دوره و شماره: دوره 14، شماره 38، بهار 1398، صفحه 1-200 
5. الگوی شایستگی‌های فرهنگی سرمایه انسانی از دیدگاه اسلام با تأکید بر فرهنگ علوی و رضوی

صفحه 117-148

احسان نامدار جویمی؛ سید علیقلی روشن؛ نورمحمد یعقوبی؛ بدرالدین اورعی یزدانی