نوع شناسی چالش‌های تحقق اهداف سیاست‌گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران
1. نوع شناسی چالش‌های تحقق اهداف سیاست‌گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران

عبدالرحمن افشاری؛ مجید توسلی؛ سعید شریفی

دوره 13، شماره 36 ، پاییز 1397، صفحه 9-35

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف نوع شناسی چالش‌های تحقق اهداف سیاست‌گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری کلیه متخصصان موضوعی بودند که از میان 396 نفر به عنوان حجم ...  بیشتر
چندجانبه گرایی فرهنگی؛ الگویی تعاملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
2. چندجانبه گرایی فرهنگی؛ الگویی تعاملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

مریم درخشنده لزرجانی؛ محمدرضا دهشیری

دوره 13، شماره 36 ، پاییز 1397، صفحه 37-65

چکیده
  عصر کنونی دنیای ارتباطات و حرکت به سوی تمدنی جهانی، لقب گرفته است. در این عصر دیپلماسی فرهنگی ابزار بسیار مهمی در سیاست خارجی کشورها قلمداد می‌شود. یکی از ملزومات این دیپلماسی، رویکرد چند جانبه گرا در ...  بیشتر
بررسی ارتباط جامعه شناختی هویت فرهنگی و مشارکت فرهنگی با افزایش امنیت اجتماعی و امنیت فرهنگی
3. بررسی ارتباط جامعه شناختی هویت فرهنگی و مشارکت فرهنگی با افزایش امنیت اجتماعی و امنیت فرهنگی

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده؛ مهرداد صادقی؛ حمیرا عبدی

دوره 13، شماره 36 ، پاییز 1397، صفحه 67-96

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین هویت فرهنگی و مشارکت فرهنگی با افزایش امنیت اجتماعی و امنیت فرهنگی در شهروندان منطقه 7 شهرداری اصفهان بود. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی ...  بیشتر
قانون‌گریزی و عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر آن مورد مطالعه: جوانان 29-18ساله شهر مریوان)
4. قانون‌گریزی و عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر آن مورد مطالعه: جوانان 29-18ساله شهر مریوان)

مهرداد نوابخش؛ فاروق کریمی

دوره 13، شماره 36 ، پاییز 1397، صفحه 97-121

چکیده
  در سالهای اخیر شیوع بزه و رفتارهای پرخطر میان جوانان، به مساله عمده اجتماعی تبدیل شده است، نتایج و یافته های حاصل از پیمایش ها و پژوهش های تجربی به قوت بر این مدعا، صحه می گذارد. این تحقیق با هدف تحلیل ...  بیشتر
تبیین دیپلماسی فرهنگی ایران در قبال ایران هراسی
5. تبیین دیپلماسی فرهنگی ایران در قبال ایران هراسی

سیدمهدی میرمحمدصادقی؛ رحمت حاجی مینه

دوره 13، شماره 36 ، پاییز 1397، صفحه 123-146

چکیده
  از مهمترین سازوکارها و ابزار تأمین اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تدوین، تنظیم و اعمال دیپلماسی فرهنگی کارامد به عنوان نمونه بارز و اعلای دیپلماسی عمومی و قدرت نرم آن است. دیپلماسی فرهنگی توسط ...  بیشتر
فاصله نسلی در ایران: فراتحلیل و نقد تحقیقات پیشین
6. فاصله نسلی در ایران: فراتحلیل و نقد تحقیقات پیشین

محمدحسین پناهی؛ سید هادی علویون

دوره 13، شماره 36 ، پاییز 1397، صفحه 147-171

چکیده
    بررسی و نقد پژوهش‌های انجام شده در زمینه فاصله نسلی هدف اصلی این پژوهش است. در این پژوهش، پس از پالایش اولیه مقالات،40 مقاله علمی ـ پژوهشی مرتبط با موضوع فاصله و شکاف نسلی از طریق پایگاه اطلاعات علمی ...  بیشتر