دوره و شماره: دوره 14، شماره 39، تابستان 1398، صفحه 1-200 
2. مطالعه تطبیقی منظر شهری خرمشهر و برلین در حفظ خاطرات جمعی

صفحه 0-0

آیدا باقری بهشتی؛ فرح حبیب؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


4. جستجوی «خود»و«دیگری» در اثر حاجی‌بابای‌اصفهانی

صفحه 0-0

جواد مویزچی؛ سید خدایار مرتضوی


5. سبک زندگی اسلامی در اندیشه‌ی مقام معظم رهبری

صفحه 0-0

ابوالفضل احمدی؛ ابوالفضل ذوالفقاری


6. تحلیل گفتمان نقاشی دفاع مقدس

صفحه 0-0

نیره السادات مبینی پور؛ محمدرضا شریف زاده؛ محمدعلی خبری