نوع مقاله : علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 داور و هیأت تحریریه

2 دانشیار گروه برنامه ریزی و رفاه اجتماعی و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

مقاله ناظر بر مطالعه رابطه ادراک از کیفیت حکمرانی و سرمایه اجتماعی است. در این مقاله ادراک از کیفیت حکمرانی سازه مستقل و سرمایه اجتماعی سازه وابسته در نظر گرفته شده است. جمعیت آماری این پژوهش زنان 18 تا 64 ساله شهر کرج است. حجم نمونه 406 نفر است که با روش نمونهگیری احتمالی خوشهای، از بین زنان ساکن در مناطق دهگانهی شهرداری کرج انتخاب شدهاند. برای داوری درباب فرضیات تحقیق، از روش رگرسیون خطی استفاده شده است. ایعاد سرمایه اجتماعی در این پژوهش اعتماد و مشارکت اجتماعی (شامل عضویت و مشارکت انجمنی و ارتباطات درون‌گروهی) هستند. یافتههای تجربی نشان میدهد ادراک از کیفیت حکمرانی با میزان اعتماد زنان رابطه معنادار دارد. ضریب همبستگی رگرسیون معادل 53.4 و نسبتی از تغییرات متغیر اعتماد که توسط ادراک از کیفیت حکمرانی تبیین شده است، نزدیک به 29 درصد است. شواهد تجربی همچنین رابطه بین درک از کیفیت حکمرانی زنان و عضویت و مشارکت انجمنی را با ضریب 17 درصد تایید میکند. نسبتی از واریانس متغیر عضویت و مشارکت انجمنی که متغیر ادراک از کیفیت حکمرانی تبیین کرده است، برابر با 3 درصد است. یافتههای تجربی، رابطه معنادار بین ادراک از کیفیت حکمرانی با ارتباطات درونگروهی زنان را تایید نکرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Relationship between Perception of Quality of Governance and Social Capital/Women in Karaj

نویسندگان [English]

  • Nargess Sarhadi
  • ali saeii 1
  • Gholamreza Ghaffary 2

1 ..........

2 Tehran University

چکیده [English]

The purpose of this article is to study the relationship between perception of “quality of governance” and “social capital”. In this paper, the perception of quality of governance is considered as independent structure and social capital is considered as dependent structure. The statistical population of this study are women 18-64 years old in Karaj. The sample size is 406 persons who were selected by cluster sampling method among women living in ten districts of Karaj municipality. Linear regression method was used to judge the research hypotheses. The empirical findings show that perception of “quality of governance” has a significant relationship with women's trust. The correlation coefficient of regression is 53.4 and approximately the proportion of trust variable explained by perception of governance quality is 29%. The empirical evidence also confirms the relationship between perception of women's perception of quality of governance and community membership and participation by factor 17. A proportion of the variance of membership and association participation that explained the perception of quality of governance is 3%. The empirical findings did not confirm the significant relationship between perception of quality of governance and intra-group communication among women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • Perception of Quality of Governance
  • Trust
  • Participation
  • Women