نوع مقاله : علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا

2 استادیار،دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- ایران

3 دانشیار گروه جمعیت شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

5 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی،تهران،ایران

چکیده

کشور ایران در زمره کشورهای ناهمگون و متکثر دینی و مذهبی است و ساختار جمعیتی در ایران با پدیده کثرتگرایی قومی، دینی و مذهبی مواجه است و عدم توجه به نیاز‌های اقلیت‌ها در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و توسعه‌ای دولت، ضمن ایجاد نگرش اقلیت‌گرایانه در افراد، به تضعیف اعتماد آنان نسبت به دولت و دیگر افراد منجر می‌گردد. از اینرو هدف اصلی این تحقیق بررسی جامعه شناختی تاثیر احساس تبعیض اجتماعی بر اعتماد اجتماعی در جامعه زرتشتیان شهر تهران میباشد. در پژوهش حاضر، نظریات پاتنام، گیدنز، زتومکا، اوفه، راجرز، اسلانر و کلمن به عنوان چارچوب نظری تحقیق انتخاب شده‌است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی، نمونهگیری از نوع خوشه‌ای چند مرحله‌ای و ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامه میباشد. جامعه‌آماری تحقیق را کلیه زرتشتیان ساکن در شهر تهران تشکیل می‌دهند که برابر آمار انجمن زرتشتیان تهران حدود هفت هزار نفر می‌باشند و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، برابر با 191 است که برای اطمینان بیشتر 210 پرسشنامه جمعآوری شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد میزان اعتماد اجتماعی 9/20 درصد پاسخگویان در سطح پایین، 4/52 درصد در سطح متوسط و 7/26 درصد در سطح بالا قرار دارد. همچنین یافتههای تحقیق نشان می‌دهد در جامعه زرتشتیان شهر تهران، ویژگی‏های فردی پاسخگویان بر میزان اعتماد اجتماعی آنان موثر نبوده؛ اما متغیرهای پایگاه اقتصادی-اجتماعی و احساس تبعیض بر میزان اعتماد اجتماعی زرتشتیان موثر بوده-اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological Study of the Effect of Feeling of Discrimination on the Social Trust of Religious Minorities (Case Study: Zoroastrians Living in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Hakimeh Hashemi 1
  • Raza Salehiamiri 2
  • shahla Kazemipour Sabet 3
  • Meysam Musai 4
  • Ali Baghaei Sarabi 5

2 Director of the Department of Management and cultural programming,Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Tehran- Iran

3 Associate Professor, Department of Demography, University of Tehran, Tehran, Iran.

4 Professor, Department ofSocial planning and development, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Abstract
Trust is the basic preconditions for economic, social, cultural and political development of any society causes and Iranian society is a religiously diverse society and the social structure in Iran is with the phenomenon of ethnic, religious and religious pluralism. Therefore, the main purpose of this study is a sociological study of the effect of social discrimination on social trust in the Zoroastrian community in Tehran. In the present study, the theories of Putnam, Giddens, Coleman, Sztompka, Offe, Rogers and Uslaner have been selected as the theoretical framework of the research. The research method in this research is survey, Multi-stage cluster sampling and data collection tool is a questionnaire. The statistical population of the study consists of all Zoroastrians living in Tehran, which according to the statistics of the Zoroastrian Association of Tehran is about seven thousand people and the sample size using the Cochran's formula is equal to 191, which was collected 210 questionnaires to be more reliable. The results show that 20/9% of the respondents have a low level, 52/4% have a moderate level and 26/7% have a high level of social trust. Also findings show that in the Zoroastrian community of Tehran, the individual characteristics of the respondents did not affect their social trust; but the variables of socio-economic status and feeling of discrimination have affected the level of social trust of Zoroastrians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeling of discrimination
  • interpersonal trust
  • Generalized trust
  • institutional trust
  • Zoroastrian community in Tehran