تاثیر متغیرهای زمینه ای بر سبک زندگی دیاسپورای ایرانی مقیم استان بریتیش کلمبیا کانادا

نوع مقاله: علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران شمال

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

3 استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

مهاجرت در مقیاس وسیع آن می تواند بعضی از ساختارهای کشور میزبان و پذیرنده را تغییر دهد. به خاطر همین مهاجرت ها، جوامع مختلف در جهان دارای الگوهای فرهنگی چندگانه منتسب به اقوام متفاوت هستند. از سوی دیگر، این پدیده بر هویت فرهنگی دیاسپوراها و سبک زندگی آنان نیز تاثیر می گذارد. دیاسپوراها گروهی از انسان ها هستند که در جایی دورتر از کشور خود زندگی می کنند.الگوی سبک زندگی خود را می سازند و این الگوی سبک زندگی خاص خود را انتشار می دهند.از این رو، تحقیق حاضر با هدف تاثیر متغیرهای زمینه ای بر سیک زندگی دیاسپورای ایرانی مقیم استان بریتیش کلمبیا به انجام رسیده است. در این پژوهش از نظریه های بری و گیدنز استفاده شده است. روش تحقیق طرح متوالی-تبیینی است. مرحله اول کمی(پرسشنامه) و مرحله دوم کیفی(مصاحبه) بوده است. جامعه آماری برای این پژوهش شامل مهاجران ایرانی ساکن در استان بریتیش کلمیبا در سال 2018 بوده است(37166 نفر). جامعه نمونه با توجه به فرمول کوکران 380 نفر برآورد شده است. برای انتخاب نمونه­های مورد مطالعه در مرحله اول و دوم پژوهشگر مجبور گردید از روش نمونه­گیری غیراحتمالی از نوع هدفمند و گلوله برفی استفاده کند. روایی و پایایی ابزار اندازه گیری مورد تایید قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار spss و نرم افزار Amos و معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد، الگوی قالب در بین ایرانیان مقیم بریتیش کلمبیا، الگوی یکپارچگی/سازگاری سبک زندگی است و کلیه متغیرهای زمینه ای به ویژه مدت اقامت و وضع تاهل نقش متغیر میانجی را در الگوی بکپارچگی/سازگاری سبک زندگی  مهاجران داشته اند.

کلیدواژه‌ها