نوع مقاله : علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی روان شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی انسجام، سبک فرزندپروی مقتدرانه، تعامل و ارتباط عاطفی در خانواده جوانان زندانی و غیر زندانی بود.. بدین منظور در یک پژوهش توصیفی، از جامعه ی آماری مشتمل بر تمامی پسران 19 تا 25 ساله ی مقیم در ندامتگاه شهر اراک تعداد 45 نفر به همراه والدینشان به روش در دسترس انتخاب و 45 نفر از پسران مشغول به تحصیل که سابقه ی تخلف انضباطی نداشتند به همراه والدینشان با آنها همتا شدند. ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر پرسشنامه های جمعیت شناختی، اقتدار والدین، انسجام خانواده و مصاحبه ساختارمند ویژه والدین بود. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و یکراهه (ANOVA) تحلیل شد .نتایج نشان داد که در خانواده های زندانی به طور معناداری انسجام خانواده، استفاده از سبک فرزند پروری مقتدرانه، تعامل و ارتباط عاطفی کمتر از خانواده های غیر زندانی است. علاوه بر این در هر دو گروه بین انسجام خانواده و سبک فرزند پروری مقتدرانه رابطه مثبت وجود داشت (05/0P< ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cohesion, Authoritative Parenting Style, Emotional Interaction among Family Members of Young Prisoners and Non-prisoners

نویسندگان [English]

  • Shahla Anzalchi 1
  • Aliakbar Saif 2
  • Mehrdad Navabakhsh 3
  • Hadi Bahrami 3

1 Islamic Azad University

2 Islamic Azad University

3 Islamic Azad University

چکیده [English]

This study attempts to examine the cohesion, authoritative parenting style, emotional interaction among families of young prisoners and non-prisoners. For that purpose, a descriptive research was conducted on a statistical population comprising the entire young men 19 to 25 years of age residing inside a penitentiary in Arak, Iran. A total of 45 sample subjects were selected along with their parents as available, while another 45 male students without any disciplinary offense record were paired along with their parents. The measurement instrument in this research involved several questionnaires such as demographic questionnaire, parental authority, family cohesion and family-exclusive structured interview. The collected data were analyzed through t-test for the independent groups and Mann–Whitney U test and the Pearson's correlation coefficient. The results indicated that family cohesion, adoption of authoritative parenting style and emotional interaction among family members of prisoners were significantly lower than those of non-prisoners. In addition, there was a positive relationship between family cohesion and authoritative parenting style in both groups (P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family cohesion
  • Parenting style
  • family interaction
  • emotional interaction
  • prisoners