نوع مقاله : علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی ، دانشکده حقوق و الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار مدعوگروه علوم سیاسی،دانشکده حقوق الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران،

3 دانشیار گروه علوم سیاسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران

4 دانشیار گروه علوم سیاسی،دانشکده حقوق الهایت و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه کنشگران فروملی خواهان فعالیت‌های بیشتر فرهنگی در عرصه ارتباطات برون مرزی می‌باشند. این فعالیت تحت عنوان پارادیپلماسی در چارچوب برخی قوانین، منجر به افزایش قدرت ملی یک کشور و حکومت می‌شود، از جهت اهمیت فرهنگ در دنیای حاضر و کارکردهای آن، در این مقاله بر آنیم تا با ذکر ظرفیت‌های کشورهای حوزه ایران فرهنگی به نظریه جدید پارادیپلماسی فرامرزی فرهنگی بپردازیم و نشان دهیم که چه ظرفیت‌هایی از جهت برقراری پارادیپلماسی فرامرزی فرهنگی مابین ایران و کشورهای مورد بررسی وجود دارد. طبق بررسی‌انجام شده یافته‌های پژوهش بر وجود ظرفیت‌های فرهنگی مختلف اعم از زبان، قومیت، دین، هویت، معماری، ادبیات و مشاهیر و آداب و رسوم تاکید دارد. لذا مساله مقاله آن است که چه ظرفیت‌های فرهنگی مشترکی مابین کشورهای حوزه ایران فرهنگی هنوز وجود دارد؟ در پاسخ فرضیه مقاله بر این استوار است که زمینه‌های مختلف فرهنگی اعم از زبان، قومیت، دین، تا معماری و هنر و زمینه‌های علمی مختلف برای ارتباطات فرامرزی پارادیپلماتیک فرهنگی وجود دارد قابل ذکر است که این مقاله برگرفته از رساله می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cultural capacities of transbordery para diplomacy of countries in the field of cultural Iran

نویسندگان [English]

  • maryam khaleginezhad 1
  • ahmad saei 2
  • ali ashraf nazari 3
  • majid tavasoli 4

چکیده [English]

Today, Non-governmental actors want to engage in more cultural activities in the field of cross-border communications. This activity, called paradiplomacy within the framework of some laws, leads to an increase in the national power of a country and government.
Given the importance of culture in the world today and its functions, in this article we want to examine the capacities of countries in the field of cultural Iran and to discuss the new theory of transbordery cultural paradiplomacy and show what capacities to establish transbordery paradiplomacy there is a culture between Iran and the countries under study. According to the study, the research findings emphasize the existence of different cultural capacities, including language, ethnicity, religion, identity, architecture, literature and celebrities, and customs.
The main question is what common cultural capacities still exist between the countries in the field of cultural Iran? In response to the article hypothesis, it is based on the fact that there are different cultural contexts, including language, ethnicity, religion, to architecture and art, and various scientific contexts for transbordery cultural paradiplomacy communication.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transbordey para diplomacy.culture
  • identity and ethnicity
  • language and religion
  • architecture