نوع مقاله : علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت فرهنگی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه جمعیت شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استاد گروه جامعه شناسی اقتصادی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی،تهران،ایران

چکیده

کشور ایران در زمره کشورهای ناهمگون و متکثر دینی و مذهبی است و ساختار جمعیتی در ایران با پدیده کثرتگرایی قومی، دینی و مذهبی مواجه است و عدم توجه به نیاز‌های اقلیت‌ها در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و توسعه‌ای دولت، ضمن ایجاد نگرش اقلیت‌گرایانه در افراد، به تضعیف اعتماد آنان نسبت به دولت و دیگر افراد منجر می‌گردد. از اینرو هدف اصلی این تحقیق بررسی جامعه شناختی تاثیر احساس تبعیض اجتماعی بر اعتماد اجتماعی در جامعه زرتشتیان شهر تهران میباشد. در پژوهش حاضر، نظریات پاتنام، گیدنز، زتومکا، اوفه، راجرز، اسلانر و کلمن به عنوان چارچوب نظری تحقیق انتخاب شده‌است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی، نمونهگیری از نوع خوشه‌ای چند مرحله‌ای و ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامه میباشد. جامعه‌آماری تحقیق را کلیه زرتشتیان ساکن در شهر تهران تشکیل می‌دهند که برابر آمار انجمن زرتشتیان تهران حدود هفت هزار نفر می‌باشند و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، برابر با 191 است که برای اطمینان بیشتر 210 پرسشنامه جمعآوری شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد میزان اعتماد اجتماعی 9/20 درصد پاسخگویان در سطح پایین، 4/52 درصد در سطح متوسط و 7/26 درصد در سطح بالا قرار دارد. همچنین یافتههای تحقیق نشان می‌دهد در جامعه زرتشتیان شهر تهران، ویژگی‏های فردی پاسخگویان بر میزان اعتماد اجتماعی آنان موثر نبوده؛ اما متغیرهای پایگاه اقتصادی-اجتماعی و احساس تبعیض بر میزان اعتماد اجتماعی زرتشتیان موثر بوده-اند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

...

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Hakimeh Hashemi 1
  • Raza Salehiamiri 2
  • shahla Kazemipour Sabet 3
  • Maysam Musai 4
  • Ali Baghaei Sarabi 5

5 Assistant professor, Department of Sociology, social science , faculty , central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran