مطالعه تطبیقی منظر شهری خرمشهر و برلین در حفظ خاطرات جمعی

نوع مقاله: علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

منظر شهر به عنوان سطح تماس انسان و محیط، بر عینیت مکان و در ارتباط با ذهنیت ناظر، قابل تشخیص است و دارای ویژگی‌های ارزشمندی است که سبب شکل­گیری خاطرات می گردد. گرچه مجموعه­ای از خاطرات ذهنیات فردی است اما می توان با تاکید بر وقایع مشترک سبب گسترش و توسعه خاطرات جمعی شد .در این مقاله هدف مقایسه تطبیقی منظرشهر برلین وخرمشهر است بر اساس معیارهای بدست آمده از نظریات متخصصین و دستیابی به میزان همبستگی معیارها نسبت به یکدیگر مورد تحلیل قرارگرفته است. این تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی است همچنین در فرایند این پژوهش از روش­های مختلف تحقیق تاریخی، مقایسه، تحلیل محتوایی، مطالعات متون تخصصی و آزمون همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSSاستفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است پنج معیار موثر منظر بر ارتقا خاطرات جمعی شامل نامهای تاریخی، عملکردهای گذشته، نشانه ها ( طبیعی و مصنوعی) ، باورهای جمعی و مراسم بوده و با مطالعه در دو شهر برلین و خرمشهرو  بررسی توسط متخصصین  نشانه ها و عملکردها دارای بالاترین میزان تاثیر می باشد و با توجه به آزمون پیرسون میزان همبستگی این دومعیار بیشترین مقدار را  نسبت به سایر معیارها دارا می باشد و نهایتا بر همین مبنا راهکارهایی جهت ارتقا هویت منظر خرمشهر با تاکید بر خاطره جمعی، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها