الگوی شایستگی‌های فرهنگی سرمایه انسانی از دیدگاه اسلام با تأکید بر فرهنگ علوی و رضوی

نوع مقاله: علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار مدیریت دولتیٰ، دانشگاه سیستان و بلوچستان،

3 استاد مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان،

4 دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

در آموزه های معنوی تشیع در اسلام، معصومین در مقام و مرتبه انسان کامل، الگویی برای مومنان بوده‌اند و منبع بشارت و هدایت جویندگان حقایق جاودانه الهی در فرهنگ اسلامی هستند. این مقاله به دنبال الگویی از شایستگی‌های فرهنگی در سیره و فرهنگ معصومین به‌خصوص فرهنگ علوی و رضوی در برخورد با سایر افراد در روابط فرهنگی است تا با شناخت هر چه‌بهتر شایستگی‌های فرهنگی، این الگو را برای برای مومنان جویای معرفت و حقیقت بر اساس در حد توان و ظرفیت خودشان کاربردی کنیم. با توجه به هدف پژوهش سؤال پژوهش عبارت است از: الگوی (ابعاد و مؤلفه‌های) شایستگی‌های فرهنگی از دیدگاه اسلام (قرآن و معصومین) با تأکید بر فرهنگ علوی و رضوی کدام است؟ در این راستا و برای پاسخ‌گویی به این سؤال از روش تحلیل محتوا از نوع کیفی به روش تحلیل تم (تماتیک) به کمک تکنیک دلفی برای تایید اعتبار و اطمینان آن استفاده شد. پس از مطالعه دقیق متون (اسناد و مدارک علمی و آیات و روایات)، مفاهیم حاصل از آن استخراج گردید و به هرکدام یک کد اختصاص داده شد. سپس مفاهیم مشابه شناسایی شد و با ترکیب آن‌ها مضامین فرعی تدوین گردید و در نهایت به تایید اجماع متخصصان و اهل فن در سه مرحله رسید و الگوی نهایی استخراج و تایید شده است. یافته‌های پژوهش در دو مضمون اصلی شامل: مضمون اول،  احترام و شناخت فرهنگ متقابل در عین پایبندی به فرهنگ خود و مضمون دوم،  برخورد مناسب بافرهنگ متقابل است و هرکدام از مضامین اصلی دارای مضامین فرعی متعدد هستند که در بخش یافته‌های پژوهش آورده شده و مفصلا درباره انها صحبت شده است.

کلیدواژه‌ها


 

ابراهیم بای, ح. (1386). فرهنگو سیاست گذاری در ایران. مطالعات فرهنگی و ارتباطات.

خاشع،ش،(1383)، نقش سازمان های غیر دولتی در پیشبرد اهداف توسعه هزاره سوم

سیاری, م. (1385). اعتبار سنجی و ارزشیابی بیرونی در نظام آموزش عالی. مهر سبحان.

صادقی, م. (1385). تهدید واگذاری فعالیت های فرهنگی به سازمان های مردم نهاد. روابط فرهنگی, 18-23.

عابدی جعفری, ح., تسلیمی, م., فقیهی, ا. (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین. اندیشه و مدیریت راهبردی, 151-198.

علوی تبار , ع. (1372). ملاحظات اساسی در سیاست گذاری فرهنگی ایران. راهبرد.

کوهکن, ع. (1389). بررسی نقش و کارکرد های سازمان های غیر دولتی بین المللی. تهران: مرکز پژوهش های مجلس.

گلشن پژوه, م. (1386). راهنمای سازمان های غیر دولتی. تهران: موسسه فرهنگی مطالعات بین المللی ابرار معاصر.

موذن جامی, م. (1386). نقش مشارکت مردمی در تقویت بنیه اجتماعی. فصل نامه علوم اجتماعی, 66-107.

نیاز آذری, ک. (1383). اعتبار سنجی و آموزش عالی از کلاسیک تا مجازی. اندیشه.

یادگار زاده, غ., & پرند, ک. (1385). اعتبار سنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی سوئیس . مدیریت فردا, 43-53.

 

Braun, V., & Clark, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. oualitative research, 77-110.

Hughes, M., & Aville Kushner. (2005). Evaluation of systems. Encyclopedia of Evaluation.

Stufflebeam, D., & Shinkfield, A. (2007). Evaluation theory model and application. jossey-bass