دوره و شماره: دوره 13، شماره 35، تابستان 1397، صفحه 1-200 
4. شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدیریت فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 105-133

علی رضا صامت؛ سید جمال الدین طبیبی؛ مهرداد نوابخش


5. نقش فناوری فرهنگ در جامعه و دولت فرهنگ محور

صفحه 135-165

مریم شاکری؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی