نوع مقاله : علمی_ پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده

ابزارهای رسانه ای پیشرفته که محصول جهانی‌شدن و انقلاب ارتباطات و اطلاعات هستند، نقش قابل توجّهی در به چالش کشیدن ارزش‌ها و هنجارهای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران دارند. سرعت این تحولات به گونه‌ای است که زندگی، رشد و بلوغ جوانان را تحت تأثیر قرارداده و با اختلال در امر جامعه‌پذیری نسل جوان؛ علاوه بر اینکه جوانان را از اهداف انقلاب اسلامی از جمله حرکت به سوی آرمان تمدن نوین اسلامی دور می‌کند، سبب بروز شکاف بین نسل‌ها شده است. این مقاله با استفاده از« تئوری تناقض پرورش اجتماعی اولیه و ثانویه برگر و لاکمن و نظریة کارکردگرائی تالکوت پارسونز» به روش توصیفی-‌ تحلیلی، با نگاهی به بیانیة گام دوّم انقلاب به بررسی تأثیر انقلاب ارتباطات و اطلاعات بر تعاملات بین نسل‌ها در ایران پرداخته است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که انقلاب ارتباطات و اطلاعات و متعاقب آن ظهور ابزارهای رسانه‌ای پیشرفته و سریع مانند اینترنت، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی مجازی از طریق کاهش نقش نهادهائی مانند خانواده‌ و مدرسه، در امر جامعه‌پذیری اختلال وارد نموده و انتقال ارزش‌‌ها، آموزه‌‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را از نسلی به نسل دیگر با چالش روبرو می‌کنند. نتیجه تحقیق بیانگر تأثیر ابزارهای رسانه‌ای پیشرفته و سریع در ایجاد شکاف بین نسل‌ها در ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of modern media tools in creating the generations gap in Iran with a look at the second step revolution manifesto

نویسنده [English]

  • morteza mightadaee

Deputy cultural student the Islamic Azad universityo Of Ahar

چکیده [English]

Modern media tools that are the product of globalization and the communication and data revolution have a great and considerable role in challenging the values and norms dominating Islamic Republic of Iran. The speed of such changes is so much that it affects the life, growth, and maturation of the youth and causes astray of the young generation from the goals of Islamic revolution through interfering with the sociability of the young generation and isolates them from moving towards the idealized novel Islamic civilization and this leads to gaps between the generations. This article uses the theory of Contradiction of primary and secondary social upbringing Berger and Luckman and the theory of functionalism of Talcott Parsons in a descriptive-analytical method by looking at the second step manifesto of the revolution to the impact of the communication and information revolution on intergenerational between generations in Iran.
The research method used was descriptive-analytic and data collection was done through the use of library method. Our research findings showed that communication and information revolution and following that, the emerge of modern and rapid media tools such as internet, satellites, and virtual social networks, and the recess of the role of foundations such as family and school lead to interferences in sociability of the youth and causes challenges in transferring the values, social teachings, and political and cultural values from a generation to another one. The research results represented the effect modern and fast media in creating the gap between the generations in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication and information revolution
  • Iran
  • second step manifesto
  • Generation Gap
  • Cyberspace