بر اساس نویسندگان

آ

 • آدینه، روح الله [1] استادیار فلسفه و حکمت اسلامی ، دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین
 • آذر، اسماعیل [1] دانشیار زبان و ادبیات فارسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 • آذر، اسماعیل [1] دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
 • آذریان، علی [1] کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 • آقاگل زاده، فردوس [1] دانشیار زبان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

ا

ب

پ

ت

 • تربتی، سروناز [1] استادیار ارتباطات اجتماعی، دانشگاه‌آزاد اسلامی تهران شرق
 • تقدسی، پوراندخت [1] دانش آموخته دکترای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران شمال
 • تقدسی، پوراندخت [1] دانشجوی رشته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • توسلی، مجید [1] دانشیار علوم سیاسی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

ث

 • ثابت مطلق، محمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

ج

 • جعفری، نیما [1] دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه مازندران
 • جعفریان، مجید [1] دکترای دین پژوهی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم
 • جعفرپور، مرتضی [1] دانشجوی دکتری علوم اجتماعی(بررسی مسائل اجتماعی ایران)، دانشگاه کاشان
 • جعفری نژاد، مسعود [1] استادیار علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
 • جلالی، مهدی [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی بررسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • جلالی جواران، رحمان [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی( گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری)، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمان
 • جمالی، حمید رضا [1] استادیار علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا
 • جهانبخش گنجه، صادق [1] دانشجوی دکتری سیاست گذاری فرهنگی،دانشگاه خوارزمی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 • جهانبخش گنجه، صادق [1] دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی، دانشگاه خوارزمی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

 • ساروخانی، باقر [1] استاد جامعه شناسی علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • ساعی، علی [1] دانشیار جامعه شناسی سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس(نویسنده مسئول)
 • ستوده یگانه، داود [1] دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اصفهان
 • سراج، سیدعلی [1] استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
 • سرافراز، حسین [1] دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه تهران
 • سرتیپی، حسین [1] استادیار حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور
 • سرحدی، سجاد [1] دانشجوی دکتری، بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه کاشان
 • سیف، علی اکبر [1] استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • سفاری، حسین [1] دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه خوارزمی
 • سلاجقه، سنجر [1] استادیار علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان
 • سلطان قیس، فرید [1] دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • سنائی، علی [1] استادیار دانشگاه سمنان، گروه ادیان و عرفان

ش

ص

ط

 • طاهری، ابوالقاسم [1] استاد علوم سیاسی،دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • طاهری، مهدی [1] استادیار سیاست‌گذاری فرهنگی، مؤسسه آموزش عالی مولوی
 • طاهری حاجی وند، احسان [1] دانشجوی دکترای روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
 • طاهری حاجی وند، احسان [1] دانشجوی دکترای روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • طبیبی، سید جمال الدین [1] استاد مدیریت بهداشت و درمان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

ع

 • عابدینی، مهدی [1] دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
 • عالی نژاد، مهدی [1] کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه یزد
 • عامری شهرابی، محسن [1] استادیار مدیریت، واحد نراق دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر گروه پژوهشی مطالعات مقایسه ای فرهنگی،پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی
 • عبدی، حمیرا [1] دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • عزتی، یونس [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، اصفهان ، ایران.
 • عزیزی، فرید [1] کارشناس ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی
 • عشایری، طاها [1] دکتری علوم اجتماعی، مدرس دانشگاه کاشان
 • علی محسنی، رضا [1] دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
 • علی محمدی، فرزانه [1] کارشناس ارشد معماری، دانشگاه تربیت مدرس
 • علویون، سید هادی [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی ، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه علامه طباطبایی

غ

 • غنیمتی، حسن [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی (بررسی مسائل اجتماعی ایران)، دانشگاه شهید بهشتی

ف

ق

 • قاسمی، مصطفی [1] دانشجوی دکترای روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
 • قاسمعلی، مژگان [1] دکترای جامعه‌شناسی اقتصاد و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • قائدامینی هارونی، عباس [1] دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • قدمی، محسن [1] دانشیار مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران ، ایران
 • قربانی، ارسلان [1] استاد روابط بین‌الملل، دانشگاه خوارزمی
 • قربانی نژاد، ریباز [1] استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • قنبری، فرهاد [1] دانش‌آموخته روابط بین‌الملل، دانشگاه اصفهان
 • قورچیان، نادرقلی [2] استاد مدیریت آموزشی, دانشکده مدیریت و اقتصاد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • قیومی، عباسعلی [1] دانشیار مدیریت و برنامه‌ریزی امور فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • قیومی، عباسعلی [1] دانشیار مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • قیومی، عباسعلی [1] دانشیار مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران ، ایران

ک

گ

ل

م

ن

ه

ی

ّ

 • ّفیضی، ایوب [1] کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان