نوع مقاله : علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیارجامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مطالعات زنان، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

موضوع این مقاله ناظر بر مطالعه رابطه ادراک از کیفیت حکمرانی و سرمایه اجتماعی است. در این مقاله ادراک از کیفیت حکمرانی سازه مستقل و سرمایه اجتماعی سازه وابسته در نظر گرفته شده است. جمعیت آماری این پژوهش زنان 18 تا 64 ساله شهر کرج است. حجم نمونه 406 نفر است که با روش نمونه‌گیری احتمالی خوشه‌ای، از بین زنان ساکن در مناطق ده‌گانه‌ی شهرداری کرج انتخاب شده‌اند. برای داوری درباب فرضیات تحقیق، از روش رگرسیون خطی استفاده شده است. ایعاد سرمایه اجتماعی در این پژوهش اعتماد (بعد ذهنی) و مشارکت اجتماعی (بعد عینی)  در نظر گرفته شده است. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد ادراک از کیفیت حکمرانی با میزان اعتماد زنان رابطه معنادار دارد. ضریب همبستگی رگرسیون معادل 53.4 و نسبتی از تغییرات متغیر اعتماد که توسط ادراک از کیفیت حکمرانی تبیین شده است، نزدیک به 29 درصد است. شواهد تجربی همچنین رابطه بین درک از کیفیت حکمرانی زنان و مشارکت اجتماعی را با ضریب 17 درصد تایید می‌کند. نسبتی از واریانس متغیر مشارکت اجتماعی که متغیر ادراک از کیفیت حکمرانی تبیین کرده است، برابر با 3 درصد است. به بیان دیگر، بر اساس نتایج پژوهش، هرچه ادراک زنان از کیفیت حکمرانی مثبت‌تر باشد، میزان سرمایه اجتماعی ایشان در هر دو بعد ذهنی و عینی بالاتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

...

نویسندگان [English]

  • ali SAEI 1
  • Gholamreza Ghaffary 2
  • Nargess Sarhadi 3

1 Associate Professor, Sociology Department, Tarbiat Moderes University.

2 Associate Professor, Faculty of Social Sciences, Tehran University.

3 PhD student of women studies, Tarbiat Modares University