نوع مقاله : علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار مدیریت دولتیٰ، دانشگاه سیستان و بلوچستان،

3 استاد مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان،

4 دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

در آموزه های معنوی تشیع در اسلام، معصومین در مقام و مرتبه انسان کامل، الگویی برای مومنان بوده‌اند و منبع بشارت و هدایت جویندگان حقایق جاودانه الهی در فرهنگ اسلامی هستند. این مقاله به دنبال الگویی از شایستگی‌های فرهنگی در سیره و فرهنگ معصومین به‌خصوص فرهنگ علوی و رضوی در برخورد با سایر افراد در روابط فرهنگی است تا با شناخت هر چه‌بهتر شایستگی‌های فرهنگی، این الگو را برای برای مومنان جویای معرفت و حقیقت بر اساس در حد توان و ظرفیت خودشان کاربردی کنیم. با توجه به هدف پژوهش سؤال پژوهش عبارت است از: الگوی (ابعاد و مؤلفه‌های) شایستگی‌های فرهنگی از دیدگاه اسلام (قرآن و معصومین) با تأکید بر فرهنگ علوی و رضوی کدام است؟ در این راستا و برای پاسخ‌گویی به این سؤال از روش تحلیل محتوا از نوع کیفی به روش تحلیل تم (تماتیک) به کمک تکنیک دلفی برای تایید اعتبار و اطمینان آن استفاده شد. پس از مطالعه دقیق متون (اسناد و مدارک علمی و آیات و روایات)، مفاهیم حاصل از آن استخراج گردید و به هرکدام یک کد اختصاص داده شد. سپس مفاهیم مشابه شناسایی شد و با ترکیب آن‌ها مضامین فرعی تدوین گردید و در نهایت به تایید اجماع متخصصان و اهل فن در سه مرحله رسید و الگوی نهایی استخراج و تایید شده است. یافته‌های پژوهش در دو مضمون اصلی شامل: مضمون اول،  احترام و شناخت فرهنگ متقابل در عین پایبندی به فرهنگ خود و مضمون دوم،  برخورد مناسب بافرهنگ متقابل است و هرکدام از مضامین اصلی دارای مضامین فرعی متعدد هستند که در بخش یافته‌های پژوهش آورده شده و مفصلا درباره انها صحبت شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Model of Cultural Competencies of Human Resources from the Point of View of Islam (with an Emphasis on Alavi and Razavi Cultures)

نویسندگان [English]

  • ehsan namdar jovami 1
  • seyed aghil roshan 2
  • noormohamad yaghobi 3
  • badraldin yazdani 4

1 PhD student in Human Resource Management, Sistan and Baluchestan University

2 Associate Professor, Department of Public Administration, Sistan and Baluchestan University (Corresponding Author)

3 Associate Professor, Department of Public Administration, Sistan and Baluchestan University

4 Professor, Department of Public Administration, Sistan and Baluchestan University

چکیده [English]

In the spiritual teachings of Shiism in Islam, the infallibles in the status of perfect human beings have been a model for the believers and are the source of evangelism and guidance of seekers of eternal divine truths in Islamic culture. This article seeks a model of cultural competencies in the life and culture of the infallibles, especially Alavi and Razavi culture in dealing with other people in cultural relations, so that by better understanding cultural competencies, this model for believers seeking knowledge and truth to the extent Use their power and capacity. According to the purpose of the research, the research question is: What is the model (dimensions and components) of cultural competencies from the perspective of Islam (Quran and Infallibles) with emphasis on Alawite and Razavi culture? In this regard, and to answer this question, qualitative content analysis method was used using thematic analysis method using the Delphi technique to confirm its validity and reliability. After careful study of texts (scientific documents and verses and narrations), the resulting concepts were extracted and a code was assigned to each. Then, similar concepts were identified and by combining them, sub-themes were compiled. Finally, it was approved by a group of experts and technicians in three stages, and the final model was extracted and approved. Findings of research in two main themes include: the first theme, respect and recognition of mutual culture while adhering to their own culture and the second theme is appropriate treatment of reciprocal culture and each of the main themes has several sub-themes that are presented in the research findings They have been talked about in detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Competencies
  • Alavi Culture
  • Razavi Culture
  • Human Resource
  • Islam
 
ابراهیم بای, ح. (1386). فرهنگو سیاست گذاری در ایران. مطالعات فرهنگی و ارتباطات.
خاشع،ش،(1383)، نقش سازمان های غیر دولتی در پیشبرد اهداف توسعه هزاره سوم
سیاری, م. (1385). اعتبار سنجی و ارزشیابی بیرونی در نظام آموزش عالی. مهر سبحان.
صادقی, م. (1385). تهدید واگذاری فعالیت های فرهنگی به سازمان های مردم نهاد. روابط فرهنگی, 18-23.
عابدی جعفری, ح., تسلیمی, م., فقیهی, ا. (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین. اندیشه و مدیریت راهبردی, 151-198.
علوی تبار , ع. (1372). ملاحظات اساسی در سیاست گذاری فرهنگی ایران. راهبرد.
کوهکن, ع. (1389). بررسی نقش و کارکرد های سازمان های غیر دولتی بین المللی. تهران: مرکز پژوهش های مجلس.
گلشن پژوه, م. (1386). راهنمای سازمان های غیر دولتی. تهران: موسسه فرهنگی مطالعات بین المللی ابرار معاصر.
موذن جامی, م. (1386). نقش مشارکت مردمی در تقویت بنیه اجتماعی. فصل نامه علوم اجتماعی, 66-107.
نیاز آذری, ک. (1383). اعتبار سنجی و آموزش عالی از کلاسیک تا مجازی. اندیشه.
یادگار زاده, غ., & پرند, ک. (1385). اعتبار سنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی سوئیس . مدیریت فردا, 43-53.
 
Braun, V., & Clark, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. oualitative research, 77-110.
Hughes, M., & Aville Kushner. (2005). Evaluation of systems. Encyclopedia of Evaluation.
Stufflebeam, D., & Shinkfield, A. (2007). Evaluation theory model and application. jossey-bass