دوره و شماره: دوره 13، شماره 36، پاییز 1397، صفحه 1-200 
5. تبیین دیپلماسی فرهنگی ایران در قبال ایران هراسی

صفحه 123-146

سیدمهدی میرمحمدصادقی؛ رحمت حاجی مینه