دوره و شماره: دوره 11، شماره 28، بهار 1395، صفحه 1-200 
1. بازنمایی روایتهای هویتی در فضای مجازی تأکید بر آرای میشل فوکو

صفحه 9-37

زهرا پیشگاهی فرد؛ عظیم زمانی؛ فرید عزیزی؛ احد محمدی


2. جنبش بنیادگرای فرهنگی مذهبی نوین

صفحه 39-65

محمدسالار کسرایی؛ مجید فاطمی خصال


3. تحلیل گفتمان ادبیات پژوهشی هویت فرهنگی ایرانیان

صفحه 67-104

علیرضا حسینی پاکدهی؛ آرش حیدری؛ یعقوب مرادیان


4. بررسی و تحلیل رویکرد پارادوکسیکال واهمگرایی در قبال موج جهانی‌شدن فرهنگ

صفحه 105-133

سید زکریا محمودی رجا؛ علی باقری دولت‌آبادی؛ سیدعلی سراج