نوع مقاله : علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ تخلیلی تطبیقی هنر اسلامی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.

2 استادیار، گروه پژوهش هنر ،جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه فلسفه هنر،،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

برای خوانش یک متن نیاز به متون پیشین و هم عصر آن است پس هیچ متنی از آثار قبل از خود مستقل نیست .نقاشی از آن رو که اثر هنری است متنی قابل بررسی خواهد بود. به دلیل مناسب بودن نظریه‌ی بینامتنیت ژرار ژنت با موضوع به عنوان چارچوب نظری استفاده شده است. نقاشی دفاع مقدس نظام معنایی و زیبایی‌شناسی خاص خود را دارد که با یکدیگر متفاوت است سلیقه‌ها چه در تولید و چه در پذیرش آثار هنری بسته به دگرگونی اجتماعی تغییر می‌کند که از نظر ماهیت ساختاری اثر مورد مطالعه اقدام به خوانش متن شده است. این مقاله قصد دارد پاسخ به این پرسش‌ها را بدهد که نقاشی دفاع مقدس چگونه توانسته از طریق متن و تصویر این موضوع را بازنمایی کند و به مخاطب منتقل کند و آن را چگونه در قالب زیبایی‌شناسی توصیف کند. روش از نظر هدف از نوع بنیادی و از نظر ماهیت بر اساس روش تاریخی و توصیفی و تحلیلی است. با توجه به بررسی نقاشی‌های دفاع مقدس و معناکاوی و بازتولید مفهوم مقدس جنگ توسط نقاشی‌ها (متن‌ها) و چگونگی بازتولید مفهوم مقدس بودن جنگ توسط تصاویر و نقش آن‌ها در بازتولید و پلیدی زدایی از جنگ به عنوان نتیجه نهایی مطرح می‌شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

...

نویسندگان [English]

  • nayere mobinipour 1
  • mohammadali khabari 2
  • Mohammadreza Sharifzadeh 3

2 Assistant Professor and Faculty member of jahad University

3 ..