نوع مقاله : علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تخصصی ، گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، واحد علوم تحقیقات تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی ، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد ، تهران ، ایران

3 استادیار گروه مدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی ، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد ، تهران ، ایران

4 استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد ، تهران ایران

چکیده

کارآفرینی از ابزار مهم توسعه به شمار می آید ، صنایع فرهنگی بومی به عنوان یکی از اجزا و عناصر مهم رشد اقتصادی و اشتغال زایی است. استفاده از تجربیات کشورهای موفق دنیا در این زمینه ، می تواند توسعه ی کارآفرینی صنایع فرهنگی بومی ایران را به همراه داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف توسعه کارآفرینی در حوزه صنایع فرهنگی بومی ایران ، از طریق ارائه الگو برگرفته از مطالعات تطبیقی کشورهای توسعه یافته منتخب، انجام گرفته است. این پژوهش یک مطالعه تطبیقی کمی – کیفی می باشد. کشورهای مورد مطالعه ( کانادا ، بریتانیا ، فنلاند ) با مقایسه شاخص های کارآفرینی در حوزه صنایع فرهنگی بومی کشورها و مطالعه کارآفرینی صنایع فرهنگی بومی در آن ها ، از طریق رجوع به اسناد معتبر کارآفرینی در حوزه صنایع فرهنگی ، متغیرهای مهم ابعاد مورد نظر الگوی مفهومی اولیه شناسایی شده و بر اساس آن پرسشنامه نهایی به 150 نفر از جمله کارآفرینان و اساتید دانشگاهی توزیع شده و داده های جمع آوری شده با استفاده از روش آماری (تحلیل عاملی اکتشافی ، تاییدی و معادلات ساختاری) تحلیل شدند و الگوی نهایی استخراج شد. در مجموع 4 عامل بر کارآفرینی صنایع فرهنگی بومی موثر شناخته شدند که شامل سیاست های حمایتی دولت ، مدیریت آموزش نیروی انسانی، مدیریت مالی ، رقابتی کردن می باشد که از این عوامل ، سیاست های حمایتی دولت با بار عاملی 84/0 بیشترین و رقابتی کردن با 4/0 کمترین تاثیر را در کارآفرینی صنایع فرهنگی بومی داشته اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

...

نویسندگان [English]

  • elahe farshbaf haghroo 1
  • Raza Salehiamiri 2
  • Aliakbar Rezaei 3
  • Seid Jamaledin Tabibi 4

2 Director of the Department of Management and cultural programming,Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Tehran- Iran

3 Director of the municipal administration ,Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Tehran- Iran

4 Health Management, management,IAU,Tehran,Iran