تحلیل رابطه ادراک از کیفیت حکمرانی و سرمایه اجتماعی مورد مطالعه: زنان شهر کرج
1. تحلیل رابطه ادراک از کیفیت حکمرانی و سرمایه اجتماعی مورد مطالعه: زنان شهر کرج

علی ساعی؛ غلامرضا غفاری؛ نرگس سرحدی

دوره 15، شماره 43 ، تابستان 1399

چکیده
  موضوع این مقاله ناظر بر مطالعه رابطه ادراک از کیفیت حکمرانی و سرمایه اجتماعی است. در این مقاله ادراک از کیفیت حکمرانی سازه مستقل و سرمایه اجتماعی سازه وابسته در نظر گرفته شده است. جمعیت آماری این پژوهش ...  بیشتر
طراحی الگوی توسعه کارآفرینی در حوزه صنایع فرهنگی بومی ایران
2. طراحی الگوی توسعه کارآفرینی در حوزه صنایع فرهنگی بومی ایران

الهه فرشباف حقرو؛ سیدرضا صالحی امیری؛ علی اکبر رضایی؛ سید جمال الدین طبیبی

دوره 15، شماره 43 ، تابستان 1399

چکیده
  کارآفرینی از ابزار مهم توسعه به شمار می آید ، صنایع فرهنگی بومی به عنوان یکی از اجزا و عناصر مهم رشد اقتصادی و اشتغال زایی است. استفاده از تجربیات کشورهای موفق دنیا در این زمینه ، می تواند توسعه ی کارآفرینی ...  بیشتر
تحلیل بینامتنی نقاشی‌ دفاع مقدس (با تکیه بر نظریه بینامتنیت ژرارژنت)
3. تحلیل بینامتنی نقاشی‌ دفاع مقدس (با تکیه بر نظریه بینامتنیت ژرارژنت)

نیره السادات مبینی پور؛ محمدعلی خبری؛ محمدرضا شریف زاده

دوره 15، شماره 43 ، تابستان 1399

چکیده
  برای خوانش یک متن نیاز به متون پیشین و هم عصر آن است پس هیچ متنی از آثار قبل از خود مستقل نیست .نقاشی از آن رو که اثر هنری است متنی قابل بررسی خواهد بود. به دلیل مناسب بودن نظریه‌ی بینامتنیت ژرار ژنت با موضوع ...  بیشتر
تاثیر نظریه چندفرهنگ گرایی بر توسعه حقوق اقلیتها در حقوق بین الملل
4. تاثیر نظریه چندفرهنگ گرایی بر توسعه حقوق اقلیتها در حقوق بین الملل

احمد کاظمی؛ محمد علی کفائی فر

دوره 15، شماره 43 ، تابستان 1399

چکیده
  تکوین و شناسایی اقلیتهای فرهنگی چهارگانه (مذهبی، قومی، زبانی و ملی) در روابط و حقوق بین الملل حدود پنج قرن طول کشید. علیرغم این پروسه طولانی، شناسایی حقوق سنتی اقلیتها (حقوق فرهنگی، مذهبی و زبانی) در حقوق ...  بیشتر
مقایسه انسجام، سبک فرزند پروری مقتدرانه، تعامل و ارتباط عاطفی در خانواده های جوانان زندانی و غیر زندانی
5. مقایسه انسجام، سبک فرزند پروری مقتدرانه، تعامل و ارتباط عاطفی در خانواده های جوانان زندانی و غیر زندانی

شهلا انزلچی؛ علی اکبر سیف؛ مهرداد نوابخش؛ هادی بهرامی

دوره 15، شماره 43 ، تابستان 1399

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی انسجام، سبک فرزندپروی مقتدرانه، تعامل و ارتباط عاطفی در خانواده جوانان زندانی و غیر زندانی بود.. بدین منظور در یک پژوهش توصیفی، از جامعه ی آماری مشتمل بر تمامی پسران 19 تا 25 ساله ی ...  بیشتر
شناسایی عوامل موثر بر تدوین راهبردهای تحوّل فرهنگی در خط مشی گذاری دانشگاه و راهکارهای اجرایی سازی آن(مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)
6. شناسایی عوامل موثر بر تدوین راهبردهای تحوّل فرهنگی در خط مشی گذاری دانشگاه و راهکارهای اجرایی سازی آن(مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)

محمدرضا انصاری؛ فاطمه فراهانی عزیز آبادی؛ سید رضا صالحی امیری؛ محسن قدمی

دوره 15، شماره 43 ، تابستان 1399

چکیده
  دانشگاه به عنوان مهمترین مرکز تربیت و آموزش نیروی انسانی و پژوهش های بنیادین و کاربردی، نماد پیشرفت و تعالی یک ملت در جهان پرشتاب کنونی است و همچنین در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تحول علمی ...  بیشتر