دوره و شماره: دوره 9، شماره 23، زمستان 1393، صفحه 1-178