تحلیل امکان و چیستی فلسفه آفریقایی بر اساس خوانش میان فرهنگی هاینتس کیمرله از تاریخ فلسفه
1. تحلیل امکان و چیستی فلسفه آفریقایی بر اساس خوانش میان فرهنگی هاینتس کیمرله از تاریخ فلسفه

علی سنائی؛ رضا دهقانی

دوره 12، شماره 33 ، زمستان 1396، صفحه 9-31

چکیده
  در این نوشتار دیدگاه هاینتس کیمرله را درباره امکان، چیستی و موانع تحقق فلسفه آفریقایی توصیف و تحلیل میکنیم. کیمرله تحت تأثیر هرمنوتیک گادامر از امتزاج افقهای فهم برای گفتگومیان دو فرهنگ سخن می گوید. ...  بیشتر
سازوکارهای دیپلماسی آکادمیک آمریکا درجذب دانشگاهیان ایرانی (1357-1396)
2. سازوکارهای دیپلماسی آکادمیک آمریکا درجذب دانشگاهیان ایرانی (1357-1396)

محمدرضا دهشیری؛ مهدی طاهری

دوره 12، شماره 33 ، زمستان 1396، صفحه 33-72

چکیده
  امروزه با بین المللی شدن آموزش عالی و نیز تسهیل ارتباطات جهانی ناشی از فرایند جهانی شدن، استفاده از ظرفیت های نظام آموزش عالی به مثابه ابزار تأثیرگذار در راستای کسب منافع ملی و قدرت نرم توسط کشورهای جهان ...  بیشتر
تأثیر فرهنگ بر متغیرهای اجتماعی؛ مقایسه ی مفهوم شادمانی در شهر تهران و روستای ارزنه
3. تأثیر فرهنگ بر متغیرهای اجتماعی؛ مقایسه ی مفهوم شادمانی در شهر تهران و روستای ارزنه

زهره کاظمیان پور؛ نادرقلی قورچیان

دوره 12، شماره 33 ، زمستان 1396، صفحه 73-99

چکیده
  از جمله مسائلی که در بررسی های فرهنگی بای د مدنظر قرار گیرد این است که جوامع دارای فرهنگ های متفاوت، متغیرهای اجتماعی را به صورت متفاوتی تغذیه می نمایند. در این تحقیق برای بررسی این مساله، شادمانی اجتماعی ...  بیشتر
ارایه مدل سازگاری فرهنگی کارکنان جدیدالاستخدام در سازمان های چندفرهنگی
4. ارایه مدل سازگاری فرهنگی کارکنان جدیدالاستخدام در سازمان های چندفرهنگی

اسماعیل کاوسی؛ محمود فلاح نیا

دوره 12، شماره 33 ، زمستان 1396، صفحه 101-134

چکیده
  تحقیق حاضر باهدف ارایه مدل سازگاری فرهنگی کارکنان جدیدالاستخدام درسازمان های چند فرهنگی در شرکت فولاد خوزستان انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی وترکیبی بوده، جامعه آماری این تحقیق شامل ...  بیشتر
فرصت ها و چالش های دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ا در پنج کشور عربی خلیج فارس
5. فرصت ها و چالش های دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ا در پنج کشور عربی خلیج فارس

حسن بشیر؛ سیدمحمدحسین میرفخرائی

دوره 12، شماره 33 ، زمستان 1396، صفحه 135-164

چکیده
  انقلاب اسلامی ایران به مثابۀ انقلابی فرهنگی، تقدم روابط فرهنگی بر دیگر انواع روابط بین الملل را بر نظام ج.ا.ایران فرض می کند. ازسوی دیگر، برقراری روابط حسنه با کشورهای اسلامی و همسایه، از دیگر اولویت ...  بیشتر
حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل با نگاهی بر اقدام دیوان بین المللی کیفری در قضیه کشور مالی
6. حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل با نگاهی بر اقدام دیوان بین المللی کیفری در قضیه کشور مالی

حسن خسروی؛ فرید سلطان قیس

دوره 12، شماره 33 ، زمستان 1396، صفحه 165-190

چکیده
  تخریب اموال فرهنگی یکی از اتفاقاتی است که در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی رخ می دهد. گستردگی و شدت گرفتن این امر در سده های اخیر موجب شده است تا حقوق بین الملل نسبت به این مساله واکنش نشان دهد. هدف ...  بیشتر