دوره و شماره: دوره 10، شماره 25، تابستان 1394، صفحه 1-170 
4. محافظه کاری فرهنگی و سیاسی: اهمیت بنیان‌های اخلاقی

صفحه 77-94

محمود رضا رهبرقاضی؛ سمانه رحمانی؛ ابوالفضل باقری اژیه