نوع مقاله : علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیارگروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این مقاله با هدف پاسخگویی به این دو سوال اساسی تنظیم شده که رویکرد جدید به مفهوم سواد فرهنگی چیست و چه تکنیک هایی برای آموزش سواد فرهنگی به دانشجویان قابل استفاده است. روش مورد استفاده، کیفی و از نوع تحلیلی ـ اسنادی است. این تحقیق از منظر هدف، توسعه‌ای ـ کاربردی، و از نظر ماهیت، مطالعه‌ای توصیفی است و برای پاسخگویی به سؤالات پژوهشی از استنتاج مبتنی بر توصیف و تحلیل مفاهیم استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد رویکرد جدید و فعال به مفهوم سواد فرهنگی، «توان خواندن و درک فرهنگ و مصنوعات فرهنگی» است. در مقام مقایسه، این توانایی مانند قدرت خواندن و درک متون است. آموزش این مهارت به دانشجویان، نیازمند به کارگیری روش‌هایی همچون "تجربه و تمرین کردن"، "غوطه‌وری در تجربیات واقعی"، "آموزش به روش ناپایدار سازی" و "آموزش در فضای باز"، است که همگی با مرحله تأمل و تحلیل، برای استخراج معنا توسط خود دانشجو همراه هستند. تجهیز دانشجویان به سواد فرهنگی با رویکرد جدید و برنامه ریزی دقیق دانشگاه‌ها برای روبرو کردن دانشجویان با موضوعات فرهنگی که در دنیای واقعی انتظار آنها را می کشد، بازآفرینی ادراک دانشجویان و افزایش ظرفیت تغییر و اصلاح فرهنگی را موجب می‌شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

...

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mohaghegh 1
  • Farhad Emamjome 2
  • Seyed Morteza Mousavian 3
  • Faezeh Darman 4

1 PhD Candidate in Cultural Management and Planning, Department of Cultural Management, Faculty of Management, Islamic Azad University South Tehran branch, Tehran, Iran

2 Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Arak, Iran

3 Department of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Department of Cultural Management, Faculty of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran