نوع مقاله : علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این مقاله با هدف پاسخگویی به این دو سوال اساسی تنظیم شده که رویکرد جدید به مفهوم سواد فرهنگی چیست و چه تکنیک هایی برای آموزش سواد فرهنگی به دانشجویان قابل استفاده است. روش مورد استفاده، کیفی و از نوع تحلیلی ـ اسنادی است. این تحقیق از منظر هدف، توسعه‌ای ـ کاربردی، و از نظر ماهیت، مطالعه‌ای توصیفی است و برای پاسخگویی به سؤالات پژوهشی از استنتاج مبتنی بر توصیف و تحلیل مفاهیم استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد رویکرد جدید و فعال به مفهوم سواد فرهنگی، «توان خواندن و درک فرهنگ و مصنوعات فرهنگی» است. در مقام مقایسه، این توانایی مانند قدرت خواندن و درک متون است. آموزش این مهارت به دانشجویان، نیازمند به کارگیری روش‌هایی همچون "تجربه و تمرین کردن"، "غوطه‌وری در تجربیات واقعی"، "آموزش به روش ناپایدار سازی" و "آموزش در فضای باز"، است که همگی با مرحله تأمل و تحلیل، برای استخراج معنا توسط خود دانشجو همراه هستند. تجهیز دانشجویان به سواد فرهنگی با رویکرد جدید و برنامه ریزی دقیق دانشگاه‌ها برای روبرو کردن دانشجویان با موضوعات فرهنگی که در دنیای واقعی انتظار آنها را می کشد، بازآفرینی ادراک دانشجویان و افزایش ظرفیت تغییر و اصلاح فرهنگی را موجب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A proactive and practical approach to cultural literacy; recreating cultural underpinnings

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mohaghegh 1
  • Farhad Emamjome 2
  • Seyed Morteza Mousavian 3
  • Faezeh Darman 4

1 PhD Candidate in Cultural Management and Planning, Department of Cultural Management, Faculty of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Arak, Iran

3 Department of Management, Faculty of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Department of Cultural Management, Faculty of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran

چکیده [English]

This study answers two main questions. First, what is the new approach to cultural literacy? Second, what are the new methods and techniques that are used to teach cultural literacy to university students.
This research is a qualitative study. We use document analysis to achieve our research objectives. Our study, from as far as its objective is concerned, is an applied and developmental research while in nature is a descriptive study. To answer our research questions, our inference is based on a description of existing documents and analyzing the concepts discussed in the literature.
A new approach to cultural literacy is based on a fundamental assertion that “culture and cultural artefacts are readable”. By comparison, similar to the ability of the literate to read and understand texts, a culturally literate individual is able to read and understand cultural artefacts. To teach this skill to students, several methods including “experience and practice”, “immersion in real experiences”, “destabilization” and “open-space learning” method are discussed. These methods are normally followed by a stage of deep reflection and critical analysis where students draw meanings from their experience. When students are equipped with cultural literacy as defined and developed with this new approach, their ability to face cultural and uncertain issues in the ever-changing world increases. Therefore, we call for a careful planning by universities to help challenge students' preconceived perceptions, and expand their capacity for cultural change and reform.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural literacy
  • skill development
  • destabilization
  • recreating interpretation