نوع مقاله : علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه شناسی فرهنگی،واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه شاهد و دکترای جامعه شناسی سیاسی

چکیده

این پژوهش تلاش دارد، ضمن مروری برنظرات سبک زندگی ازنظر جامعه ‌شناسان، گفتمان سبک زندگی اسلامی در اندیشه‌ی مقام معظم رهبری را به صورت اکتشافی بررسی نموده و ضمن شناسایی دال های آن، چگونگی مفصل بندی این گفتمان را مشخص نماید. این مقاله از روش کیفی تحلیل گفتمان استفاده نموده و جامعه‌ی آماری آن نیز کلیه‌ی آثار مکتوب و شفاهی 23 ساله‌ی رهبر انقلاب اسلامی از سال 1368 تا 1391 می‌باشد؛ به طوری که با استفاده ازروش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه، ابتدا مفهوم سبک زندگی اسلامی ازمنظر معظم ‌له تعریف شده‌ و سپس با شناسایی روش مند دال‌های این گفتمان، به چگونگی مفصل‌بندی گفتمان سبک زندگی اسلامی ایشان پرداخته است. ازیافته‌های این پژوهش می‌توان دال‌های گفتمان سبک زندگی اسلامی ازمنظر مقام معظم رهبری اشاره نمود که عبارتنداز: دال مرکزی: منش اسلامی؛ دال‌های برتر: معنویت، الگوداشتن، عقلانیت و حفظ مناسک و دال‌های فرعی: رفتارهای فردی (مدیریت بدن، پوشاک و و ورزش کردن)، مُد و نوگرایی، و مصرف؛ ازدیگر یافته های این پژوهش، بررسی وجوه تمایز و تشابه سبک زندگی اسلامی ازمنظر معظم له با سبک زندگی از نظر جامعه‌ شناسان می باشد و هم چنین، ازسایر یافته های آن، می توان به شناسایی شاخصه های «سبک زندگی اشرافی» ازنظر مقام معظم رهبری نیز اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The evolution of science and technology From unity to plurality (cultural-historical approach)

نویسندگان [English]

  • abolfazl ahmadi 1
  • abolfazl zolfaghari 2

1 Teacher

2 ...

چکیده [English]


The divergent trend of science and technology has begun almost 300 B.C. and continued until the middle of the twentieth century. The gradual separation of science from philosophy and then the creation of academic disciplines are two historical evidences of this claim. The industrial revolution and its consequences, the factory system, the professionalization approach in science and technology, and the analytic thinking, are the most important factors in creation the divergent trend of science and technology. Since the middle of the twentieth century, with the advent of two flows of "interdisciplinaries" and "emergent technologies", the convergence of science and technology has begun. The domination of "systemic thinking" instead of "analytic thinking" and as well as the "deprofessionalization" approach, instead of the "professionalization" approach, are two factors that influence this change of paradigm. In this paper, with a cultural-historical approach and the use of existing documents, we seek to explain the claim that the trend of science and technology has been diverging for several hundred years and gradually, in the mid-twentieth century, evidence of its convergence has been observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • science and technology divergence / academic disciplines / analytic thinking / professionalization /deprofessionalization
باکاک، رابرت (1993). مصرف، ترجمه خسروصبری، تهران: شیرازه.
بوردیو، پی یر (1979). تمایز، حسن چاوشیان، تهران: نشر ثالث.
تــامین، ملــوین ( 1967). جامعــه ش ناســی قشــربندی و نــابرابری هــای اجتمــاعی. ترجمهیعبدالحسین نیکگهر، تهران: نشرتوتیا.
حسینی زاده، سید محمد علی (1383). « نظریه گفتمان و تحلیل سیاسی»، فصلنامه علوم سیاسی ، ش 28
حمیـدی، نفیسـه (1386). «ســبک زنـدگی و پوشـش زنــان درتهـران»، فصـل نامــه تحقیقات فرهنگی، سال اول، ش 1 .
خادمیان، طلیعه (1388).سبک زندگی و مصرف فرهنگی، تهران: جهان کتاب.
خامنهای، سـیدعلی ( 1377). حـدیث ولایـت: مجموعـه ی رهنمودهـای مقـام معظـم رهبری مجلدات 8-1 ،تهران: مرکزچاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی و نرم افـزار حدیث ولایت تهیه شده توسط دفترحفظ و نشـر آثـار حضـرت آیـت االله خامنـه ای و .http://farsi.khamenei.ir/index.html :سایت
ذکایی، محمدسعید (1386 ). فرهنگ مطالعات جوانان، تهران: انتشارات آگاه.
سلطانی، علی اصغر (1383). « تحلیل گفتمان به مثابه نظریه و روش»، فصل نامه علوم سیاسی، شماره 28
فاضلی، محمد (1382). مصرف و سبک زندگی، تهران: صبح صادق.
کوزر، لوئیس (1971 ). زندگی و اندیشه بزرگـان جامعـه شناسـی ، ترجمـه محسـن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
کیویستو، پیتر (1998). اندیشـه هـای بنیـادی درجامعـه شناسـی ، ترجمـه منـوچهر صبوری، تهران: نشرنی.
گیدنز، آنتونی (1995).تجدد و تشخص. ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشرنی.
هانتینگتون، ساموئل و هریسون لارنس (2000) . اهمیـت فرهنـگ، انجمـن توسـعه مدیریت ایران، تهران: امیرکبیر.
همیلتون، ملکم (1995) . جامعه شناسی دین، تهران: انتشارات ثالث.
Bourdieu,Pierre (1984). In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology, Stanford, un. Press
Brown, Roger (1965). Psychology & Social Structure, New York, The free press.
 Chaney,david (1996). Lifestyles. London: Routledge.
Laclau,E & moufe.C (1985). Hegemony and socislist strategy: towards a radical democratic politics, London, verso