نوع مقاله : علمی_ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت و اقتصاد،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت امور فرهنگی، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت امور فرهنگی،دانشکده مدیریت و اقتصاد،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران

4 دانشیار مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

چکیده

دانشگاه به عنوان مهمترین مرکز تربیت و آموزش نیروی انسانی و پژوهش های بنیادین و کاربردی، نماد پیشرفت و تعالی یک ملت در جهان پرشتاب کنونی است و همچنین در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تحول علمی و تعالی معنوی در نهاد علم ضروری می باشد. از این رو، هدف اصلی این مقاله بررسی نظرات و تحقیقات انجام شده در حوزه تخصصی به منظور شناسایی عوامل موثر بر احصای راهبردهای تحوّل فرهنگی در خط مشی گذاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و راهکارهای اجرایی سازی آن است. به این منظور از روش تحقیق کیفی "نظریه داده بنیاد اشتراس و کوربین" و مدل حاصله از آن برای فرآیند اجرایی سازی راهبردها استفاده شد و هشت برنامه راهبردی اصلی تدوین و متناسب با آنها راهکارهایی در جهت اجرایی سازی آنها ارائه گردیده است و با در نظرگرفتن هدف تحقیق و نظر خبرگان شامل 100 نفر از اساتید و کارکنان دارای سمت اجرایی در دانشگاه آزاد اسلامی، بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. راهبردهای ارائه شده شامل تمرکز بر تکامل شخصیتی، حفظ استقلال، هویت فرهنگی و تعالی روحی و معنوی افراد نظام آموزش عالی ایران، توجه به خلاقیت، نوآوری فرهنگی، پذیرش تنوع فرهنگی و استراتژی فرهنگ پذیری، استقرار نظام حرفه ای، ایجاد سیستم یکپارچه خط مشی گذاری و توسعه انسجام و توازن فرهنگی هستند که به پیامدهای مثبت تحول فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی منجر می شوند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

...

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Ansari 1
  • Fatemeh AzizabadiFarahani 2
  • seyed Reza Salehi Amiri 3
  • Mohsen Ghadami 4

1 ...

2 ...

3 ...

4 ...