دوره و شماره: دوره 10، شماره 24، بهار 1394، صفحه 1-192 
1. مذاکره بین المللی به عنوان ارتباطی میان فرهنگی

صفحه 9-41

حسن بشیر؛ محمدصادق اسمعیلی؛ حسین سرافراز