دوره و شماره: دوره 11، شماره 29، تابستان 1395، صفحه 1-200 
3. بررسی منشاء انسان شناختی حقوق فرهنگی بشر

صفحه 81-111

احسان طاهری حاجی وند؛ حمید رضا جمالی


6. فرهنگ و نقش آن در دیپلماسی عمومی

صفحه 175-195

نوذر شفیعی؛ فرهاد قنبری؛ آذین کیانی