نوع مقاله : علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ، واحد اراک، دانشگاه ازاد اسلامی، اراک ،ایران

2 استادیار، گروه جامعه شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی ،راک، ایران

3 استادیار ، گروه جامعه شناسی ، واحد اراک ، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، ایران

چکیده

هویت قومی و ملی امری طبیعی و ثابت نیست که پایههای مشخص و تغییرناپذیر داشته باشد بلکه پدیداری است که گذشته از عناصر عینی و آفاقی، ریشه در تجربههای مشترک و خاطرات و تصورات جمعی مردم دارد. وجود احساس تعارض یا همسازی بین هویت ملی و هویت قومی نقش مؤثری در چگونگی پیگیری حق تعیین سرنوشت و سرانجام همبستگی ملی دارد. این پژوهش به بررسی و مقایسه همگرایی هویت قومی و ملی در شهرهای کرمانشاه، سرپل ذهاب، صحنه و پاوه میپردازد. روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. روایی و پایایی با اعتبار صوری و آلفای کرونباخ 0/74 حاصل شد. جامعه آماری پژوهش را جوانان 15-29 ساله تشکیل میدهد. حجم نمونه چهار شهر، کرمانشاه 383 ،سرپل ذهاب 378 ،صحنه 375 و پاوه 374 نفر از طریق فرمول کوکران و با روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس استفاده شده است. دادهها با استفاده از نرمافزار spss تحلیل شد. نتایج نشان میدهد مقایسـهی همگرایی هویـت ملـی و قومی در بین جوانان شهرهای کرمانشاه، سرپل ذهاب، پاوه و صحنه با یکدیگر دارای تفاوت معناداری نمیباشند و میانگینها دارای مقادیر متفاوتی و معناداری با یکدیگر نبوده و سطح معناداری نیز برابر با 96.0 گزارششده که از سطح بحرانی 05.0 بزرگتر گزارش شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison the Convergence of National and Ethnic Identity in Cities of Kermanshah, Sarpol-e Zahab, Sahneh and Paveh

نویسندگان [English]

  • Maryam Rointan 1
  • Jila Mashhadi Miqani 2
  • Maryam Yar Mohammad Tosaki 3

1 PhD student in Economic Sociology and Development, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

2 Assistant Professor and Faculty Member, Director of Sociology Department, Islamic Azad University, Arak Branch, Iran

3 Assistant Professor and Faculty Member, Department of Sociology, Islamic Azad University, Arak Branch, Iran

چکیده [English]

Ethnic and national identity is not a natural and fixed thing that has clear and unchangeable foundations, but it is a phenomenon that, apart from objective and accidental elements, is rooted in common experiences and people's collective memories and imaginations. The existence of a sense of conflict or alignment between national identity and ethnic identity plays an effective role in how to pursue the right to self-determination and finally the national solidarity This study examines and compares the convergence of ethnic and national identities in the cities of Kermanshah, Sarpol-e Zahab, Sahneh and Paveh. The survey research method and data collection tool are a questionnaire. Validity and reliability were obtained with formal credit and Cronbach's alpha of 0.74 The statistical population of the study is young people aged 15-29. The sample size of four cities of Kermanshah 383, Sarpol Zahab 378, Sahneh 375 and Paveh 374 people were selected through Cochran's formula and cluster sampling method.Independent T-test and variance analysis were used to analyze the data. Data were analyzed using SPSS software Results show Comparison of national and ethnic identity convergence among the youth in the cities of Kermanshah, Sarpol-e Zahab, Paveh and Sahneh. They are not significantly different from each other and the averages don't have different and significant values and a significant level of 0.96 is provided which is reported to be greater than the critical level of 0.05

کلیدواژه‌ها [English]

