ارائه مدل پارادایمی فرهنگ گردشگری با استفاده از روش داده بنیاد

نوع مقاله: علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 استادیار مدیریت، واحد نراق دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر گروه پژوهشی مطالعات مقایسه ای فرهنگی،پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشیار مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

فرهنگ یکی از فاکتورهایی است که گردشگران برای انتخاب مقصد خود آن را مد نظر قرار میدهند، اینکه جامعه میزبان از چه سطح فرهنگی برخوردار است و تمایز فرهنگی آن نسبت به دیگر ملل چیست. بنابراین شناخت فرهنگ جامعه خودی یکی از راهکارهایست که می توان با پر رنگ تر کردن مزیت های رقابتیش، گردشگران را جذب و با شناخت ضعف ها در جهت رفع آنها گام برداشت.
روش این پژوهش کیفی و به روش نظریة بنیانی (گراندد تئوری) است و داده ها ازطریق مصاحبه و مشاهده گردآوری شده است. جامعه پژوهش از میان خبرگان گردشگری که شامل اساتید دانشگاه، مسئولین و فعالان صنعت گردشگری بودند به روش گلوله برفی و با معیار اشباع نظری، 13 نفر شدند. یافته های مصاحبه ها کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) شده و مفاهیم و مقوله های به دست آمده تجزیه و تحلیل شده اند. مقوله محوری این بررسی «فرهنگ گردشگری» است که مقولات دیگر را در بر می گیرد. یافته های پژوهش بیست گزاره درخصوص این پدیده است. به طور خلاصه می توان گفت که شرایط علّی شامل حلقه های هویت، تاثیر گذاری بر دیگران ، علایق ذاتی انسان ها، بازتاب رفتار و فرهنگ، تشابهات فرهنگی، تعارضات درونی و تطابق دادن خود و رفتارهای نمایشی است. آشنایی با ادبیات و الگوریتم سفر، تاثیرپذیری از دیگر فرهنگ ها، دورشدن از روزمرگی جز شرایط مداخله گر بود و راهبردها شامل حفظ هویت، فضاهای تعاملی، دگراندیشی، قوانین و مقررات و سیاستگذاری و همچنین کاهش فرصت های رشد،کاهش رشد اقتصادی، یکسان سازی فرهنگی ،شکاف فرهنگی، مصرفی شدن و تجاری شدن فرهنگ مربوط به پیامدها بودند.

کلیدواژه‌ها


 

ازکیا، مصطفی و ایمانی جاجرمی، حسین (1390)روش های کاربردی تحقیق کاربرد نظریة بنیانی. تهران:انتشارات کیهان.

ازکیا، مصطفی؛ دربان آستانه، علیرضا و معتمدی، فاطمه (1390)، روش های کاربردی تحقیق - جلد اول، شرکت انتشارات کیهان.

بایبوردی، اسماعیل و کریمیان، علیرضا(1393)،  جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر هویت ملی ایران، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، دوره 7، شماره 28، زمستان.

بوستانی، داریوش و محمدپور، احمد ()1388 بازسازی معنایی جهت گیری جنسیتی پسران  نسبت به دختران. نشریة مطالعات راهبردی زنان، دورة . 11 ، شمارة 44 .ص 142 تا 172.

پاپلی یزدی، محمدحسین ؛ و سقایی، مهدی( 1386 ). گردشگری(ماهیت و مفاهیم). تهران: انتشارات سمت،

تایلور، ای، بی (1871) .فرهنگ ابتدایی

ترابیان ، پونه .پایان نامه :سنجش سطح قابل قبول اثرات اجتماعی منفی دیدار کنندگان بر جوامعه محلی در ایران(سکونت گاه های روستایی تالاب پریشان). بهمن 87 .دانشکده ی مدیریت و حسابداری علامه طباطبایی

جمشید نزاد، آناهیتا(1395)، گردشگری و تاثیر آن بر محیط زیست، دنیای اقتصاد.

غفاری ، غلامرضا و ازکیا، مصطفی(1391) توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی ایران، نشر نی.

محمدی، محمود (1382 ) زیر عنوانِ چشم انداز و رویکرد بخش گردشگری مبتنی بر سیاست خارجی در برنامه چهارم، همایش کاستی ها و راهکارهای بخش فرهنگ.

نوابخش، مهرداد، احمدی، عیسی خواجوند و فتحی، سروش(1396) واکاوی شاخص های امنیت سیاسی در راستای توسعه صنعت گردشگری در استان مازندران، فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامه ریزی منطقه ای( سال هفتم، شماره 4 ،پاییز 1396:صص199-183.

نوابخش،مهرداد، سلیمان زاده، علی و ساروخانی، باقر، (1396)، نقش شبکه های اجتماعی نوین در توسعه فرهنگی )مطالعه موردی: شهرستان ملکان تابستان96، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال دهم/ شماره اول/ زمستان

همایون، ناصر، (1358)، آشنائی با شبانکارگان (معرفی و تحلیل «دفتر دلگشا)، مجله هنر و مردم، شماره 191 و 192

هریسن، لارنس ؛ و هانتینگتون، ساموئل(1383 .(اهمیت فرهنگ، انجمن توسعه مدیران ایران . تهران: انتشارات امیرکبیر

 

Briedenhann, Jennifer (2004), Rural Tourism––Meeting the Challenges of the New South Africa, International Journal of Tourism Research

 Kvale. S and Svend Brinkmann. (2009), InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing, Second Editions, Sage Publications.

Lincoln, Y. S. and E. G. Guba (1985). Naturalistic Inquiry. Thousand Oaks, CA: Sage.

Mazumder, Mohammad Nurul Huda. Ahmed, Elsadig Musa. Raquib, Md. Abdur)2011(“Estimating total contribution of tourism to Malaysian economy”. International Journal of Business, Management and Social Science, vol. 2, no. 3, pp. 29-34.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Parsons, T. (1951) The Social System. London: Routledge.

Parsons،T. Shils،E،A (1962) Toward a General Theory of action،Harvard University Press.

Rogers, Carl (1969) Freedom to learn: a view of what education might become. Columbus, OH, Charles E. Merrill

Silverman, David (2005). Doing qualitative research: a practical handbook (2nd ed.). London: Sage.

Strauss وAnselm and Corbin Juliet (1990), “Grounded Theory Research: Procedures, Canons, and Evaluative Criteria”, Qualitative Sociology, Vol. 13, No. 1.

Telia, V. N. (2006). Bolshoi fraziologicheski Slovar ruskova yazika, Znachenie, Upotriblenie, Kulturologicheski komentari (Большой фразеологический словарь русского языка, Значение. Употребление. Культурологический комментарий). Мoscow: Аst-Press Publications.

William O, Haynes Brian B. Shulman (1998). Comunication Development: Foundation” Processes and Clinical Application