نوع مقاله : علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

2 استادیار، دانشگاه سمنان

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارزیابی معیارهای مدیریت رفتار اخلاقی در بستر فرهنگ جامعۀ ایرانی بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی محسوب می‌شود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام شهروندان 45-18 سال شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، اهواز، کرج و سمنان در سال 1398 بودند که با استفاده از روش نمونه-گیری خوشه‌ای 500 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش (306 نفر زن و 194 نفر مرد) انتخاب شدند. همه شهروندان نمونه پژوهش پرسشنامه‌ معیارهای مدیریت رفتار اخلاقی در کنترل رفتارهای غیراخلاقی را تکمیل کردند. ضریب آلفای کرونباخ ابزار پژوهش (752/0) توسط پژوهشگر محاسبه شده است. داده‌ها با آزمون‌های تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی، تی تک نمونه‌ای و آزمون فریدمن با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و LISREL تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که: معیارهای مدیریت رفتار اخلاقی در کنترل رفتارهای غیراخلاقی در سه عامل فردی، اجتماعی و دینی دسته‌بندی شدند. میانگین قواعد مدیریت رفتار اخلاقی در کنترل رفتارهای غیراخلاقی (قاعده رسانه‌ها، قاعده مادر، قاعده کیفیت خواب، قاعده منافع شخصی، قاعده طلایی، قاعده فضایل شخصی، قاعده تعمیم رفتار، قاعده الگو بودن، قاعده قانونی بودن، قاعده آینه، قاعده عبرت دیگران شدن، قاعده باور به نظارت مستمر، قاعده نوع‌دوستانه، قاعده عمل به فرامین دینی) بالاتر از سطح قابل‌قبول بود. همچنین از میان قواعد مدیریت رفتار اخلاقی در کنترل رفتارهای غیراخلاقی، قاعده طلائی در رتبه اول، قاعده فضایل شخصی در رتبه دوم و قاعده مادر در رتبه سوم قرار دارند؛ اما قاعده نوع‌دوستی در رتبه‌های آخر قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the ethical behavior management criteria in the culture of Iranian society

نویسندگان [English]

  • mohsen farhadinejad 1
  • sakineh jafari 2

1 assistant professor, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University

2 semnan university

چکیده [English]

The aim of the study was to evaluate the ethical behavior management criteria in the context of Iranian society culture. The study is an applied research in terms of the purpose and descriptive-survey in terms of data collection method. Statistical population consisted of all citizens aged 18-45 years living in Tehran, Mashhad, Esfahan, Ahvaz, Karaj and Semnan cities in the year 2019. A sample of 500 people (306 women and 194 men) was selected using cluster sampling method. All subjects completed the Ethical Behavior Management Criteria Questionnaire. A reliable Cronbach’s alpha coefficient for the scale (0.752) was established by the researcher. The data were analyzed through exploratory and confirmatory factor analysis, one-sample t-test, Friedman test, using SPSS and LISREL software. The results showed that ethical behavior management criteria were classified into three factors: Individual, Social, and Religious. The average of ethical behavior management criteria (i.e. Media Criterion, Mother Criterion, Quality of Sleep Criterion, Personal Interests, Golden Criterion, Personal Virtues, Behavior Generalization, Being a Role-Model, Legality, Mirror Criterion, Becoming a Lesson to Others, Belief in Continuous Monitoring, Altruism Criterion, Following Religious Orders) was higher than the acceptable level. Also, amongst the ethical behavior management criteria, the golden criterion ranked first, personal virtues ranked second and mother criterion ranked third, while altruism criterion ranked last.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethical practice
  • unethical practice
  • ethical behavior
  • Iranian culture