تفسیرگرایی پلی برای توسعه ی مطالعات میان فرهنگی

نوع مقاله: علمی_ پژوهشی

نویسنده

استادیارجامعه شناسی

چکیده

آیا راه فعالیت و رشد علوم بین رشته ای از جمله مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی فرهنگی، یک راه هموار و بدون بحران است یا این گونه رشته ها در امتداد سیر تکوینی خود با گسل هایی  مواجه اند که باید بتوان ضمن بازشناسی مسائل آن در اندیشه ی چاره بود . هدف آن است که به بینش و منطقی دست یافت که خلاء هایی که در کار علم پیش می آید را پر نموده و بتوان راه بی پایان رشد علوم فرهنگی و تطبیقی مرتبط با آن را جهت پاسخ به انسانی ادامه داد . از این رو یافتن و بیان پایه های استحکام علم برای پژوهشگران علوم فرهنگی و اجتماعی مهم و با ارزش است و می تواند بعضی شبه ها و تردیدهای نابجا را پاسخ داده و کیفیت عالی را ارزانی محققان این حوزه از علم کند. روش این مقاله بر اساس الگوی جامعه شناسی تاملی و کیفی، و تطبیقی بنیادی بوده و ضمن بهره وری از متون و تالیف نظرها به تدوین یافته ها پرداخته شده است. در پایان نتیجه آن است که تفسیرگرایی با اقتباس از اهتمام نظری بزرگان این رشته(ماکس وبر، کانت ، مولانا ، فروند و...) ، اگر به درستی بازشناسی و به کار گرفته شود صرفنظر از هر گونه تاویل های سلیقه ای – ذهنی ، پل توانا و کارآمدی برای گذر از برخی گسست ها و مباحث متفرقه و گاه قطعه قطعه شده در حیطه ی علوم فرهنگی و تطبیقی  است ؛ اگر چه در راه رونق فرهنگ شناسی تفسیرگرا از نظریه پردازی های نوآور نیز باید بهره برداری کرد.
 

کلیدواژه‌ها


1-احمدی،بابک(1396)، «ساختار و تاویل متن»، تهران: نشر مرکز.

2-امام جمعه،فرهاد(1395)، «جامعه شناسی فرهنگی»، تهران : بهمن برنا،چاپ پنجم.

3- برمن، ادوارد (1366) ، «کنترل فرهنگ» ، ترجمه حمید الیاسی ، تهران: انتشارات نی .

4-تنهایی،ح.ابولحسن،(1392)،«جامعه شناسی نظری»، تهران: انتشارات بهمن برنا،چاپ چهارم.

5-جلال الدین،محمد(مولانا)، «کتاب مثنوی معنوی»،دفترششم و...

6-کرایب،یان(1381)،«جامعه شناسی مدرن»،ترجمه عباس مخبر، تهران:انتشارات آگه.

7-ریتزر،جورج (1374)، «نظریه  جامعه شناسی در دوران مدرن»، ترجمه محسن ثلاثی،تهران:انتشارات علمی.

8-مارکوزه،هربرت (1362) ، «انسان تک ساحتی»، ترجمه حسن مویدی، تهران: انتشارات امیر کبیر.

9- هوسرل، ادموند (1386)، ایده ی پدیده شناسی، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.

10-گل محمدی،احمد (1381) ، «جهانی شدن، فرهنگ، و هویت»، تهران: انتشارات نی.

11-گلدنر، آلوین(1383)،«بحران در جامعه شناسی غرب»،ترجمه فریده ممتاز،تهران:شرکت انتشار،چاپ سوم.

12-فروند، ژولین،(1393)، «آرا ونظریه ها در علوم انسانی»، ترجمه علی محمد کاردان، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.