نوع مقاله : علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی قم جانشین مدیر مسئول پژوهشنامه رسانه بین الملل مدیر پژوهش های کاربردی برون مرزی

2 گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی قم

چکیده

تکوین و شناسایی اقلیتهای فرهنگی چهارگانه (مذهبی، قومی، زبانی و ملی) در روابط و حقوق بین الملل حدود پنج قرن طول کشید. علیرغم این پروسه طولانی، شناسایی حقوق سنتی اقلیتها (حقوق فرهنگی، مذهبی و زبانی) در حقوق بین‌الملل معاصر که برای اولین بار در ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی (1966) انجام شد، بدلیل رویکرد سیاسی کشورها، محدود و با زبان سلبی صورت گرفت اما با توسعه نظریه چندفرهنگ‌گرایی در دهه‌های هشتاد و نود میلادی و تاثیر آموزه‌های آن بر اعلامیه 1992 اقلیتها، حقوق اقلیتها دچار تحول شد. این مقاله با هدف بررسی تاثیر نظریه چندفرهنگ‌گرایی بر توسعه حقوق اقلیتها در حقوق بین الملل، در پی پاسخ به این پرسش است که آموزه‌های نظریه چندفرهنگ‌گرایی چگونه و چه تاثیری بر حقوق اقلیتها و توسعه آن در حقوق بین‌الملل گذاشته است؟ فرضیه نوشتار آن است که تصویب اعلامیه 1992 اقلیتها، تحت‌تاثیر آموزه‌های چندفرهنگ‌گرایی صورت گرفته و این اعلامیه نیز، دایره حقوق اقلیتها را به فراتر از حقوق سنتی فرهنگی، مذهبی و زبانی توسعه داده است. نوشتار با راهبرد استفهامی و روش تحلیلی – تبیینی و با کاربست نظریه چندفرهنگ‌گرایی و بررسی اعلامیه 1992با استفاده از روشهای هرمنوتیک حقوقی (تفسیر طبیعی، سیاق متن و پویا)، نشان می دهد که حقوق اقتصادی، حق بر مشارکت موثر، حق ارتباط و حق همگرایی برابری خواهانه، مصادیقِ حقوق نوین اقلیتها هستند. از منظرسند مذکور، مشارکت موثر در همه جنبه های زندگی عمومی و حفظ مشترکاتِ فرهنگی، جلوه ای مشروع از حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Multiculturalism Theory on the Development of Minority Rights in International Law

نویسندگان [English]

  • Ahmad kazemi 1
  • Mohammad Ali kafaeifar 2

1 Department of International Law, Islamic Azad University of Qom Deputy Managing Director of International Media Research Director of Overseas Applied Research

2 Department of International Law, Islamic Azad University of Qom

چکیده [English]

It took about five centuries to identify the four cultural minorities (religious, ethnic, linguistic, and national) in international relations and law. Despite this lengthy process, due to the political approach of countries, the recognition of traditional minority rights (cultural, religious and linguistic rights) in Article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights (1966) was limited and negative. but with the development of the theory of multiculturalism in the 1980s and 1990s and the impact of its teachings on the 1992 Declaration of Minorities, the rights of minorities changed.
This article aims to examine the impact of multiculturalism theory on the development of minority rights in international law, seeks to answer the question of how and what effect has the theory of multiculturalism had on the development of minority rights in international law? The hypothesis is that the 1992 Declaration of Minorities was influenced by the teachings of multiculturalism, and that the Declaration extended minority rights beyond traditional cultural, religious, and linguistic rights. this paper uses interrogative strategy and analytical-explanatory method and the theory of multiculturalism. the article identifies new minority rights by examining the 1992 Declaration using legal hermeneutic methods (natural interpretation, contextual and dynamic). these rights include: economic rights, the right to effective participation, the right of contact and the right to egalitarian integration. from the perspective of the Declaration, effective participation in all aspects of public life and the preservation of cultural commonalities is a legitimate manifestation of the right to self-determination in international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiculturalism
  • Minority Rights
  • International law
  • Declaration of Minorities (1992)
  • Legal Hermontics