نوع مقاله : علمی_ پژوهشی

نویسنده

استادیارجامعه شناسی

چکیده

آیا راه فعالیت و رشد علوم بین رشته ای از جمله مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی فرهنگی، یک راه هموار و بدون بحران است یا این گونه رشته ها در امتداد سیر تکوینی خود با گسل هایی  مواجه اند که باید بتوان ضمن بازشناسی مسائل آن در اندیشه ی چاره بود . هدف آن است که به بینش و منطقی دست یافت که خلاء هایی که در کار علم پیش می آید را پر نموده و بتوان راه بی پایان رشد علوم فرهنگی و تطبیقی مرتبط با آن را جهت پاسخ به انسانی ادامه داد . از این رو یافتن و بیان پایه های استحکام علم برای پژوهشگران علوم فرهنگی و اجتماعی مهم و با ارزش است و می تواند بعضی شبه ها و تردیدهای نابجا را پاسخ داده و کیفیت عالی را ارزانی محققان این حوزه از علم کند. روش این مقاله بر اساس الگوی جامعه شناسی تاملی و کیفی، و تطبیقی بنیادی بوده و ضمن بهره وری از متون و تالیف نظرها به تدوین یافته ها پرداخته شده است. در پایان نتیجه آن است که تفسیرگرایی با اقتباس از اهتمام نظری بزرگان این رشته(ماکس وبر، کانت ، مولانا ، فروند و...) ، اگر به درستی بازشناسی و به کار گرفته شود صرفنظر از هر گونه تاویل های سلیقه ای – ذهنی ، پل توانا و کارآمدی برای گذر از برخی گسست ها و مباحث متفرقه و گاه قطعه قطعه شده در حیطه ی علوم فرهنگی و تطبیقی  است ؛ اگر چه در راه رونق فرهنگ شناسی تفسیرگرا از نظریه پردازی های نوآور نیز باید بهره برداری کرد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interpretiveism; a Bridge for the Development of Intercultural Studies

نویسنده [English]

  • farhad emamjome

Assistant Professor of Sociology, Islamic Azad University, Arak Branch

چکیده [English]

Is the way of activity and growth of interdisciplinary sciences, including cultural studies and cultural sociology, a smooth and crisis-free way, or do such disciplines face faults along their evolutionary course that should be recognized while solving their problems? The aim is to achieve insight and logic that fills the gaps that occur in the work of science and to be able to continue the endless path of growth of cultural and related sciences to respond to humanity. Therefore, finding and expressing the foundations of the strength of science is important and valuable for researchers in cultural and social sciences, and can answer some misplaced doubts and doubts and provide excellent quality to researchers in this field of science. The method of this article is based on the model of reflective and qualitative sociology, and fundamental comparative, and while using texts and writing opinions, the findings are formulated. In the end, the result is that interpretivism, adapted from the theoretical efforts of the greats of this field (Max Weber, Kant,….), if properly recognized and used, regardless of any taste-mental interpretations, The bridge is capable and efficient for overcoming some of the various and sometimes fragmented discontinuities and issues in the field of cultural and comparative sciences; However, innovative theorizing must also be exploited for the prosperity of interpretive culturology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Insight
  • Method
  • Culture science
1-احمدی،بابک(1396)، «ساختار و تاویل متن»، تهران: نشر مرکز.
2-امام جمعه،فرهاد(1395)، «جامعه شناسی فرهنگی»، تهران : بهمن برنا،چاپ پنجم.
3- برمن، ادوارد (1366) ، «کنترل فرهنگ» ، ترجمه حمید الیاسی ، تهران: انتشارات نی .
4-تنهایی،ح.ابولحسن،(1392)،«جامعه شناسی نظری»، تهران: انتشارات بهمن برنا،چاپ چهارم.
5-جلال الدین،محمد(مولانا)، «کتاب مثنوی معنوی»،دفترششم و...
6-کرایب،یان(1381)،«جامعه شناسی مدرن»،ترجمه عباس مخبر، تهران:انتشارات آگه.
7-ریتزر،جورج (1374)، «نظریه  جامعه شناسی در دوران مدرن»، ترجمه محسن ثلاثی،تهران:انتشارات علمی.
8-مارکوزه،هربرت (1362) ، «انسان تک ساحتی»، ترجمه حسن مویدی، تهران: انتشارات امیر کبیر.
9- هوسرل، ادموند (1386)، ایده ی پدیده شناسی، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
10-گل محمدی،احمد (1381) ، «جهانی شدن، فرهنگ، و هویت»، تهران: انتشارات نی.
11-گلدنر، آلوین(1383)،«بحران در جامعه شناسی غرب»،ترجمه فریده ممتاز،تهران:شرکت انتشار،چاپ سوم.
12-فروند، ژولین،(1393)، «آرا ونظریه ها در علوم انسانی»، ترجمه علی محمد کاردان، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.