  • convergence
  • Identity
  • National Identity
  • Ethnic identity
  • National Solidarity
آزاد ارمکی، تقی (1381) .نظریه های جامعه شناسی، تهران:
سروش. احمدی، حمید(1390) .قومیت و قومگرایی در ایران، از افسانه تا واقعیت، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
اشرف، احمد(1395)؛ هویت ایرانی از دوران باستان تا پایان پهلوی، ترجمه: حمید احمدی، تهران: نشر نی.
امیر کافی، مهدی، حاجیانی، ابراهیم (1392) . «نسبت هویت قومی و ملی در جامعه چند قومیتی ایران:بررسی و مقایسه سه رهیافت نظری»، فصلنامه راهبرد، دوره بیست و دوم، شماره 66 ،صفحه 146-117 .
تنهایی، ابوالحسن(1391) .بازشناسی تحلیلی نظریههای مدرن جامعهشناسی: مدرنیته در گذار، تهران:
علم. جنکینز، ریچارد(1391) .هویت اجتماعی، ترجمه تورج یاراحمدی. نشر پردیس دانش.
حاجیانی، ابراهیم(1387 ) .« نسبت هویت ملی با هویت قومی درمیان اقوام ایرانی»، جامعهشناسی ایران، دوره نهم، شماره 3و4،143 -164.
رضائیان، علی، وثوقی، منصور، ساروخانی، باقر(1398). « مطالعه جامعهشناختی حوزههای همگرایی و واگرایی هویت ملی و هویت قومی(مطالعه موردی: قوم لک)»، مطالعات علوم اجتماعی ایران، دوره شانزدهم، شماره 2 ،18 -36 .
ریتزر، جورج(1382) .نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی چاپ هفتم ،نشر علمی.
شمشیری، بابک(1387) .درآمدی بر هویت ملی، شیراز: انتشارات نوید.
صدیق سروستانی، رحمت اله، حاجیانی، ابراهیم (1387). «مطالعه تجربـی منـابع هویـت ایـران»، فـصلنامه مطالعات ملی، سال نهم، شماره 2 ،52-31
الطائی، علی(1396) .بحران هویت قومی در ایران، نشر شادگان، چاپ سوم.
قاسمی، علیاصغر، خورشیدی، مجید ؛ حیدری، حسین (1390) «همسازی هویت ملی و قومی در ایران و رویکرد اقوام ایرانی به وحدت ملی و حق تعیین سرنوشت »، فصلنامۀ علوم اجتماعی، دوره هجدهم، شماره55 ،99-57.
کاستلز، مانوئل(1385 ) .عصر اطلاعات، قدرت هویت، ترجمه حسن چاوشیان. تهران: طرح نو.
گیدنز، آنتونی(1394) . تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه: ناصرموفقیان. نشرنی. 
گیدنز، آنتونی(1380) .پیامدهای مدرنیته ،ترجمه: محسن ثلاثی. تهران: نشر مرکز.
گل محمدی، احمد(1393 ).جهانی شدن، فرهنگ، هویت، تهران: نشر نی، چاپ هفتم.
مرشدی زاد، علی(1384). روشنفکران آذری و هویت ملی و قومی، تهران: نشر مرکز، چاپ دوم.
میرمحمدی، داوود(1383 ). گفتارهایی درباره هویت ملی در ایران، نشر تمدن ایرانی (وابسته به موسسه مطالعات ملی)، چاپ اول.
مسـعودنیا، حسـین، مهرابی کوشـکی، راضیـه ؛ کیانـی، ناهیـد(1393) . بررسـی رابطـه هویت ملـی و قومی»، فصلنامـه ی مطالعـات توسـعه اجتماعـی فرهنگی، دوره سـوم، شـماره 2 ،دانشگاه اصفهان: 139-165 .
نقدی، اسداله؛ احمدی، امیدعلی (1392). «بررسی جامعه شناختی میزان همگرایی قومیتهای (فارس، ترک، لر) استان همدان»، مجله تحلیل اجتماعی، بهار و تابستان .154 - 131 ،68 شماره، 1394
وان برویین سن، مارتین(1383 ). جامعه شناسی مردم کرد، آغا، شیخ و دولت، ساختارهای اجتماعی و سیاسی کردستان، ترجمه ابراهیم یونسی. نشر پانیذ.
یوسفی، علی (1380» .(روابط بین قومی و تأثیر آن برهویت اقوام در ایران: تحلیلی ثانویه بر داده های یک پیمایش ملی»، فصلنامه مطالعـات ملی، سال دوم، شمارة 24،8-11
Castells, M. (1997). The power of identity, the information age: Economy, society, and culture, Volume 2 , Oxford: Blackwell Publishers.
Huu Chen, S. & et al. (2012). "Ethnic Identity and Career Aspiration of the Taiwanese Indigenous Students in the Era of Globalization", Asian Social Science, N. 8(10), 23-28.
Idris, F, Zaharah H, Azizah Y & Saran K G (2012). The role of education in shaping youth national identity. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 59 (1), 443-450.
Kymlicka, Will (1998). Multinational Federalism in Canada: Rethinking The Partnership. Policy Options, PP. 1-9
Pluss, Carolin (2005) ,"Constructing Globalized Ethnicity, Migrants From India in Hong Kong" International Sociology, June, Vol 20(2). Pp 201-224.
 Phinney, J. S (2007). Conceptualization and Measurement of Ethnic Identity: Current Status and Future Directions. Journal of Counseling Psychology, Vol. 54, No. 3, 271–281.
Westin, Charles .Bastos, jose. dahinden, Janine. Gois, pedro (2010). Identity processes and dynamics in multi-ethnic Europe, published by:Amsterdam university press.
Yan chao, Ivan (2020). State approaches towards managing ethnic diversity in myanmar and Malaysia:British legacies, postcolonial nationalism and contemporary issues,Asian Ethnicity,dol:10.1080.