنگ (5) 80.،194-228.
حسنوند،اسماعیل(1395). مطالعه عوامل فرهنگی موثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهر خرم آباد.فصلنامه جغرافیای انتظامی.(4) 16، 119-142.
خبازی راوندی،ف ، گنجی،م، تمنایی فر،م (1392). رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با مشارکت فرهنگی در بین دانشجویان دانشگاه کاشان . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی تربیتی دانشگاه کاشان.
داودی،ابراهیم، ملکی،عباس(1393). بحران هویت و تاثیر آن بر امنیت فرهنگی و اجتماعی در ایران.فصلنامه مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی.(9) 30،17-41.
ساروخانی،باقر، نویدنیا ، منیژه(1385).امنیت اجتماعی خانواده و محل سکونت در تهران.فصلنامه رفاه اجتماعی.(6.) 22، 87-106.
سعیدی، محمود (1382). درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمان‌های غیر‌دولتی، تهران،انتشارات سمت.
صالحـی امیـری، سـید رضـا (1386). مفاهیم و نظریه های فرهنگی، تهران،انتشارات ققنوس، چاپ اول.
صالحـی امیـری، سـید رضـا، افشـار نـادری، افسـر (1390). مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران.فصل نامه راهبرد.(20)59،49-76.
صالحـی امیـری، سـید رضـا، افشـار نـادری، افسـر (1392). امنیـت اجتماعـی، تهران، مرکـز تحقیقـات اسـتراتژیک.
طلایی،مرتضی، شاه طالبی، بدری، رشیدپور، علی، شریفی،سعید(1392). امنیت فرهنگی.انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان).اصفهان.
عاملی، سعید رضا( 1385). هویت‌های فرهنگی قدیم و جدید، رمزگشایی تمدنی و معماری سنتی- مدرن و ملی- فرملی، مهستان، دین و ارتباطات،(5) 30، 7-46.
 غفاری، غلامرضا (1390). سرمایه اجتماعی و امنیت انتظامی، تهران، نشر جامعه شناسان. چاپ اول.
غلام نیارمی ،آتنا، انصاری، ابراهیم(1395) . بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار(مورد مطالعه:زنان سرپرست خانوار شهر تهران).فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی،(7) 26. 25-60.
فتاحی ،شهرام، زارعی، طیبه،احمد پور پرویزیان، جعفر، امیری، پروانه(1394). بررسی ارتباط بین دینداری و احساس امنیت اجتماعی در بین جوانان(نمونه مورد مطالعه:جوانان 18 تا 29 سال شهر کرمانشاه).فصلنامه علوم اجتماعی.(9) 3،120-142.
الماسی،مسعود(1395). بررسی عوامل مرتبط با احساس امنیت اجتماعی زنان(نمونه مورد مطالعه:زنان ساکن مجتمع های مسکونی شهر ایلام).فصلنامه مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان.( 14) 1،103-127.
متانی ،مهرداد،  قلی زاده، نقی، فلاح،علی،  رشیدی،احتشام (1396). بررسی نقش انواع رسانه های جمعی در احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهر تهران. فصلنامه علوم اجتماعی.(11) 3، 54-37.
مقصودی، سوده ، شمس الدینی مطلق، محمد حسن(1395). بررسی تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر امنیّت اجتماعی )مورد مطالعه: ساکنان بالای 18 سال شهر کرمان(فصل نامه مطالعات توسعه ی اجتماعی-فرهنگی.(5) 1،121-145.
مویدفر،س، غفورزاده،م، حسینی،س، درخشان فر، ص(1393). ارزیابی نقش مشارکت های فرهنگی در توسعه شهری پایدار مطالعه ی موردی: شهر یزد.کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار.
نیازی، محسن، فرشادفر ،یاسمن (1390). بررسی رابطه بین میزان اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان شهر تهران، فصلنامه مطالعات شهری، (1) 1،147-178.
هابرماس، ی(1390).فرهنگ وزندگی روزمره 2,ترجمه مازیار اسلامی, انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
Bennett,T(2007). Cultural Participation and Social Division. Paper presented to the IPPR workshop on Arts, Heritage and Civic Renewal.
Gilroy&,J. Emerson,E(2016). Australian indigenous children with low cognitive ability: Family and cultural participation.Research in Developmental Disabilities.Volume56,pp115-125.
Kodel,L.S.(2009).Identity status and identity processing style , and the transition to university  journal of Adolescent Research, 15(1),81-98.
Rask, J. (2009). Dimensions of the identity of culture. Translator Ali Nasirian, Tehran: Tiraje Publishing.
Tyler, T. (2012). “Cultural  Identity  Social networking and Globalization”, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 4, No. 6.
Van Hek,M , Kraaykamp,G(2015). How do parents affect cultural participation of their children?:Testing hypotheses on the importance of parental example and active arental guidance.Poetics. Volume52,pp124-138.